نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدم زیادی مقایسة تحلیلی جهان‌بینی و زندگی آدویف و آنگین در دنیای آدم‌های زیادی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 109-121]
 • آدورنو نقدی فرهنگی بر داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد بر اساس نظریة «صنعت فرهنگ» تئودور آدورنو [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 5-17]
 • آدویف مقایسة تحلیلی جهان‌بینی و زندگی آدویف و آنگین در دنیای آدم‌های زیادی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 109-121]
 • آرایه‌های ادبی بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • آرایه‌های بیانی بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • آمریکای لاتین تحولات رمان‌های کارآگاهی آمریکای لاتین و نقش زنان در آن [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • آنگین مقایسة تحلیلی جهان‌بینی و زندگی آدویف و آنگین در دنیای آدم‌های زیادی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 109-121]

ا

 • ابتذال روایتگران شگفتی‌آفرین، حضور خلاقانة زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 91-108]
 • ابرشلوارپوش بررسی و تحلیل «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی به عنوان بارزترین نمونه شعر فوتوریستی روسیه [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 167-177]
 • اتوبیوگرافی «ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]
 • ادبیات بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 55-72]
 • ادبیات ایتالیا «ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]
 • ادبیات آلمان شرقی نقدی بر سه اثر مهم تاریخ ادبیات آلمان شرقی [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 37-54]
 • ادبیات پاپ روایتگران شگفتی‌آفرین، حضور خلاقانة زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 91-108]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی مضامین مشترک رمانتیک در هشت کتاب سهراب سپهری و گزیدﺓ اشعار ویلیام وردزورث [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 37-54]
 • ادبیات تطبیقی مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 123-139]
 • ادبیات زنان روایتگران شگفتی‌آفرین، حضور خلاقانة زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 91-108]
 • ادبیات غنایی جایگاه ادبیات غنایی در نزد برتولت برشت [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • ادبیات فارسی مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 123-139]
 • ادبیات معاصر بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]
 • ادغام نور و تاریکی بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 5-19]
 • ادوارد باند بررسی براندازی گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمهﻫﺎی ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مردهﺍند [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 109-126]
 • ارثیةایرانی بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]
 • اسپانیای اسلامی مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 123-139]
 • استعارة بعید بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 5-19]
 • استقلال ارمنستان مطالعة تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]
 • اسطورهﺯدایی بررسی براندازی گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمهﻫﺎی ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مردهﺍند [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 109-126]
 • اسکار و خانم رز تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 131-144]
 • اشمیت تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 131-144]
 • اکبر رادی بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]
 • اندلس مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 123-139]
 • انقلاب اسلامی ایران مطالعة تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]

ب

 • باختین گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 77-91]
 • بارداری «ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]
 • باروک بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 5-19]
 • باغ وحش شیشه‌ای بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]
 • بالون مهتا بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]
 • بینامتنی بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]
 • بینامتنی گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 77-91]
 • بینامتنیت نقدی بر سه اثر مهم تاریخ ادبیات آلمان شرقی [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 37-54]

پ

 • پدرسالاری گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • پذیرش بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 55-72]
 • پسامدرن روایتگران شگفتی‌آفرین، حضور خلاقانة زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 91-108]
 • پوشکین مقایسة تحلیلی جهان‌بینی و زندگی آدویف و آنگین در دنیای آدم‌های زیادی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 109-121]

ت

 • تام استاپارد بررسی براندازی گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمهﻫﺎی ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مردهﺍند [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 109-126]
 • تبعید ساختار افق در اشعار ناظم حکمت: دغدغة مکانمندی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • ترامتنی بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]
 • ترجمه‌پذیری بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • تعلیق بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 55-72]
 • تک‌آوایی نقدی بر سه اثر مهم تاریخ ادبیات آلمان شرقی [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 37-54]
 • تنسی ویلیامز بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]
 • تولید معنا بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌کریستف [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 91-108]
 • تئاتر روایی جایگاه ادبیات غنایی در نزد برتولت برشت [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]

