تأملی دربارۀ جریان ادبی "پاپ"

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22059/jor.2022.350794.2355

چکیده

ادبیات آلمانی‌زبان دهه‌های شصت و هفتاد سدۀ بیستم شاهد حضور نسل جوانی بود که از الگوهای ثابت هویتی دوری می‌جست و با زبانی ملهم از عناصر و ضرباهنگ موسیقی‌‌های باب روز، تجربه‌های فردی و اجتماعی-اش را بازتاب می‌داد. نویسندگان این جریان ادبی که به زودی عنوان "پاپ" بر آن اطلاق ‌گردید، نورافکن خود را بر گستره‌هایی ‌تاباندند که نشانه‌ها و الگوهای رسانه‌ای و تصویرهای آگهی‌های تبلیغاتی با تاروپود زندگی آدمی عجین شده‌ و کالاوارگی مناسبات جوامع مدرن صنعتی در آن‌ها ریشه دوانده‌‌ بود. ادبیات پاپ در نخستین مراحل پیدایش اقبال چندانی در جامعۀ ادبی آلمان نیافت، اما موج دوم این جریان در نیمۀ دوم دهۀ نود میلادی با توانی تازه‌ و با اتکای بیشتر به رسانه‌های نوین عصر دیجیتال به میدان آمد و با استقبال گستردۀ مخاطبان روبرو شد.

مقالۀ حاضر نخست خاستگاه فرهنگی و رویکردهای ادبی شاخصی را در کانون توجه قرار می‌دهد که در شکل‌گیری ادبیات پاپ آلمانی‌زبان سهیم بوده‌اند، و سپس هم‌سویی‌ها و تفاوت‌هایش را با جریان‌های موازی آن دوران واکاوی می‌کند. در ادامه سه نویسندۀ سرشناس پاپ به اختصار معرفی می‌شوند که آثارشان نمونه‌ها و تعبیرهای متنوعی از این حرکت نوخاستۀ ادبی را به نمایش می‌گذارد. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، بازتاب حس و سبک زندگیِ نسل جوان، تمرکز ویژه بر بازنمایی زمانِ حال، سطحی‌گرایی عامدانه، تمایل به آکسیونیسم و نیز ارائۀ متن ادبی به مثابۀ رویدادی رسانه‌ای از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های جریان پاپ به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the "Pop" Literary Trend

نویسنده [English]

  • Narjes Khodaee
Department of French Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The German literature of the 1960s and 1970s witnessed the emergence of a young generation that avoided fixed patterns of identity and reflected its individual and social experiences with a language inspired by the elements and rhythms of up-to-date music. The writers of this literary trend, soon called “pop”, shed their intense light on the areas where the media signs and patterns and the advertisement images were mixed with the warp and woof of life. They focused on where the commodification of relations in modern industrial societies had taken root. In the first stages of its emergence, pop literature did not obtain much success in the German literary community. Still, the second wave of this current appeared in the 1990s with increased power and greater reliance on the new media of the digital age and was widely welcomed by the audience.

