نماد پرنده در آثار شاعران فرانسوی قرن نوزدهم میلادی، با نگاهی به ادب فارسی

نویسنده

چکیده

جهان اسطوره‌ای، جهانی است که نماد‌های سازندة آن از بسیاری جهات مشترکند و همواره چهره‌ای متفاوت ازجهان رئالیستی را به تصویر می‌کشند. البته همین نگرش شگفت‌انگیز به جهان پیرامون، موجب غنای ادبیات می‌گردد و اشتراکات جهان استعاری نمادها، سبب سهولت پژوهش در آثار نویسندگان وشاعران نامدار با رویکردی تطبیقی می‌شود. آنچه در این مقاله مورد توجه نگارنده قرار گرفته، پژوهش در اشعار برجستة نویسندگان شهیر فرانسوی در عصر طلایی رمانتیسم، یعنی در سدة نوزدهم میلادی است، که در آن به بازسازی نماد پرنده پرداخته‌اند. در این زمینه، توجه نگارنده به اشعار ارزشمند ادب پارسی، در جهت غنابخشی به مفاهیم عمیق استعاری نماد پرنده، گامی برای شناخت اشتراکات و تفاوت‌های موجود در عرصة ادب فرانسه و فارسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Mythological worlds share a lot in common and portray a universe quite dissimilar to that of reality. This has encouraged writers worldwide to search for possible shared grounds. This article focuses on the bird as a recurring motif among the nineteenth-century French and classic Persian poets. The writer argues that the bird has had symbolic, aesthetic, expressive and archetypal representations both in French and Persian poetry. She further illustrates that these representations range from distanced but identifiable descriptions of birds to representations of humankind's desire to encompass the world, to transcend it or even go to an extreme of orgiastic divesting of the human shape in order to become a bird.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baudelaire
  • birds
  • French poetry
  • Hafiz
  • Persian Poetry
  • Romanticism
  • Transcendence