ررسی بُعد زبان‌شناختی ترجمة ماشینی و معرفی اجمالی علوم مرتبط با آن?

نویسنده

چکیده

نظام ترجمة ماشینی فعالیتی چند بُعدی است، که در چند حیطه مبتنی بر ابتکار عمل و قدرت حل مسئله است. در این مهارت از برخی دانش‌های بین رشته‌ای نیز استفاده فراوانی می‌شود. ترفندهای هوش مصنوعی با بکارگیری اصول ریاضی، آمار و منطق، قالب مناسبی از زبان را که مناسب برنامه‌نویسی و انتقال به ماشین است، فراهم می‌آورد. در کشور ما این فعالیت دیر شروع شد و اکنون نیز دارای حرکت منسجمی نیست، برای پیشرفت در حیطة ترجمة ماشینی نیازمند احاطه در سه زمینه مختلف است: 1- داده‌پردازی، توصیف و ساختن مدل‌های مناسب زبان برای کاربرد هوشمند
2- ساخت و استفاده از نرم‌افزارهای مربوط به این کار 3- به کار گرفتن فناوری مرتبط. در این مقاله با لحاظ قرار دادن تفکیک این سه زمینه، برخی ابعاد زبان‌شناختی نظام ترجمة ماشینی، براساس محور قرار دادن روش‌های تجربه شده در روسیه تبیین می‌گردد. همچنین به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ ترجمة ماشینی با هوش مصنوعی و برنامه نویسی، برخی اطلاعات کلی این علوم، در موارد مرتبط ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Constructing a Machine Translation (MT) system is a multidimensional activity which demands innovation and problem-solving ability in several areas. In this process, certain inter-disciplinary fields of science and technology are vastly utilized. Strategies of Artificial Intelligence (AI), through application principles of mathematics, statistics and logic provide an appropriate form of language which can be programmed and transferred into the machine. In Iran, the aforementioned activity has been initiated of late but bears an inconsistent progress. In order to achieve advancements in the field of MT, three tasks should be taken into account: 1) data-processing, describing and constructing suitable models for intelligent applications, 2) writing and applying the required software, and 3) utilizing the relevant technology. Taking these into consideration, in this article, some linguistic aspects of the MT system are explicated by placing premium on methods experimented in Russia. Moreover, due to the integrated relationship of MT with AI and programming, some general information, with regard to the named fields, is also provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • artificial intelligence (AI)
  • Data processing
  • Informatics
  • Iran
  • Machine Translation (MT)
  • Russia
  • semantics