کلیدواژه‌ها = توانش زبانی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان

دوره 12، شماره 38، بهار و تابستان 1386

شیوا کیوان پناه؛ سیدمحمد علوی


4. انگلیسی برای اهداف ویژه از نگاه دانشجویان و آمار

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1382

داوود برزآبادى فراهانى