نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آداب و رسوم زبان جادو در فرهنگ عامه [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • آذر نفیسی ظهور زنان ایرانی در حوزة فعالیت‌های اجتماعی و ادبی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • آرتو جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • آرمانشهر نیل به بهشت درون [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • آرمانگرایی روشنگری در بوته آزمایش: نگاهی به نمایشنامه دشمن مردم [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • آزادی جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • آزمون الکترونیکی تحلیل آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری بر پایه آزمون های الکترونیکی سایت Passwort Deutsch [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • آزمون متعارف تحلیل آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری بر پایه آزمون های الکترونیکی سایت Passwort Deutsch [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • آفرینندگی بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟ [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • آکوستیک ویژگی‌های آکوستیکی و گفتاری مخارج صوتی زبان روسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • آگاهی نحوی ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • آهنگ مقایسه مشخصه های زبرزنجیری در زبان های فارسی و ژاپنی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • آواشناسی رده بندی خصوصیات اصوات زبان روسی وتوصیف حیطه های کاربردی آن [دوره 11، شماره 31، 1385]

ا

 • ابتذال بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • ابزارهای صرفی مقوله های دستوری B?? وac?eKT در زبان روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • ایبسن روشنگری در بوته آزمایش: نگاهی به نمایشنامه دشمن مردم [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • ابعاد روانی بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • ابهام فلسفی مرگ جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • اثر ادبی در آستانه متن [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • ایجاد توجه تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • اخلاق نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • ادبیات آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • ادبیات آمریکای لاتین ‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • ادبیات تخیلی ‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • ادبیات دوره استعمار و پسا استعمار تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • ادبیات فرانسه اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • ادبیات و سینما زبان ادبیات‘ زبان سینما مقابله متن داستان نوین موشت و فیلم موشت [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • ایران زبان جادو در فرهنگ عامه [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • ارتباط با زبان آموزان نقش معلم در دوره فرامتد [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • اردوگاه کار اجباری روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • ارزشیابی بودن یا نبودن: برای یافتن معیارهای عینی جهت ارزسیابی مهارت نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • ارکان اصلی دنیای تخیل در آستانه متن [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • ایزوتوپی آشکارسازی یک واحد خاص تحلیل مضمونی در دوربین عکاسی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • اسطوره فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • اسطوره افسانه بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟ [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • اسکار وایلد پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • اسلام بررسی مضامین اسلامی در برخی آثار فیودور داستایفسکی و علل گرایش نویسنده به آن [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • اشتباهات زبانی مشکلات مربوط به ترجمة متون حقوقی در ایران [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • اصوات رده بندی خصوصیات اصوات زبان روسی وتوصیف حیطه های کاربردی آن [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • اغتنام وقت جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • افعال انعکاسی بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • افعال دو طرفه بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • الگو‌برداری آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • الهام بررسی نقش و تأثیر مفاهیم قرآنی و شرقی در پیدایش شعر تأسی از قرآن پوشکین [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • الهامات ولتر ولتر در مکتب سعدی برخی تجانس ها در سبک و اندیشه [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • امپراطوری بریتانیا تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • امپریالیسم تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • انتخاب لغت بودن یا نبودن: برای یافتن معیارهای عینی جهت ارزسیابی مهارت نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • انسان باوری ظهور زنان ایرانی در حوزة فعالیت‌های اجتماعی و ادبی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • انسجام متن تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • انگشتر شیوه های کاربرد داستان در داستان و ریشه های شرقی آن در ادبیات [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • انواع آزمون تحلیل آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری بر پایه آزمون های الکترونیکی سایت Passwort Deutsch [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • انواع کتاب‌های درسی الگوی نوینی از کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان رشتة زبان روسی در ایران: [دوره 11، شماره 35، 1385]

