کلیدواژه‌ها = ایران
بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجیک

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 413-453

10.22059/jor.2019.266563.1754

امیرحمزه حسنوند؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ منوچهر اکبری


خوانش ابداعی آلبر کامو در ایران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 292-316

10.22059/jor.2019.280744.1843

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری


زبان جادو در فرهنگ عامه

دوره 11، شماره 36، اسفند 1385

سید علاءالدین گوشه گیر