دست تاریک دست روشن بازنمودی از داستان‌نویسی غرب و سنت ایرانی-اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بوعلیسینا همدان، ایران

2 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

هوشنگ گنویسنده ای است با افکار پیچیده و در عین حال با لفظ پردازی‌های ساده که در پس این الفاظ صریح و قابل فهم، نمادهایی خاص و ناب، پنهان است که ذهن پژوهشگر با کشف آن‌ها به عظمت وسعت دید نویسنده پی می‌برد. از جمله داستان‌های قابل تأمل و نمادینِ او دست تاریک دست روشن است. در این داستان نویسنده با ژرف اندیشی یک نویسندۀ ایده‌آلیسم و با به کارگیری فنون نویسندگی غربی مانند زخم شمشیر بورخس و همچنین با استفاده از چارچوب داستان دختر قاضی از قاضی تنوخی، صاحب کتاب فرج بعد از شدت به صورت سمبلیک و راهبردی به بیان مفاهیم عمیق و تعیین کننده جامعۀ خویش می پردازد. در این جستار، تأثیر دو داستانِ دختر قاضی در کتاب فرج بعد از شدت و نیز زخم شمشیر از خورخه لوییز بورخس بر داستان دست تاریک دست روشن از هوشنگ گلشیری مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dark Hand, the Light Hand; A Representation of Western Storytelling and the Iranian-Islamic Tradition

نویسندگان [English]

  • Majid Mansouri 1
  • Marjan Karimi 2
1 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Human Science, Bu Ali Sina University of Hamadan, Hamedan, Iran
2 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Human Science, Bu Ali Sina University of Hamadan, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Houshang Golshiri is a writer with sophisticated thoughts, and at the same time with simple phrases that follow explicit and understandable words, special and pure symbols, which the researcher's mind discovered by the greatness of the author's reach. Among his reflective and symbolic stories is "The Dark Knight of the Hand". In this story, the writer, with the deep thought of an idealist writer and with the use of western writing techniques such as the "sword wound" of Borges, and also using the "Judge's daughter's" frame of reference from Judge Tonoki, owns the book "The Fugue After Severity" in Symbolic And a strategy to express the profound and decisive concepts of their community. In this research, the effect of two stories of the girl Judge in Faraj's book after the severity and the sword's sword by Jorge Luiz Borges has been analyzed on the story of the dark hands of the hands of Hushang Golshiri.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark hand of hands on
  • sword sword
  • girl of judge
  • symbol
  • influential
- Arzandehnia, M., “The secret of life in world fiction”, Volume I, Tehran, Ettelaat, (1393).
- Baraheni, R., “Awake dream”, Tehran: Qatre, (1373).
- Borges, K., “Borges labyrinths”, translated by A. mir alaei, Tehran, Ketab-e zamaneh, (1381).
- Daryaee, M. and others, “Study of the first innocent short story by Houshang Golshiri based on the structuralist components of Gerard Genet”, Journal of contemporary world literature, Volume 24, Number 2, pp. 495-522, (1398).
- Dastgheib, A., “Book criticism: Dark Hand, Light Hand; Story Collection”, Chista Magazine, No. 130, pp. 879-886, (1375).
- Dehestani, H., “translation of Faraj bad az saeddat”, ed. by I. Hakemi, Tehran, Iranian culture foundation, (1355).
- Eliadeh, M., “The Myth of the secret dream”, translated by Roya Manjjem, Tehran, Alam, (1382).
- Esmailpour, A., “The myth of symbolic expression”, Tehran, Soroush, (1387).
- Ghanimi hilal, M., “Comparative literature”, translated by Seyyed Morteza Ayatollahzadeh Shirazi, Tehran, Amirkabir, (1373).
- Golshiri, H., “The dark half of the moon”, short stories”, Tehran, Niloufar, (1380).
- Golshiri, H., “I have not lived, I want to be someone else“, translated by A. Mir Alaei, Tehran, Ketab-e zamene, (1381).
- Golzari, M. and others, “Selected history of iranian literature”, Tehran, Librarian, (2009).
- Green, W. and others, “Fundamentals of literary criticism“, translated by F. Taheri , Tehran, Niloufar, (1385).
- Ishaqian, J. (accessed 05/04/1397), “From dark hand, light hand of Golshiri to the wound of Borges sword”, quoted from the website: http://www.golshirifoundation.com
- Jafroudi, M., “Social modernism and national identity”, Tehran, Towse-e, (1388).
- Khaghani, B., “Divan”, ed. by Z. Sajjadi, Tehran, Zavvar, (1382).
- Khojasteh F. and others, “An inquiry into the intellectual foundations of Golshiri literary theory”, Journal of contemporary persian literature, Year 6, Number 2, pp. 53-73, (1395).
- Hoshyar, M. and Dadvar, E., “Study of how the formation of individual identity in the works of margaret yursonar “, Journal of contemporary world literature research, Volume 19, Number 1, pp. 181-193, (1393).
- Jung, C., “Man and his symbols“, Tehran, Jami, (1386).
- Jung, C, “Psychological Problems of Modern Man“, translated by M. Behforozi, Tehran, Jami, (1389).
- Kafafi, M., “Comparative literature (a research on the theory of literature and narrative poetry“, translated by S. Seyyed, Mashhad, published, (1382).
- Mirsadeghi, J, “Elements of story“, Tehran, Sokhan, (1394).
- Naqshbandi, S., Symbolism: holy and arts, translated by M. Salehi Allameh, Tehran, Niloufar, (1393).
- Naqshbandi, S., “World literature“, sanandaj College, (1387).
- Nezami, E., “Khosrow va Shirin“, ed. by Behrouz Servatian, Tehran, Amirkabir, (1386).
- Seyyed Hosseini, R., “Literary schools”, Tehran, Negah, (1387).
- Shiri, Gh., “Influence in the land of creativity and the stories of Houshang Golshiri”. Journal of Literary History, No. 3/71, Volume 4, pp. 131-148, (1397).
- Shiri, Gh. “Neo-Islamic tricks in the style of Houshang Golshiri”. Journal of Language and Literature, Mashhad Faculty of Literature and Humanities, No. 2 (157 consecutive), pp. 35-56, (1386).
- Shiri, Gh., “The magic of genocide: A study of the stories of houshang Golshiri”, Tehran, Butimar, (1395).
- Zolfaghari, H. “Folk treatment among the people of Iran”, Tehran, Journal of traditional medicine of islam and Iran, fourth year, second issue, pp. 138-160, (1392).