ب

 • باربی درویلی بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • باروک جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • بی اعتنایی بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • بیداری خانواده فینگانها بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • بر سر چاه شاهین بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟ [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • برسون زبان ادبیات‘ زبان سینما مقابله متن داستان نوین موشت و فیلم موشت [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • برگردان فیلم رسانه های جمعی و زبان [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • برنانوس زبان ادبیات‘ زبان سینما مقابله متن داستان نوین موشت و فیلم موشت [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • بعد روانشناختی بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • بینامتنی جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر [دوره 11، شماره 30، 1385]

پ

 • پیچیدگی گرامری ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • پرسشنامه نقش معلم در دوره فرامتد [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • پرسشنامه مکنزی هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • پیرنگ پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • پروفسور پری آبراژنسکی جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • پسامدرن بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • پیش گویه incipit در آستانه متن [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • پنچتنتره بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟ [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • پوچی اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • پوشکین بررسی نقش و تأثیر مفاهیم قرآنی و شرقی در پیدایش شعر تأسی از قرآن پوشکین [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • پیوندهای انسجامی تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران [دوره 11، شماره 32، 1385]

ت

 • تأسی از قرآن بررسی نقش و تأثیر مفاهیم قرآنی و شرقی در پیدایش شعر تأسی از قرآن پوشکین [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • تثبیت متن پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • تجانس های فکری ولتر در مکتب سعدی برخی تجانس ها در سبک و اندیشه [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • تجانس های کلامی ولتر در مکتب سعدی برخی تجانس ها در سبک و اندیشه [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • تحلیل رکراسیون هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • ترجمه رسانه های جمعی و زبان [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • ترجمه بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • ترجمه ای راستین زبان ادبیات‘ زبان سینما مقابله متن داستان نوین موشت و فیلم موشت [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • ترجمه انگلیسی سوره حمد مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • ترجمه انگلیسی قرآن مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • ترجمه متون مذهبی مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • ترجمه و تفاوت های فرهنگی مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • تست لغت مستقل از متن ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • تست لغت وابسته به متن ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • تطابق بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • تطبیقی مفهوم مقولة وجه در زبان روسی و مقایسة آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • تعادل ترجمه ای مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • تعادل واژگانی مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • تعامل مکالمه‌ا‌ی تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • تغییر پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • تفاوت کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • تفکر عقلانی عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • تقابل دوگانه بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • تقارن بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • تکامل نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • تکامل دادن خود نیل به بهشت درون [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • تک زبانه پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • تکیه مقایسه مشخصه های زبرزنجیری در زبان های فارسی و ژاپنی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • تلفظ رده بندی خصوصیات اصوات زبان روسی وتوصیف حیطه های کاربردی آن [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • تمثیل وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • تنهایی علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • توانایی زبانی بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • توسن آشکارسازی یک واحد خاص تحلیل مضمونی در دوربین عکاسی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • تئوری هوشهای چند گانه هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]

ج

 • جادو زبان جادو در فرهنگ عامه [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • جامعة زبانی تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • جامعة مسکویی نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • جامعه رسانه های جمعی و زبان [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • جاودانگی بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟ [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • جاودانگی آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • جملة بدون شخص تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • جمله بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • جنبش اصلاحات گالیله و انتخاب زبان [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • جنبش روشنگری گالیله و انتخاب زبان [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • جنسیت تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • جهان بینی نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • جهت گیری‌ملی الگوی نوینی از کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان رشتة زبان روسی در ایران: [دوره 11، شماره 35، 1385]

ح

 • حرکت جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • حس آگاهی متاکوهیسیو تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • حقیقت علمی گالیله و انتخاب زبان [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • حقوق اسلامی مشکلات مربوط به ترجمة متون حقوقی در ایران [دوره 11، شماره 35، 1385]

خ

 • خیام جلوه هایی از مکتب باروک در رباعیات خیام [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • خلاقیت جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • خلاقیت بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • خولیو کورتاسار ‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده [دوره 11، شماره 31، 1385]

