نویسنده = �������� ������������ ������
مسائلی دربارة اصول ترجمه‌های تطبیقی و مدل ترجمه

دوره 13، شماره 47، اسفند 1387

علیرضا ولی پور؛ یوری نیکلایویچ مارچوک