گفتمان سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدی زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، پردیس البرز دانشگاه تهران

چکیده

رمان دلبند از تونی موریسون روایت برهنه‌ایست از تاریخ شصت میلیون برده‌ی سیاه که به واسطه‌ی استیلای فراروایت سفیدپوستان آمریکا از بین رفتند و همچنین تلاش نویسنده برای برساختن گفتمانی خاص سیاهان. شخصیت‌های رمان هر کدام با توجه به تصویری که از گذشته در ذهن دارند، آن را به یاد می‌آورند و دوباره آن را برمی‌سازند. شخصیت‌های سیاه در فضای چندآوایی رمان آزادانه آنچه را که به واسطه‌ی استیلای فراروایت سفیدپوستان غیرقابل گفتن بوده و ناگفته مانده به یاد می‌آورند و در نهایت گفتمان سفید را به چالش می‌کشند، معانی مسدود را احیا و دالهای شناور را بر طبق مفاهیم فرهنگی خود درون یک گفتمان خاص مفصل بندی میکنند. در نتیجه معیار معقول بودن گفتمان برتر مورد پرسش قرار میگیرد و ساختار شکنی سبب بحران درون گفتمان هژمون می شود. در نقد رمان یاد شده از نظریه های ژان فرانسوا لیوتا ر، میخائیل باختین، ارنستو لاکلا و شنتال موفه که بر چگونگی تعلیق گفتمان برتر توسط فرهنگ های به حاشیه رانده شده تاکیید دارند استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Construction and Counter-Hegemonic Discourses in The Beloved By Toni Morrison

نویسندگان [English]

  • maryam soltan beyad 1
  • sajjad gheytasi 2
1 Associate Professor of English Literature, University of Tehran, Tehran, Iran msbeyad@ut.ac.ir
2 PhD in English Literature, University of Tehran, Alborz Campus
چکیده [English]

Morisson's Beloved is the story of sixty million black slaves who died under the hegemony of the dominant discourse of white bourgeoise ideology. Black characters remember their past according to the picture in their minds and then attempt to re-construct it in a new light. Thus, the grand narrative - in Lyotards' words - of white people of America is under constant challenges from the black little narrative. On the other hand, Mikhail Bakhtine's theory of dialogism and polyphonic novels state the same thing. In some novels - those of Dostovesky's, for example - the different and opposing voices in the novels are put together in a linear position with the voice of the author just next to them. In other words, each character will construct his/her own narrative and thus undermines the dominant discourse or the Grand Narrative. Thus, the aim of this essay is to compare the mentioned theories and then apply them to the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • Grand Narrative
  • Dialogized Heteroglossia
  • Morrison
  • The Beloved
  • Articulation

Abrams, M. H., (1993), A Glossary of Literary Terms, Harcourt Brace: College Publications, Orlando, USA.

Althusser, Louis, (1970), ‘Ideology and Ideological State Apparatus’, in the Norton Anthology of Theory and Criticism, ed. by V. B. Leitch (2001), Norton and Company Inc., New York.

Bakhtin, Mikhail, (1934), ‘Discourse in Novel’, in the Literary Theory: An Anthology, ed. by J. Rivkin and M. Ryan (2008), Blackwell Pub., USA.

--------------------, (1981), ‘From the Prehistory of Novelistic Discourse’, in the Modern Criticism: An Anthology, ed. by D. Lodge (2002), Harlow, UK.

--------------------, (1984), Problems of Dostoevsky’s Poetics, ed. and trans. By Caryl Emerson, Minneapolis.

Derrida, J., (1968), ‘Difference’, in J. Rivkin and M. Ryan, Literary Theory: an Anthology, (2008), Blackwell publications, USA.

Foucault, Michel, (1977), Discipline and Punishment: the Birth of the Prison, Pantheon, New York.

Gramsci, Antonio, (1930), 'Hegemony', in J. Rivkin and M. Ryan (eds.), Literary Theory: An Anthology, (2008), Blackwell Publishers, USA.

Laclau, E. and Ch. Mouffee, (2001), ‘Recasting Marxism’ in James martin, Antonio Gramsci: Critical Assessment of Leading Political Philosophers, (2001), Routledge, USA.

-------------------, (2001), Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, Verso, New York,

Lodge, D., and N. Woods, (2002), Modern Criticism and Theory: A Reader, Harlow, USA.

Lyotard, J., F., (1999), The Postmodern Condition: a Report on Knowledge, Minneapolis: University of Minnesota Press, USA.

Makaryk, Irena Rima, (1993), Encyclopedia of Literary Terms, ed., and Compiler, University of Toronto Press, Canada.

Morrison, Toni, (1987), ‘Site of Memory’ in William Zinsser, ed., Inventing the Truth: The Art of Craft of Memoir, Boston: Houghton-Mifflin, USA.

Morrison, Toni, Beloved, (trans.) Sh., Daghighian, (1390), Cheshmeh Pub., Tehran, Iran, (1998).

------------------, (1998), Beloved, Penguin, New York.

Payandeh Hossein, (1383), ed. and trans, Modernism and Postmodernism in Novel, Rooznegar Publications, Tehran.

Rivkin, J., and Rayan M., (2008), Literary Theory: An Anthology, Blackwell publications, USA.

Royl, N., and A. Bennet, (1998), An Introduction to Literary Criticism and Theory, Prentice Hall, Britain.

Said, Edward, (1978), ‘Crisis in Orientalism’, in the Modern Theory and Criticism: a Reader, ed. by D. Lodge, (2002), Longman Harlow, UK.

Sarter, J., P., (1965), Situations, George Braziller, UAS.

Selden, R., and P., Widdowson, (1993), A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory, Bidllers Ltd., Great Britain.

Todorov, Tzvetan, (1984), Mikhail Bakhtin: the Dialogical Principle, trans. By Wlad Godzich, University of Minnesota Pr.

Widdowson, P., and Brooker, (1997), A Practical Reader in Contemporary Literary Theory, Routledge, USA.