مطالعه تصویرشناختی غرب در سفر امریکا جلال آل‌احمد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان

چکیده

آدمیان از آن جهت که همواره تصویر خود را در آیینه‌ی «دیگری» جستجو می‌کنند، برای شناخت خویش و «دیگری»، به سفر می‌روند. در میان این سیاحت‌گران، کم نیستند ادیبان و اندیشه‌گرانی که ماحصل تجربیات سفرهای خود را در قالب سفرنامه‌ها ارائه کرده‌اند. آثار سفرنامه‌ای این سفرنامه‌نویسان که به نوعی سفیران فرهنگی در میان ملل مختلف هستند، نقطه‌ی تلاقی و مواجهه‌ی دو دنیای «خودی» و «دیگری» به شمار می‌رود. از این رو، بررسی تصویرشناختی آثار سفرنامه‌ای بازنمایی زوایای پنهان روابط «خودی» و «دیگری» را ممکن می‌سازد. جلال آل‌احمد در سفر امریکا (1380) در هیئت «دیگری» سرزمین میزبان را به نظاره می‌نشیند و از عرصه‌ی سیاست، فرهنگ و هنر گرفته تا روابط بیناانسانی را به بوته‌ی نقد و تحلیل می‌آورد. ما در این مقاله با تکیه بر مفهوم «دیگربودگی» که از خرده نظریه‌های مطالعات پسااستعماری به شمار می‌رود، درصدد خواهیم برآمد که آخرین سفرنامه جلال آل‌احمد را با رویکرد تصویرشناختی مورد بررسی قرار دهیم. همچنین مقاله حاضر در جستجوی تبیین این مسأله نیز خواهد بود که چگونه آل‌احمد در این سفرنامه توجیهات، مصادیق و مثال‌های فراوانی برای تأیید آراء نظری‌اش درباره‌ی «غرب» که عمدتاً در کتاب غرب‌زدگی (1341) بیان شده‌اند، ارایه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imagological Study of West in Jalal Al-e Ahmad's Visit to America

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Salimikouchi 1
  • Samaneh Shafiei 2
1 Associate professor of comparative literature, Faculty of foreign languages, University of Isfahan, Isfahan
2 Department of French Language and Literature, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

The human beings search always their image in the mirror of "Others". Among these Globe trotters, there are a lot of writers who have presented the result of their experiences in their logbooks.
The works of these travelers, who are considered as cultural ambassadors, is the point of an intersection of two worlds of "self" and "other". Hence, the study of literary image represented in itinerary works, reveal the hidden aspects of relation between "self" and "other". In his The Journey To The U.S.A (1380), Jalal Al-e Ahmad speculates as an "other" the host country and analyzes the politic, cultural and artistic considerations. In this paper, we rely on the concept of "otherness" which is a sub-theory of postcolonial studies and we sought to study the latest itinerary work of Jalal Al-e Ahmad. The paper will also seek to explore the question of how Al-e Ahmad in this itinerary work found the explanations and plenty of examples to confirm his theory on "the West" mainly presented in the Westernization (1341).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jalal Al-e Ahmad
  • Imagological Study
  • Itinerary
  • The Journey To The U.S.A
  • otherness
  • Westernization
Al-ahmad, Jalal. (1356/1997). Yek Chah Va Do Chaleh Va Masalan Sharhe Ahvalat (One well and    two holes and for exemple, a description of the situattion). Tehran: Ravagh.
---. (1379/ 2000). Gharb Zadegi (Westernization). Tehran: Ferdows Publication.
---. (1380/2001). Safar Amrika (The Journey To The U.S.A). Tehran: Siyamak Book.
Bhabha, Homi K., et Jonathan Rutherford. (1990). «The Third Space». dans Jonathan Rutherford (dir.), Identity: Community, Culture, Différence, Londres, Lawrence et Wishart.
Brunel, Pierre et Yves Chevrel.(1989). Précis de littérature comparée. Paris: PUF.
Chevrel, Yves. (2009). La littérature comparée. Paris: P.U.F.
Dostoevskii, Fedor Mikhailovich. (1389/2010). Baradaran karamazof (The Brothers Karmazov). Trans. Saleh Hoseini. Tehran: Nahid Publication. In: Perspectives Comparatistes. Etudes réunies par Jean Besières et Daniel-Henri Pageaux. Champion. P. 187.
Nemo, Philippe. (1985) "From Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo By Emmanuel Levinas" Trans. Morad Farhadpour. Arghanun 16 (1376/1997).
Dehbashi, Ali. (1367/1988). Namehaye Jalal Al-ahmad (Letters of Jalal Al-Ahmad).Tehran: Bozorgmehr.
Karachi, Roohangiz. (1381/2002). Didarhaye Door Pazhoheshi Dar Adabyat Safarnamee Hamrah Ba Ketabshenasi Safarnamehaye Farsi (Faraway visits study of travel literature with bibliography of Iranian itineraries. Tehran: Chapar Publication.
Mohanty, Smita Las. (2008). "Comparative literature, A Current Perspective". Yemen Times.
Moura, Jean-Marc. (1998). L'Europe littéraire et L'ailleurs. Paris: Presses Universitaires de France.
Moura, Jean-Marc. (1999). L'imagologie littéraire: tendances actuelles. In: Perspectives Comparatistes. Etudes réunies par Jean Besières et Daniel-Henri Pageaux. Champion. P. 187.
Nemo, Philippe. (1985) "From Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo By Emmanuel Levinas" Trans. Morad Farhadpour. Arghanun 16 (1376/1997).
Nojoumian, Amirali. (1386/ 2007)."Mafhoum Digari Dar Andishe Derrida". Khodi Az Negahe Digari (Self in other's view). Tehran: University Of Tehran Publication.
Pageaux, Daniel-Henri. (1994). La littérature générale et comparée. Paris: Colin.
Royle, Nicolas, ed. (2000). Deconstructions: A User's Guide. Houndsmills: Palgrave.
Sajedi, Tahmoures. (1381/2002). "Nerval vas safar az manzare adabyat (Nerval and The Trip in Literature) ". Research in Contemporary World Literature. Tehran: University of Tehran.  
Sartre, Jean-Paul. (1943). L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard.
Sartre, Jean-Paul. (1947). Huis clos suivi de Les mouches. Paris: Gallimard.
Spire, Antoine. (2000). «Entretien Avec Jacques Derrida». Le Monde de l'éducation.
Shahshahani,Soheila.(1371/ 1992). "Nakhostin Tak Negarihaye Farsi". Kelk (Pen). 25&26.