بررسی پایایی خودارزیابی زبان‌آموزان در استنتاج معنای واژگان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی پایایی (reliability) خودارزیابی (self assessment) دانش واژگانی (lexical knowledge) در متن و نقش توانش زبانی بر آن، می‌پردازد. این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. در مرحلة نخست، زبان آموزان، آزمون توانش زبانی را پاسخ گفتند و میزان درک خود از معنای 40 واژة مشخص شده در متن را تعیین کردند. در مرحلة دوم، از آن‌ها خواسته شد تا ترجمه، مترادف، متضاد و یا توضیح واژگانی را که در مرحله قبل میزان درک خود از آنها را مشخص کرده بودند، فراهم آورند. در مرحله سوم آن‌ها میزان دانش خود از واژگان مشخص شده در مرحلة اول را ارزیابی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که خودارزیابی زبان آموزان معتبر نیست و تحت تاثیر توانش زبانی آن‌ها قرار دارد. از این رو پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که مدرسان زبان ضمن تشویق زبان آموزان به حدس واژگان ناآشنا در متن، آن‌ها را به طور مستمر به بازنگری و بررسی معنای حدس‌زده ترغیب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study investigates how accurately EFL learners assess their understanding of the meaning of unknown words, and whether language proficiency and gender influence their self-assessment. The study was carried out in three phases. In phase one, participants took a proficiency test and read a text in which forty items were highlighted. They were required to assess their understanding of the meaning of unknown words on a four-point scale. In phase two, they provided a translation, synonym, antonym, or an explanation of the unknown words. In phase three, they received the same self-assessment sheet to reassess their understanding of the meaning of unknown words. The results indicated that learners' assessments are not reliable. Moreover, it was found that proficiency in the L2 and gender influence learners' self-assessment. Therefore, on the basis of the findings, L2 learners are encouarged to check the accuracy of their guesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • guessing the meaning of unknown words
  • Language proficiency
  • relaibility
  • self assessment
  • word knowledge