د

 • دارم نوین روشنگری در بوته آزمایش: نگاهی به نمایشنامه دشمن مردم [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • داستایفسکی بررسی مضامین اسلامی در برخی آثار فیودور داستایفسکی و علل گرایش نویسنده به آن [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • دانش زبانی ارزیابی واژگان: بررسی نقش پیچیدگی ساختار گرامری متن و دانش نحوی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • دانش گرامر پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • دانش واژگان پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • درام خانوادگی علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • درخت عرفان شیوه های کاربرد داستان در داستان و ریشه های شرقی آن در ادبیات [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • درک شهودی نیل به بهشت درون [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • دستور جهانی نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • دشمن مردم روشنگری در بوته آزمایش: نگاهی به نمایشنامه دشمن مردم [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • دکتر بارمینتال جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • دیگری نماد نقاب ‘ همزاد و دیگری در آثار اکتاویو باز [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • دیوان تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • دیوان حافظ جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • دیوان غربی-شرقی جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • دوربین عکاسی آشکارسازی یک واحد خاص تحلیل مضمونی در دوربین عکاسی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • دورة روشنگری عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • دو زبانه پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • دو مفهومی بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 11، شماره 30، 1385]

ذ

 • ذهنیت مفهوم مقولة وجه در زبان روسی و مقایسة آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]

ر

 • رابرت راس پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • رابطه نحوی بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • راهبردهای احساسی بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • راهبردهای یادگیری زبان بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • راهبردهای جبرانی بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • راهبردهای فراشناختی بررسی رابطه بین خلاقیت، راهبردهای یادگیری زبان و توانایی زبانی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • راوی تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • ریتم ویژگی‌های آکوستیکی و گفتاری مخارج صوتی زبان روسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • رجوع به خود نیل به بهشت درون [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • رخداد پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • رسانه های جمعی رسانه های جمعی و زبان [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • رستم و اسفندیار بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • رفت یادگیری تحلیل آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری بر پایه آزمون های الکترونیکی سایت Passwort Deutsch [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • رمان ظهور زنان ایرانی در حوزة فعالیت‌های اجتماعی و ادبی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • رمان اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • رمانتیسیسم روشنگری در بوته آزمایش: نگاهی به نمایشنامه دشمن مردم [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • رمانتیسم تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • رمانتیک جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • رمان نو بازنگری ویژگی صوری رمان تجربی فرانسوی در فاصلة سال‌های 50 الی 70 [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • رمان نو اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • روایت پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • روایت کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • روان پریشی شیوه های کاربرد داستان در داستان و ریشه های شرقی آن در ادبیات [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • رودیارد کیپلینگ تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • روشنگری جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • روشنگری روشنگری در بوته آزمایش: نگاهی به نمایشنامه دشمن مردم [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • رویکرد مفهوم مقولة وجه در زبان روسی و مقایسة آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • رئالیسم جادویی تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • رئالیسم شگفت انگیز تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر [دوره 11، شماره 30، 1385]

ز

 • زاویه دید(دیدگاه) تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • زبان رسانه های جمعی و زبان [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • زبان مارسل پروست و زبان افشاگر [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • زبان روسی بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • زبان علمی گالیله و انتخاب زبان [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • زبان‌گونة جنسیتی تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • زن بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • زویا پیر‌زاد ظهور زنان ایرانی در حوزة فعالیت‌های اجتماعی و ادبی [دوره 11، شماره 36، 1385]

س

 • ساختار پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • ساختار عامل یادگیری مشخصه های مقوله های کارکردی و دامنه فرافکن آنها در زبان دوم [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • ساختار مجهول تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • ساختار معلوم تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • سالژنیتسین روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • سحر زبان جادو در فرهنگ عامه [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • سعة صدر و گذشت عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • سعدی ولتر در مکتب سعدی برخی تجانس ها در سبک و اندیشه [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • سفر کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • سفر درونی نیل به بهشت درون [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • سکانس روایی کل معنایی آشکارسازی یک واحد خاص تحلیل مضمونی در دوربین عکاسی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • سنت نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • سنجش یادگیری تحلیل آزمون های ارزشیابی پیشرفت یادگیری بر پایه آزمون های الکترونیکی سایت Passwort Deutsch [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • سورة عبس بررسی نقش و تأثیر مفاهیم قرآنی و شرقی در پیدایش شعر تأسی از قرآن پوشکین [دوره 11، شماره 30، 1385]

