نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایش واژگانی نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 93-112]
 • آزمون‌سازی طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • آفرینش هنری زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 43-66]
 • آگاهی دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 5-30]
 • آگریپین تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 5-19]
 • آموزش زبان مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • آموزش زبان استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • آموزش هم‌کنشی‌های انسانی رویکردی ادبی به هم‌کنشی گفتمانی انسان: کاربردهای آموزشی و پژوهشی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 123-147]
 • آندره ژید تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 67-81]
 • آندروماک تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 5-19]

ا

 • ایتالیا تقارن قدرت در تندیس موسی، اثر میکل‌آنژ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 87-101]
 • ادبیات دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 5-30]
 • ادبیات تطبیقی تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 67-81]
 • ادبیات داستانی سیاره?ای خارج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب?ها [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 149-167]
 • ادبیات داستانی بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای) [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 75-86]
 • ایدئولوژی نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه‌های قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • ارزش بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 61-74]
 • استادان با تجربه پژوهشی در نگرش استادان زبان خارجی نسبت به خود ارزیابی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • استادان جوان پژوهشی در نگرش استادان زبان خارجی نسبت به خود ارزیابی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • استبداد بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 61-74]
 • استعمارزدایی بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 75-92]
 • اسطوره نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • اسطوره گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 103-119]
 • اسلام بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 5-20]
 • افسانه نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • امپراتور جونز آخرین پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهری مولوی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 31-42]
 • انتخاب نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه‌های قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • اوزیماندیاس آخرین پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهری مولوی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 31-42]

ب

 • بازنمایی بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 5-20]
 • بریتانیکوس تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 5-19]
 • بسندگی طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • بیگانه طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 41-60]
 • بینافرهنگی طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 41-60]
 • بینا‌فرهنگی مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • به سوی فانوس دریایی ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی [دوره 15، شماره 57، 1389]

پ

 • پایایی طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • پادشاهان ظاهری آخرین پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهری مولوی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 31-42]
 • پرگونت آخرین پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهری مولوی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 31-42]
 • پیرنگ تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 43-51]
 • پسامدرنیسم سیاره?ای خارج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب?ها [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 149-167]
 • پیشداوری طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 41-60]

ت

 • تأثیرپذیری سایة آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (بر اساس نمایشنامه‌های آنتون چخوف و اکبر رادی) [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • تاریخ بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 75-92]
 • تراژدی تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 5-19]
 • ترجمه ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • ترجمه مقوله‌ها و عناصر فرهنگی و چگونگی ترجمة آن‌ها در گتسبی بزرگ ترجمة کریم امامی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 53-74]
 • ترکیب‌بند مسدس بررسی نوع ادبی مرثیه در زبان اردو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 21-39]
 • تصویر ذهنی دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 5-30]
 • تصویرنمادین تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 43-51]
 • تضاد طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 41-60]
 • تضاد تئاتر سنتی نشانه شناسی تئاتر نو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 113-126]
 • تفاوت‌ها سایة آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (بر اساس نمایشنامه‌های آنتون چخوف و اکبر رادی) [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • تفسیر فروید تقارن قدرت در تندیس موسی، اثر میکل‌آنژ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 87-101]
 • تمدن گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 103-119]
 • تندیس حضرت موسی تقارن قدرت در تندیس موسی، اثر میکل‌آنژ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 87-101]
 • توانش ارتباطی استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • توهم آخرین پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهری مولوی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 31-42]
 • تئاتر ناب نشانه شناسی تئاتر نو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 113-126]
 • تئاتر نو نشانه شناسی تئاتر نو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 113-126]

ج

 • جامعة سنتی بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 61-74]
 • جزیره گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 103-119]
 • جسم عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 83-101]
 • جنبش نگریتود بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 75-92]
 • جنبه‌های مشترک سایة آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (بر اساس نمایشنامه‌های آنتون چخوف و اکبر رادی) [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • جنگ بررسی نوع ادبی مرثیه در زبان اردو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 21-39]
 • جنون(عقل) بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 103-122]
 • جهان مادی گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 103-119]
 • جهان معنوی گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 103-119]

چ

 • چخوف سایة آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (بر اساس نمایشنامه‌های آنتون چخوف و اکبر رادی) [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • چهره بررسی نوع ادبی مرثیه در زبان اردو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 21-39]

ح

 • حافظ نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 93-112]

خ

 • خانه تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 43-51]
 • خداباوری تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 67-81]
 • خودارزیابی پژوهشی در نگرش استادان زبان خارجی نسبت به خود ارزیابی [دوره 15، شماره 57، 1389]

د

 • داستان کوتاه بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای) [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 75-86]
 • در زمانی نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 57، 1389]

