کلیدواژه‌ها = ادبیات فرانسه
تعداد مقالات: 5
2. اندر فراز و فرود رئالیسم داستانی

دوره 11، شماره 36، پاییز و زمستان 1385

فریده علوی


4. آندره ژید و قصه های آیینه وار

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1383

شهرزاد ماکوئی


5. گی دو موپاسان در ایران

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

طهمورث ساجدى