باز خورد گفتاری در کلاس نگارش

نویسنده

چکیده

مطالعات بسیاری نشان داده اند که ارائه بازخورد از طریق تعامل موجب تسهیل در فراگیری زبان می شود. ولی علیرغم انتظار‘ به گفتة بعضی محققین باز خورد نوشتاری در کلاس های نگارش چندان مثمر ثمر نمی باشد. از این رو پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه های دانشجویان نسبت به بکارگیری بازخورد گفتاری همچنین تغییر حاصله در کیفیت نوشتار آنها می پردازد. لذا از 17 دانشجوی دختر و پسر رشته زبان انگلیسی که در حال گذراندن درس مقاله نویسی بودند خواسته شد تا بعد از شرکت در یک دوره تعلیمی بازخوردهای خود را دربارة نگارش همکلاسی هایشان ارائه دهند. رویهم رفته دانشجویان دیدگاه های مختلفی در رابطه با استفاده از این نوع باز خورد داشتند. ونیز استفاده از این روش که 7 هفته به طول انجامید‘همانند نتایج تحقیقات قبلی‘ پیشرفتی در نگارش دانشجویان به دنبال نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Various researchers have made theoretical claims that feedback obtained through conversational interaction can facilitate language development. As for writing courses, written feedback has been proved to be of little help. Hence, the present study attempted to investigate student view on the implementation of dialog feedback and to trace any improvement in writing as a result of attending such conferences. The participants were 17 male and female Iranian EFL undergraduates. Having been trained, the participants were required to offer their comments on their peers' writing. Reports indicated that the students looked at such dialogs differently, though a majority enjoyed them. No writing improvement was observed!

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conferences
  • Oral feedback
  • Student view
  • Writing classes
  • Written feedback