ر

 • راسین تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 5-19]
 • راهبردها رویکردی ادبی به هم‌کنشی گفتمانی انسان: کاربردهای آموزشی و پژوهشی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 123-147]
 • راوی عملکرد روایت در رمان کودکی، اثر ناتالی ساروت [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • ریشخند نشانه شناسی تئاتر نو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 113-126]
 • رشد روحی زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 43-66]
 • رضا قاسمی سیاره?ای خارج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب?ها [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 149-167]
 • رقص جنگل‌ها بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 75-92]
 • رمان ایرانی سیاره?ای خارج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب?ها [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 149-167]
 • رمان نو عملکرد روایت در رمان کودکی، اثر ناتالی ساروت [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • رنسانس تقارن قدرت در تندیس موسی، اثر میکل‌آنژ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 87-101]
 • روایی طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • رویا بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 103-122]
 • روایت عملکرد روایت در رمان کودکی، اثر ناتالی ساروت [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • روایت تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 43-51]
 • روح عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 83-101]
 • روش‌شناسی رویکردی ادبی به هم‌کنشی گفتمانی انسان: کاربردهای آموزشی و پژوهشی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 123-147]
 • رئالیسم بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای) [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 75-86]
 • رئالیسم اجتماعی بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای) [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 75-86]

ز

 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 43-66]
 • زیبایی‌شناسی‌ عرفانی هنر زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 43-66]
 • زبان ایتالیایی بررسی رابطة جهت میانه و مجهول در زبان ایتالیایی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • زبان اردو بررسی نوع ادبی مرثیه در زبان اردو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 21-39]
 • زبان صحنه‌ای نشانه شناسی تئاتر نو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 113-126]
 • زبان فارسی طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • زبان و ادبیات نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 93-112]
 • زن تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 5-19]
 • زن بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 61-74]

س

 • ساروت عملکرد روایت در رمان کودکی، اثر ناتالی ساروت [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • سالومه عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 83-101]
 • سبک بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای) [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 75-86]
 • سراپا بررسی نوع ادبی مرثیه در زبان اردو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 21-39]
 • سفرنامة در میان مؤمنان بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 5-20]
 • سنت فکری عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 83-101]
 • سوبژکتیویته سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 21-40]
 • سوررئالیسم بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 103-122]

ش

 • شاخص‌های زبان‌شناختی ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • شاعرانگی بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 103-122]
 • شخصیت‌پردازی تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 67-81]
 • شخصیت قهرمانان سایة آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (بر اساس نمایشنامه‌های آنتون چخوف و اکبر رادی) [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • شرق بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 5-20]
 • شرق‏شناسی بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 5-20]
 • شعر نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 93-112]
 • شعر تصویر بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 103-122]
 • شفافیت نمادین نشانه شناسی تئاتر نو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 113-126]
 • شکسپیر نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 93-112]
 • شناخت مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • شناخت فرهنگی استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • شویینکا بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 75-92]
 • شیوه‌های سنجش پژوهشی در نگرش استادان زبان خارجی نسبت به خود ارزیابی [دوره 15، شماره 57، 1389]

ض

 • ضمیراندازی‌ نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه‌های قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1389]

ط

 • طبیعت گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 103-119]
 • طوطی و بازرگان عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 83-101]

ع

 • عاملیت سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 21-40]
 • عباس تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 43-51]
 • عناصر دراماتیک بررسی نوع ادبی مرثیه در زبان اردو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 21-39]
 • عناصر فرهنگی مقوله‌ها و عناصر فرهنگی و چگونگی ترجمة آن‌ها در گتسبی بزرگ ترجمة کریم امامی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 53-74]

ف

 • فِدر تصویر زن درآثار راسین با نگاهی بر سه تراژدی آندروماک، بریتانیکوس و فدر [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 5-19]
 • فرازبان نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه‌های قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • فرانسوا موریاک تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 67-81]
 • فرهنگ مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • فرهنگ مقوله‌ها و عناصر فرهنگی و چگونگی ترجمة آن‌ها در گتسبی بزرگ ترجمة کریم امامی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 53-74]
 • فرهنگ طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 41-60]
 • فرهنگ بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 61-74]
 • فرهنگ/ منطقة مرزی سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 21-40]
 • فیلم استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • فناوری نوین استفاده از فناوری نوین در آموزش زبانهای خارجی با تکیه بر نقش سینما [دوره 15، شماره 57، 1389]

ق

 • قلب نحوی نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 93-112]

