تحلیل و بررسی بازنماییِ تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی بر مبنای دیدگاه جرج لوکاچ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

یکی از مهمترین حوزه‌هایی که موضوعات مربوط به تاریخ اجتماعی در آن تجلی یافته، رمان تاریخی است. در واقع «رمان تاریخی» یکی از مهمترین حلقه‌های پیونددهنده تاریخ و ادبیات است. اما آنچه بیش از همه این پیوند را نمایان میسازد پرداختن رمان تاریخی به موضوعات تاریخیِ کمتر سیاسی و بیشتر اجتماعی است. یعنی موضوعاتی از قبیل زندگی روزانه مردم عادی، زنان، طبقات روستایی و دهقانان، فلکلور، موسیقی و ... است. از سوی دیگر این موضوعات دقیقاً همان موضوعات مورد پژوهش در تاریخِ اجتماعی است. بنابراین رمان تاریخی بیش از هر گونه تاریخی دیگر، به تاریخ اجتماعی نزدیک است. به دیگر سخن رمان تاریخی، به نحوی تاریخ اجتماعی را در خود بازنمایی میکند. چگونگی این بازنمایی، شاید بیش از هر چیز دیگر در آثار جورج لوکاچ مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مقاله پیش رو تلاش دارد تا بر مبنای دیدگاه لوکاچ، این بازنمایی را که مورد توجه بسیار اندک پژوهشگران تاریخ اجتماعی و ادبیات معاصر واقع شده، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thea analysis of representation of social history in the historical novel based on George Lukacs

نویسنده [English]

  • Amir Hossein hatami
Member of faculty of Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs
Thea analysis of representation of social history in the historical novel
based on George Lukacs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social History
  • Historical novels
  • George Lukacs
  • History from the bottom
  • People

اتابکی، تورج (1382)، «تاریخ اجتماعی: تاریخ از پایین، گفتگو با تورج اتابکی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 71 و 72، شهریور و مهر.

استویانویچ، ترایان (1386)، روش تاریخی یا پارادایم آنال، ترجمة نسرین جهانگرد، تهران: نشر فضا.

اسکات، والتر (1386)، آیوانهو، ترجمة تهمینه مظفری، تهران: نشر مرکز.

ایندورین، کارلوس ماتا (1389)، «تعریف و توصیف مختصر رمان تاریخی»، ترجمة نرجس بانو صبوری، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 154.

بالزاک، انوره دو (1365)، باباگوریو، ترجمة ادوارد ژوزف، تهران، علمی و فرهنگی.

_____________ (1393)، دهقانان، ترجمة هژبر سنجرخانی، تهران، نشر نگاه.

برک، پیتر (1389)، تاریخ فرهنگی چیست؟ ترجمة نعمت اله فاضلی و مرتضی قلیچ، پژوهشکده تاریخ اسلام.

بلک، جرمی و مک رایلد، دونالد (1390)، مطالعه تاریخ، ترجمة محمد تقی ایمان پور، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

ترویات، هنری (بی تا)، زندگینامه و برگزیده آثار لئو تولستوی، ترجمة قاسم بذل‌جو، ناشر مؤلف.

تولستوی، لئو (1381)، «چه نیرویی ملت‌ها را به حرکت درمیآورد؟»، ترجمة عزت‌الله فولادوند، بخارا، شماره 27، آذر و دی.

_________ (1387)، رستاخیز، ترجمة محمد مجلسی، تهران، نشر دنیای نو.

_________ (2537)، جنگ و صلح، ترجمة کاظم انصاری، تهران، امیرکبیر.

_________ (1391)، چه باید کرد؟، ترجمة مهدی سمسار، تهران، جام.

رولان، رومن (1369)، زندگی تولستوی، ترجمة علی اصغر خبره زاده، بوستان.

غلام، محمد (1381)، رمان تاریخی، تهران، نشر چشمه.

فربرن، مایلز (1394)، تاریخ اجتماعی: مسائل، راهبردها و روش‌ها، ترجمة ابراهیم موسی‌پور بشلی و محمدابراهیم باسط، تهران، سمت.

گیفورد، هنری (1372)، زندگی و افکار تولستوی، ترجمة ابوتراب سهراب، علمی و فرهنگی.

لاج، دیوید و دیگران (1389)، نظریه‌های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم، ترجمة حسین پاینده، انتشارات نیلوفر.

لوکاچ، جورج (1388)، رمان تاریخی، ترجمة امید مهرگان، نشر ثالث.

_____________ (1373)، پژوهشی در رئالیسم اروپایی، ترجمة اکبر افسری، انتشارات علمی ‌و فرهنگی.

_____________ (1375)، «شرایط اجتماعی و تاریخی ظهور رمان تاریخی»، ترجمة مجید مددی، فصلنامه ارغنون، شماره 9 و 10.

_____________ (‌1388)، جامعه‌شناسی‌رمان، ترجمة محمد جعفر پوینده، نشر ماهی.

_____________ (‌1379)، نویسنده، نقد و فرهنگ، ترجمة علی اکبر معصوم بیگی، نشر دیگر.

لیشتهایم، جرج (1351)، لوکاچ، ترجمة بهزاد باشی، امیرکبیر.

موسی‌پور، ابراهیم (1386)، «تاریخ اجتماعی: رویکردی نوین به مطالعات تاریخی»، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، سال سوم، شماره ششم.

ویلیامز، ریموند (1389) «رئالیسم و رمان معاصر»، مندرج در لاج، دیوید و دیگران، نظریه‌های رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم، ترجمة حسین پاینده، انتشارات نیلوفر.

هاوزر، آرنولد (1377)، تاریخ اجتماعی هنر، ترجمة ابراهیم یونسی، خوارزمی.

هچ، جان، (1390)، «تاریخ اجتماعی»، ترجمة حسن زندیه، فصلنامه تاریخ اسلام، سال دوازدهم، شماره اول و دوم.

هوپرت، جورج (1387)، «تجربه آنال»، ترجمة فاطمه حاجی قاسم، نامه تاریخ‌پژوهان، شماره 16.

Day, Graham, (2005), Community and Everyday Life, London

Ferguson, Horvie, (2005), Self-Identity and Everyday Life, London

Ginzburg, Carlo, (1992), The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller (Baltimore: John Hopkins University Press

Hunt, Stephen, (2005), Religion and Everyday Life, London

Inglis, David, (2005), Culture and Everyday Life, London

Karner, Christion, (2006), Ethicity and Everyday Life, London

Paterson, Mark W.D, (2005), Consumption and Everyday Life, London

Sharpe, Jim, (2001), HISTORY FROM BELOW, in P Burke (ed.), New Perspectives in Historical Writing. Oxford, pp. 24-41

Thomas, Helen, (2006), the Body and Everyday Life, London