ش

 • شاریک جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • شاریکوف جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • شباهت کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • شبیه سازی جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • شرق جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • شرقی جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • شرقی تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • شرق شناسی تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • شیطان صفتان بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • شگرف وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • شگفت وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • شناخت خود نیل به بهشت درون [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • شهرنوش پارسی پور ظهور زنان ایرانی در حوزة فعالیت‌های اجتماعی و ادبی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • شهود نیل به بهشت درون [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • شوخوف روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • شوندر جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف [دوره 11، شماره 31، 1385]

ص

 • صد سال تنهایی تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • صفت مفعولی بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • صوت ویژگی‌های آکوستیکی و گفتاری مخارج صوتی زبان روسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • صورت گرایی بازنگری ویژگی صوری رمان تجربی فرانسوی در فاصلة سال‌های 50 الی 70 [دوره 11، شماره 36، 1385]

ض

 • ضرب‌المثل نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • ضمیر مرجع دار بررسی تقابلی افعال انعکاسی دو طرفه در زبان های فارسی و اسپانیایی [دوره 11، شماره 30، 1385]

ط

 • طنز تلخ بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها [دوره 11، شماره 32، 1385]

ع

 • عرفان کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • عشق بر سر چاه شاهین یا خرد اودین؟ [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • عشق عرفانی جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • عشق عرفانی تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • علوم خفیه زبان جادو در فرهنگ عامه [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • علوم طبیعی گالیله و انتخاب زبان [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • عملکردهای معلمی نقش معلم در دوره فرامتد [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • عناصرپیرامتن در آستانه متن [دوره 11، شماره 33، 1385]

غ

 • غرب جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • غربی تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • غریزه آفرینش اثر ادبی از دیدگاه پروست و بارس [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • غیر قابل درک نیل به بهشت درون [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • غیر معادل نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان [دوره 11، شماره 35، 1385]

ف

 • فرای فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • فراشناخت تاًثیر عناصر انسجام متنی به طور همزمان با خواندن متن بر میزان درک مطلب خواندن متن های مختلف توسط دانشجویان انگلیسی در ایران [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فرافکن زمان نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فرافکن صرف نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فرانسه زبان جادو در فرهنگ عامه [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • فردوسی بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • فرضیه نقصان مشخصه های مقوله های کارکردی یادگیری مشخصه های مقوله های کارکردی و دامنه فرافکن آنها در زبان دوم [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فرم بازدید کلاسی نقش معلم در دوره فرامتد [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فرهنگ فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • فرهنگ نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • فرهنگ عامه زبان جادو در فرهنگ عامه [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • فروید وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • فعالیت های آموزشی مرتبط خارج از محیط کلاسی نقش معلم در دوره فرامتد [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فعل بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • فعل بودن بودن یا نبودن: برای یافتن معیارهای عینی جهت ارزسیابی مهارت نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • فن ترجمه حقوقی مشکلات مربوط به ترجمة متون حقوقی در ایران [دوره 11، شماره 35، 1385]

ق

 • قابلیت ارجاعی بازنگری ویژگی صوری رمان تجربی فرانسوی در فاصلة سال‌های 50 الی 70 [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • قرارداد خوانش در آستانه متن [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • قرآن کریم بررسی نقش و تأثیر مفاهیم قرآنی و شرقی در پیدایش شعر تأسی از قرآن پوشکین [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • قلب سگی جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • قلمرو این دنیا تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر [دوره 11، شماره 30، 1385]