ج

 • جایگزینی مقایسه ادبی تأثیرپذیری ادبیات اسپانیا از زبان فارسی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 123-139]
 • جزیرة سرگردانی گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 77-91]
 • جزئیات بررسی جنبه‌های پسااستعماری نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 55-73]
 • جلال آل احمد نقدی فرهنگی بر داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد بر اساس نظریة «صنعت فرهنگ» تئودور آدورنو [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 5-17]
 • جمع ناشناس بررسی جنبه‌های پسااستعماری نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 55-73]
 • جنایت تحولات رمان‌های کارآگاهی آمریکای لاتین و نقش زنان در آن [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]

چ

 • چندصدایی گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 77-91]

ح

 • حافظ بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]

د

 • داستان کوتاه چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • دانشجو بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 145-165]
 • دانشگاه اصفهان بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 145-165]

ر

 • رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان مطالعة تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]
 • رمان جستاری بر سر آغاز رمان‌نویسی در ادبیات اردو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]
 • رمان پلیسی تحولات رمان‌های کارآگاهی آمریکای لاتین و نقش زنان در آن [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • رمان پلیسی کلاسیک تحولات رمان‌های کارآگاهی آمریکای لاتین و نقش زنان در آن [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • رمانتیسم بررسی تطبیقی مضامین مشترک رمانتیک در هشت کتاب سهراب سپهری و گزیدﺓ اشعار ویلیام وردزورث [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 37-54]
 • رمان رود وارهای بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌کریستف [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 91-108]
 • رمان عامه‌پسند بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 145-165]
 • رمان فرانسه بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌کریستف [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 91-108]
 • رمان نفت نوال السعداوی و گونة ادبی «رمان نفت» [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 21-35]
 • رمان‌های جنایی تحولات رمان‌های کارآگاهی آمریکای لاتین و نقش زنان در آن [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • روابط فرهنگی مطالعة تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]
 • روابط ناپایدار اجتماعی روایتگران شگفتی‌آفرین، حضور خلاقانة زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 91-108]
 • روان تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 131-144]
 • روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مردهﺍند بررسی براندازی گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمهﻫﺎی ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مردهﺍند [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 109-126]
 • روشنفکری نقدی فرهنگی بر داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد بر اساس نظریة «صنعت فرهنگ» تئودور آدورنو [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 5-17]
 • رومن رولان بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌کریستف [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 91-108]
 • رئالیسم سوسیالیستی نقدی بر سه اثر مهم تاریخ ادبیات آلمان شرقی [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 37-54]

ز

 • زیبایی‌شناسی بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • زبان آشخارابار مطالعة تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]
 • زبان زنان گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • زبان گرابار مطالعة تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]
 • زنان نویسنده «ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]

ژ

 • ژان‌کریستف کرافت بررسی چگونگی گزینش «نام قهرمان» در ژان‌کریستف [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 91-108]
 • ژنت گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 77-91]

س

 • ساختار افق ساختار افق در اشعار ناظم حکمت: دغدغة مکانمندی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • ساختارشکنی چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • سبک هندی بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 5-19]
 • سرشار جستاری بر سر آغاز رمان‌نویسی در ادبیات اردو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]
 • سلب انسانیت بررسی جنبه‌های پسااستعماری نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 55-73]
 • سیمین دانشور گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • سیمین دانشور گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 77-91]
 • سنت چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • سهراب سپهری بررسی تطبیقی مضامین مشترک رمانتیک در هشت کتاب سهراب سپهری و گزیدﺓ اشعار ویلیام وردزورث [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 37-54]

ش

 • شخصیت جستاری بر سر آغاز رمان‌نویسی در ادبیات اردو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]
 • شخصیت‌پردازی بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]
 • شرایط اجتماعی بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]
 • شرر جستاری بر سر آغاز رمان‌نویسی در ادبیات اردو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]
 • شعر انقلابی بررسی و تحلیل «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی به عنوان بارزترین نمونه شعر فوتوریستی روسیه [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 167-177]
 • شعر قرن 20 روسیه بررسی و تحلیل «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی به عنوان بارزترین نمونه شعر فوتوریستی روسیه [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 167-177]

ص

 • صائب تبریزی بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 5-19]
 • صحنة نمایش بازتاب باروک در ساختار غزلیات صائب تبریزی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 5-19]
 • صدسال تنهایی بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]
 • صنعت فرهنگ نقدی فرهنگی بر داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد بر اساس نظریة «صنعت فرهنگ» تئودور آدورنو [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 5-17]

