نویسنده = سید حسن زهرایى
تعداد مقالات: 5
1. مفهوم متمم در زبانهای روسی و فارسی

دوره 9، شماره 22، پاییز و زمستان 1383

سید حسن زهرایى


2. انواع معانی عینی مربوط به حالات روسی

دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1383

سید حسن زهرایى


3. بررسی ماهیت معنای دستوری در علم صرف روسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1383

سید حسن زهرایى


5. مقدمه ای بر مبانی علم نحو روسی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1381

سید حسن زهرایى