ک

 • کارکرد پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • کارکرد حماسی بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • کارکرد فکری بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • کاسیرر فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • کشور شناسی نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • کلاسیک پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • کلان روایت ها بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • کلمه نقش کشور‌شناسی در آموزش زبان روسی به خارجیان [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • کیم تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • کمدی الهی کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]

گ

 • گالیله گالیله و انتخاب زبان [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • گزاره بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • گفتار رده بندی خصوصیات اصوات زبان روسی وتوصیف حیطه های کاربردی آن [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • گلی ترقی ظهور زنان ایرانی در حوزة فعالیت‌های اجتماعی و ادبی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • گویش شخصی مارسل پروست و زبان افشاگر [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • گویشور زبان تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 11، شماره 34، 1385]

ل

 • لرمانتف علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • لسینگ عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • لهجه مارسل پروست و زبان افشاگر [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • لوی جایگاه خلاقیت ادبی در شبیه سازی یک اثر [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • لوی استروس بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • لیوتار بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها [دوره 11، شماره 32، 1385]

م

 • مارکسیسم بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • متعدی بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • متغیر زبان‌شناختی تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • متون الگوی نوینی از کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان رشتة زبان روسی در ایران: [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • متون حقوقی مشکلات مربوط به ترجمة متون حقوقی در ایران [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • مجموعه آثار پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • مجهول بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • محیط‌های ارتباطی الگوی نوینی از کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان رشتة زبان روسی در ایران: [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • مخارج صوتی ویژگی‌های آکوستیکی و گفتاری مخارج صوتی زبان روسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • میخاییل بولگاکف جایگاه داستان قلب سگی در آثار میخاییل بولگاکف [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • مذهب نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • مرگ نماد نقاب ‘ همزاد و دیگری در آثار اکتاویو باز [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • مرگ اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • میزان کلام تفاوت‌های زبانی میان گویشوران مرد و زن ایرانی در برخی موقعیتهای تعامل مکالمه‌ای بر پایة میزان کلام (Amount of Speech) [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • مشخصه های زیرزنجیری مقایسه مشخصه های زبرزنجیری در زبان های فارسی و ژاپنی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • مشرق زمین بررسی مضامین اسلامی در برخی آثار فیودور داستایفسکی و علل گرایش نویسنده به آن [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • معلم با درایت نقش معلم در دوره فرامتد [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • معلوم بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • مقولة وجه تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • مقوله مفهوم مقولة وجه در زبان روسی و مقایسة آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • مقوله کاربردی – معنایی مقوله های دستوری B?? وac?eKT در زبان روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • مقوله های کارکردی یادگیری مشخصه های مقوله های کارکردی و دامنه فرافکن آنها در زبان دوم [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • منطق الطیر کمدی الهی و منطق الطیر : نگاهی به تفاوت ها و شباهت ها [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • منظر فردی هوش هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • مهارت ارتباطی الگوی نوینی از کتاب درسی زبان روسی برای دانشجویان رشتة زبان روسی در ایران: [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • موثق سازی پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • مورا مقایسه مشخصه های زبرزنجیری در زبان های فارسی و ژاپنی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • موشت زبان ادبیات‘ زبان سینما مقابله متن داستان نوین موشت و فیلم موشت [دوره 11، شماره 31، 1385]