ک

 • کشف بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 103-122]
 • کمال الهی زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 43-66]
 • کنش‌پذیر بررسی رابطة جهت میانه و مجهول در زبان ایتالیایی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • کنشگر بررسی رابطة جهت میانه و مجهول در زبان ایتالیایی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • کودکی عملکرد روایت در رمان کودکی، اثر ناتالی ساروت [دوره 15، شماره 57، 1389]

گ

 • گتسبی بزرگ مقوله‌ها و عناصر فرهنگی و چگونگی ترجمة آن‌ها در گتسبی بزرگ ترجمة کریم امامی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 53-74]
 • گفتمان رویکردی ادبی به هم‌کنشی گفتمانی انسان: کاربردهای آموزشی و پژوهشی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 123-147]
 • گفتمان سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 21-40]
 • گفتمان استعماری بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 5-20]
 • گفتمان غیرمستقیم آزاد ترجمة گفتمان غیرمستقیم آزاد در سه ترجمة فارسی رمان به سوی فانوس دریایی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • گودی تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 43-51]

م

 • مارسل پروست. تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 67-81]
 • مجهول بررسی رابطة جهت میانه و مجهول در زبان ایتالیایی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • مجهول میانه بررسی رابطة جهت میانه و مجهول در زبان ایتالیایی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • مدل‌های ترجمه مقوله‌ها و عناصر فرهنگی و چگونگی ترجمة آن‌ها در گتسبی بزرگ ترجمة کریم امامی [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 53-74]
 • مرثیه بررسی نوع ادبی مرثیه در زبان اردو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 21-39]
 • مرگان تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 43-51]
 • مضمون نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • مطابقه نقش محدودیت‌ها و قابلیت‌های زبانی در شکل‌گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 93-112]
 • مکبث آخرین پرده امپراتور؛ امپراتور جونز و مضمون پادشاه ظاهری مولوی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 31-42]
 • مکتب بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای) [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 75-86]
 • میکل آنژ تقارن قدرت در تندیس موسی، اثر میکل‌آنژ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 87-101]
 • منظور‌شناسی‌ادبی رویکردی ادبی به هم‌کنشی گفتمانی انسان: کاربردهای آموزشی و پژوهشی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 123-147]
 • مهاجرت طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 41-60]
 • مولانا عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 83-101]

ن

 • نشانداری نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه‌های قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • نشانه شناسی نشانه شناسی تئاتر نو [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 113-126]
 • نظام زبانی نمود یا بازخورد معیارهای نوین در ترجمه‌های قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • نظام معرفتی عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 83-101]
 • نفی واقعیت دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 5-30]
 • نقاشی بوطیقای تصاویر و اشیاء در گفتمان سوررئالیستی [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 103-122]
 • نقد اثر هنری تقارن قدرت در تندیس موسی، اثر میکل‌آنژ [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 87-101]
 • نگرش پژوهشی در نگرش استادان زبان خارجی نسبت به خود ارزیابی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • نماد نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • نماد گذر از جهان ناتورالیستی به جهان اسطوره‌ای در رمان جمعه یا سواحل اقیانوس آرام اثر میشل تورنیه [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 103-119]
 • نماد بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 61-74]
 • نمایش‌نامة معاصر ایران سایة آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (بر اساس نمایشنامه‌های آنتون چخوف و اکبر رادی) [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • نمایش‌نامه سایة آنتون چخوف بر ادبیات نمایشی معاصر ایران (بر اساس نمایشنامه‌های آنتون چخوف و اکبر رادی) [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • نویسنده دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 5-30]

و

 • واقعیت دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 5-30]
 • واقعگرایی بررسی نهضت رئالیسم در داستان‌های کوتاه فارسی و اردو (نگاه اجمالی و مقایسه‌ای) [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 75-86]
 • وی. س. نایپول بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 5-20]

ه

 • هم زمانی نقد اسطوره‌ای و جایگاه آن در ادبیات تطبیقی [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • هم‌فرهنگی مطالعة رابطة شناخت و فرهنگ و سیر تحول آنها در متدهای آموزش زبان فرانسه [دوره 15، شماره 57، 1389]
 • همنوایی شبانه? ارکستر چوب?ها سیاره?ای خارج از مدار: نگاهی به پسامدرنیسم در رمان همنوایی شبانه ارکستر چوب?ها [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 149-167]
 • هنر دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 5-30]
 • هنرمند عارف زیبایی‌شناسی عرفانی هنر در چهرة مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس [دوره 15، شماره 58، 1389، صفحه 43-66]
 • هویت طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 41-60]
 • هویت بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 61-74]
 • هویت فرهنگی بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل‌ها اثر وله شویینکا [دوره 15، شماره 60، 1389، صفحه 75-92]
 • هویت مستیزو سوبژکتیویتة آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رمان محبوب اثر تونی موریسن [دوره 15، شماره 59، 1389، صفحه 21-40]