کلیدواژه‌ها = نحو
تعداد مقالات: 7
1. مارسل پروست و زبان افشاگر

دوره 11، شماره 36، پاییز و زمستان 1385

مهوش قویمی


2. نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 11، شماره 32، بهار و تابستان 1385

علی اکبر جباری


3. مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 25، پاییز و زمستان 1384

حسین لسانى؛ مریم شفقى


4. سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن

دوره 10، شماره 25، پاییز و زمستان 1384

سیدعلى میرعمادى


5. مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 24، بهار و تابستان 1384

حسین لسانى


7. تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

على مداینى اول