ن

 • نحو نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • نحو مارسل پروست و زبان افشاگر [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • نرینگی بررسی ابعاد روانشناختی زن در شیطان صفتان اثر باربی درویلی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • نشانه استمراری نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • نظامی وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • نقاب نماد نقاب ‘ همزاد و دیگری در آثار اکتاویو باز [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • نقش کلیدی شیوه های کاربرد داستان در داستان و ریشه های شرقی آن در ادبیات [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • نگارش بودن یا نبودن: برای یافتن معیارهای عینی جهت ارزسیابی مهارت نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • نگارش انگلیسی هوشهای چند گانه : آرای از یک کلاس نگارش [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • نماد فرضیات کاسیرر در بارة اسطوره و فرهنگ و تأثیرات آن بر نظریات فرای در نقد ادبی [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • نمایشنامة ناتان حکیم عقاید روشنگری لسینگ در نمایشنامة ناتان حکیم [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • نمایشنامه شیوه های کاربرد داستان در داستان و ریشه های شرقی آن در ادبیات [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • نمایش‌نامه علل وجود عنصر تنهایی در آثار میخاییل لرمانتف [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • نمود مقوله های دستوری B?? وac?eKT در زبان روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • نهاد بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • نواخت مقایسه مشخصه های زبرزنجیری در زبان های فارسی و ژاپنی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • نویسندگان بزرگ روسیه بررسی نقش و تأثیر مفاهیم قرآنی و شرقی در پیدایش شعر تأسی از قرآن پوشکین [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • نوشتار داستانی بازنگری ویژگی صوری رمان تجربی فرانسوی در فاصلة سال‌های 50 الی 70 [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • نوول شیوه های کاربرد داستان در داستان و ریشه های شرقی آن در ادبیات [دوره 11، شماره 30، 1385]

و

 • واج رده بندی خصوصیات اصوات زبان روسی وتوصیف حیطه های کاربردی آن [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • واژگان مارسل پروست و زبان افشاگر [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • واقعیت اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • واقع‌گرایی اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • وجه مفهوم مقولة وجه در زبان روسی و مقایسة آن در زبان فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • وجه بررسی مقایسه‌ای مقولة ”جهت“ فعل در زبان‌های روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • وجه مجهول تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • وجه معلوم تحلیل مقابله‌ای ساختارهای مجهول زبان روسی و فارسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • وجود اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • ویرایش متن پژوهش متن ، اسکار وایلند و شکل گیری دریافت عمومی از آثار وی در قرن بیستم [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • وزن طبیعی گفتار مقایسه مشخصه های زبرزنجیری در زبان های فارسی و ژاپنی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • ویژگی دستوری مقوله های دستوری B?? وac?eKT در زبان روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • وضعیت ابتدایی پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • وضعیت انتهایی پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • وضعیت میانی پژوهشی بر عنصر پیرنگ [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • ولتر ولتر در مکتب سعدی برخی تجانس ها در سبک و اندیشه [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • وهمناک وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 34، 1385]

ه

 • هجا ویژگی‌های آکوستیکی و گفتاری مخارج صوتی زبان روسی [دوره 11، شماره 35، 1385]
 • هجرت تأثیر حافظ و عشق عرفانی در خلق دیوان غربی- شرقی گوته [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • هدایت اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • هدایت نحوی بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • هراس اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت [دوره 11، شماره 36، 1385]
 • هگلیانیسم بدرود جویس با کلان روایتها: نگاهب به بیداری خانواده فینگانها [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • همانگویی وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌ [دوره 11، شماره 34، 1385]
 • هماهنگی و مطابقت بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی [دوره 11، شماره 33، 1385]
 • همزاد نماد نقاب ‘ همزاد و دیگری در آثار اکتاویو باز [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • همزاد بررسی مضامین اسلامی در برخی آثار فیودور داستایفسکی و علل گرایش نویسنده به آن [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • همزاد ‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده [دوره 11، شماره 31، 1385]
 • هند تصویر هنددر ادبیات داستانی رود یارد کیپلینگ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • هویت نماد نقاب ‘ همزاد و دیگری در آثار اکتاویو باز [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • هویت ‹‹جزیره ای در نیمروز››: بهشت گمشده [دوره 11، شماره 31، 1385]

ی

 • یادداشت های خانة اموات بررسی مضامین اسلامی در برخی آثار فیودور داستایفسکی و علل گرایش نویسنده به آن [دوره 11، شماره 30، 1385]
 • یادگیری پدیده دوزبانگی: عامل بازدارنده یا تقویت کننده؟ [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • یادگیری زبان دوم یادگیری مشخصه های مقوله های کارکردی و دامنه فرافکن آنها در زبان دوم [دوره 11، شماره 32، 1385]
 • یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ روسیة دوران استالین در داستان یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ [دوره 11، شماره 34، 1385]