نویسنده = �������� ���������� ������������
بررسی تطبیقی استعاره ی مفهومی غم و شادی با استناد بر شواهدی از آثار افغانی و ایشی‌گورو

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 51-79

10.22059/jor.2020.290281.1903

ساناز تقی پوری حاجبی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل‌زاده


تحلیل بن‌مایه‌های اساطیری در رود راوی اثرابوتراب خسروی

دوره 22، شماره 2، دی 1396، صفحه 469-500

10.22059/jor.2017.128342.1239

پوران علی زاده؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی فخری