کلیدواژه‌ها = جمله
مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384

امیر حسینی؛ مریم هنرور