نویسنده = الله شکر اسداللهی تجرق
مطالعۀ "در زمانیِ" سیرِ تحوّل مفهوم پارودی در نظریه و نقد ادبی در غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22059/jor.2019.286416.1875

سحر وفایی تاج خاتونی؛ الله شکر اسداللهی تجرق


احتضار وجود و بازنمایی زبانی آن در آثار نمایشی اوژن یونسکو

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 394-412

10.22059/jor.2018.253784.1661

مهدی افخمی نیا؛ الله شکر اسداللهی تجرق؛ ساناز ساعی دیباور


سوءتفاهم یا حکایت زبان قاتل

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 589-605

10.22059/jor.2019.258128.1688

الله شکر اسداللهی تجرق؛ مهرنوش کی فرخی