موضوعات = ادبیات معاصر جهان
تطبیق ادبی رساله زنده بیدار اثر ابن سینا با رمان هابیت تالکین

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 643-663

10.22059/jor.2021.296491.1940

فاطمه حسینی الهاشمی؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ علی شیخ مهدی