ع

ف

 • فاشیسم جایگاه ادبیات غنایی در نزد برتولت برشت [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • فرهنگ نقدی فرهنگی بر داستان مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد بر اساس نظریة «صنعت فرهنگ» تئودور آدورنو [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 5-17]
 • فرهنگ بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 55-72]
 • فرهنگ ایرانی چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • فرهنگ عامه بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 145-165]
 • فمینیسم گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • فن جستاری بر سر آغاز رمان‌نویسی در ادبیات اردو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]
 • فوتوریسم بررسی و تحلیل «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی به عنوان بارزترین نمونه شعر فوتوریستی روسیه [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 167-177]

ک

 • کالاوارگی روایتگران شگفتی‌آفرین، حضور خلاقانة زنان نویسنده در ادبیات معاصر آلمان [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 91-108]
 • کمونیسم جایگاه ادبیات غنایی در نزد برتولت برشت [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]

گ

 • گانچاروف مقایسة تحلیلی جهان‌بینی و زندگی آدویف و آنگین در دنیای آدم‌های زیادی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 109-121]
 • گسست ساختار افق در اشعار ناظم حکمت: دغدغة مکانمندی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ بررسی براندازی گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمهﻫﺎی ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مردهﺍند [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 109-126]
 • گفت‌وگومداری گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 77-91]
 • گلاسپل بررسی جنبه‌های پسااستعماری نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 55-73]

م

 • مایاکوفسکی بررسی و تحلیل «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی به عنوان بارزترین نمونه شعر فوتوریستی روسیه [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 167-177]
 • مارکز بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]
 • مأمور تحقیقات زن تحولات رمان‌های کارآگاهی آمریکای لاتین و نقش زنان در آن [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 5-23]
 • مخاطب سنجی بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 145-165]
 • مدرس صادقی بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 41-56]
 • مدرنیته چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • مذهب تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 131-144]
 • مرگ‌پذیری تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 131-144]
 • مسروپ ماشتوس مطالعة تاریخی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان از نقطه نظر ترجمه [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 73-90]
 • میشل کولو ساختار افق در اشعار ناظم حکمت: دغدغة مکانمندی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • مطالعات فرهنگی بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 145-165]
 • مطالعه بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 145-165]
 • مکانمندی ساختار افق در اشعار ناظم حکمت: دغدغة مکانمندی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • مکتب آمریکایی بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 75-89]
 • میمون دلالت‌گر بررسی جنبه‌های پسااستعماری نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 55-73]
 • مناسبت‌های فردگرایی نقدی بر سه اثر مهم تاریخ ادبیات آلمان شرقی [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 37-54]
 • مهاجرت بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 55-72]
 • مهاجرت «ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]

ن

 • ناسیونال سوسیالیسم جایگاه ادبیات غنایی در نزد برتولت برشت [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • ناظم حکمت ساختار افق در اشعار ناظم حکمت: دغدغة مکانمندی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 111-129]
 • نذیراحمد جستاری بر سر آغاز رمان‌نویسی در ادبیات اردو [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]
 • نزاکت حیله‌گر بررسی جنبه‌های پسااستعماری نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 55-73]
 • نظریة کوه یخی بررسی جنبه‌های پسااستعماری نمایشنامة جزئیات اثر سوزان گلاسپل [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 55-73]
 • نظریه رمان نوال السعداوی و گونة ادبی «رمان نفت» [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 21-35]
 • نقد فمینیستی چالش‌های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • نگاه خیرة مردان گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • نوال السعداوی نوال السعداوی و گونة ادبی «رمان نفت» [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 21-35]
 • نوع‌شناسی رمان نوال السعداوی و گونة ادبی «رمان نفت» [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 21-35]

و

 • ویرجینیا وولف گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • ویلیام وردزورث بررسی تطبیقی مضامین مشترک رمانتیک در هشت کتاب سهراب سپهری و گزیدﺓ اشعار ویلیام وردزورث [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 37-54]

ه

 • هشت کتاب بررسی تطبیقی مضامین مشترک رمانتیک در هشت کتاب سهراب سپهری و گزیدﺓ اشعار ویلیام وردزورث [دوره 17، شماره 3، 1391، صفحه 37-54]
 • هم‌ارزی بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی [دوره 17، شماره 2، 1391، صفحه 57-75]
 • هویت بازسازی هویت در «ادبیات مهاجرت» ایتالیا [دوره 17، شماره 1، 1391، صفحه 55-72]