کلیدواژه‌ها = مدرنیسم
روایت پسامدرنیستی در دو فیلم سینمایی ایرانی

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 125-158

10.22059/jor.2018.251807.1644

مصطفی دشتی آهنگر؛ شیرین آذرافراز


بازنمایی اسطوره‌ای مردم ایرلند در مجموعة شمال هینی شاعر مدرنیست پسااستعماری

دوره 20، شماره 2، مهر 1394، صفحه 355-373

10.22059/jor.2015.57090

سید محمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین؛ سوسن پورصنعتی