The present article first focuses on the cultural origin and literary approaches that have contributed to the formation of German pop literature and then analyses its similarities and differences with the parallel currents of that era. Afterwards, three pop writers are briefly introduced, whose works display various examples and interpretations of this emerging literary movement. According to the results of the present article, reflecting the sense and style of the young generation’s life, particular focus on the representation of the current time, intentional superficiality, tendency to activism, and the presentation of the literary text as a media event are among the most significant components of the pop trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pop
  • superficiality
  • everyday life
  • avant-garde
  • media patterns
  • literary event
References
Ackermann, Kathrin and Greif, Stefan. “Pop im Literaturbetrieb. Von den sechziger Jahren bis heute”. Pop-Literatur. Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur. Edited by Heinz Ludwig Arnold. München, Richard Boorberg (2003): 55-69.
Behrooz, Niloufar and Jannesari Ladani, Zahra. “Shegarf-e khord dar soroodeha-ye William Carlos Williams” [The Trivial Sublime in William Carlos Williams’s Poetry]. Research in Contemporary World Literature. [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], Vol. 27. Issue 1. Tehran. (August 2022): 1-25.
Brinkmann, Rolf Dieter. Rom, Blicke. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt. 1997.
Brinkmann, Rolf Dieter. „Angriff aufs Monopol”. Postmoderne in der deutschen Literatur. Edited by Uwe Wittstock, Göttingen, Wallenstein. (2015), 171-181.
Degler, Frank and Paulokat, Ute. Neue deutsche Popliteratur. Paderborn, Wilhelm Fink. 2008.
Diederichsen, Diedrich. “Pop – deskriptiv, normativ, emphatisch”. Literaturmagazin. No. 37, Pop-, Technik, Poesie: die nächste Generation. Edited by Marcel Hartges. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt. (1996): 36-44.
Ernst, Thomas. Popliteratur. Hamburg. EuropäischeVerlagsgesellschaft. 2005.
Fauser, Markus. Rolf Dieter Brinkmanns Fifties. Unterwegs in der literarischen Provinz. Bielefeld, Aisthesis. 2018.
Feher, Frence. “Der Pyrrhussieg der Kunst im Kampf um ihre Befreiung.” Postmoderne: Alltag, Allegorie und Avantgarde. Edited by Bürger and Bürger. Frankfurt am Main, Suhrkamp (1987), 13-33.
Frank, Dirk. Popliteratur. Texte und Materialien für den Unterricht. Stuttgart, Reclam. 2010.
Goetz, Rainald. Abfall für alle. Roman eines Jahres. Frankfurt am Main, Suhrkamp. 1999.
Goetz, Rainald. “Hard Times, Big Fun”. Popliteratur. Texte und Materialien für den Unterricht. Edited by Dirk Frank. Stuttgart, Reclam (2010), 75-87.
Grabienski, Olaf. „Christian Krachts Faserland. Eine Besichtigung des Romans und seiner Rezeption”, 2000-2001. Accessed on 09.06.2022.
Khodaee, Narjes. Postmodernism dar Adabiyat-e Alman (Postmodernism in der deutschen Literatur). Tehran, Morvarid. 2021.
Kracht, Christian. Faserland. München, Dtv. 2002.
Moein, Morteza Babak. “Tajzieh va talil-e sabk-e zendegi-e Marcel, ravi-e ghahreman-e jostojoo-ye zaman-e az dast rafteh, bar asas-e olgoo-ye sabk-e zendegi-e Eric landowski” [Studying the Evolution of Marcel's Lifestyle Based on Eric Landowski's Pattern of Lifestyle]. Research in Contemporary World Literature. [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], Vol. 26, Issue 2 (February 2021): 813-835.
Oswald, Georg, M. “Wann ist Literatur Pop?” Der deutsche Roman der Gegenwart. Edited by Freund and Freund. Paderborn, Wilhelm Fink (2001), 29-43.
Schäer, Jörgen. “Neue Mitteilungen aus der Wirklichkeit. Zum Verhältnis vom Pop und Literatur in Deutschland seit 1968”. Pop-Literatur. Text und Kritik. Zeitschrift für Literatur. Edited by Heinz Ludwig Arnold. München, Richard Boorberg (2003): 7-25.
Schäfer, Jörgen. Pop-Literatur. Rolf Dieter Brinkmann und das Verhältnis zur Populärkultur in der Literatur der sechziger Jahre. Stuttgart, Metzlersche Verlagsbuchhandlung. 1998.
Schnell, Ralf. Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart; Weimar, Metzler. 1993.
Schumacher, Eckhard. Gerade Eben Jetzt. Schreibweisen der Gegenwart. Frankfurt am Main, Suhrkamp. 2003.
Thomas, Bronwen. Ravayat, Mafahime Bonyadi va ravershhaye Tahlili (Narrative: The Basics). Translated by Hossein Payandeh. Tehran, Morvarid. 2022.