واکاوی عناصر گروتسک در هری پاتر بر اساس رویکرد کایزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجان

چکیده

یکی از مؤثّرترین مقولات نظری برای نهیب‌زدن و جوابگویی به مسائل دنیایی معاصر، گروتسک است. گروتسک مقوله‌ای کم و بیش وهمی و تخیّلی است، چون بسیاری مقوله‌ها در آن درهم می‌آمیزند و در آن می‌توان ناهنجاری، شگفتی، خنده، وحشت و بیش از همه عنصر خیال را دید. گروتسک از دیرباز در هنر و ادبیّات، آگاهانه یا به طور ناخودآگاه مورد توجّه بوده، ‌امّا در قرن اخیر این موضوع بیشتر در ادبیّات مدرن به‌خصوص در قالب داستان، مورد توجّه قرار گرفته است. اشتراکات ساختاری گروتسک و فانتزی سبب شده‌است تا در بسیاری از موارد تمایز میان داستان‌های گروتسک و فانتزی امکان‌پذیر نباشد؛ از‌ این ‌رو در این گفتار شاخص‌ترین عناصر گروتسک با استناد به رویکر کایزر، در داستان هری پاتر با شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و سندکاوی مورد واکاوی قرارگرفته‌است. خوانش انتقادی هری پاتر حکایت از این دارد که با توجّه به مشاهده-ی عناصر اصلی گروتسک در این اثر، می‌توان این داستان را براساس رویکرد کایزر نمونه‌ای از گروتسک به‌شمارآورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ingredients of Grotesqe in Harry Potter

نویسندگان [English]

  • Arezu Pooryazdanpanah 1
  • Zeinab Sheikh hoseini 2
1 yazd university
2 Narjes university
چکیده [English]

Grotesqe is one of the most affective theoretical object for browbeathing problem’s contemporary world. Approximately, Grotesqe is a fictional and aerial object, because many objects immingle in it and you can see abnormalcy, singularity, laugh, abhorrence plus hallucination. Grotesqe had concerned in art and literature consciously or unconsciously, but in lately century, it has concerned in modern literature especially in story.Grotesqe had concerned in art and literature consciously or unconsciously, but in lately century, it has concerned in modern literature especially in story
Therefor in this article, the most important ingredients of Grotesqe in Harry Potter have studies by Tomson’s theorys and with descriptive and analytic style and documentary and library method. Harry Potter’s critical study shows this story is a kind of Grotesqe according Kiser’s attitude, because there are basic Grotesqe’s ingredient in it. Propensity to this style in this story is owing to boredom contemporary homosapiens that it has erupted in to huff with noumenon and using surrealism and irrational images.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grotesqe
  • Harry Potter
  • story
  • Kiser
  • Abnormal
  • Inconsistency

آرین پور، منوچهر (1366)، فرهنگ انگلیسی به فارسی، چاپ اوّل، تهران: امیرکبیر.

ابراهیمی مقدّم، اسماعیل (1394)، گروتسک در اشعار نسیم شمال، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، رشتة زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة زبان و ادبیات فارسی واحد تهران مرکزی.

تامسن، فیلیپ (1390)، گروتسک، ترجمة فرزانه طاهری، چاپ اوّل، تهران: نشر مرکز.

ـــــــــــــ (1384) ، گروتسک در ادبیّات، ترجمة غلامرضا امامی، چاپ اوّل، نشر نوید شیراز: شیراز.

ثابت قدم، خسرو (1383)، «گروتسک در نثر ناباکوف»، سمرقند، ش 3 و 4، صص 201 ـ 210.

داودی مقدّم، فریده و خراسانی، محبوبه (1393)، «گروتسک در غزل پست مدرن»، فصلنامة پژوهش‌های ادبی، سال 11، شماره 44 ، صص39 ـ 70.

راستی یگانه، فاطمه (1388)، «جنبه‌های مذهبی گروتسک در ادبیات»، صحنه، شمارة 68، صص 61 ـ 65.

ـــــــــــــــــــ (1388)، «جستاری در گروتسک»، صحنه، شمارة 69، صص 116 ـ 118.

رفیع ضیایی، محمّد (1377)، «گروتسک چیست؟»، کیهان کاریکاتور، شمارة 75 و 76، صص 18 ـ 19.

رولینگ، جی. کی (1383)، هری پاتر و جام آتش1، ویدا اسلامیه، چاپ پنجم، تهران، کتابسرای تندیس.

صابر طوسی، امیر ارسلان و رحیمی، علیرضا (1392)، «بازسنجی مفهوم گروتسک در آثار مروژک با تأکید بر نمایش‌نامة بر پهنة دریا»، کتاب صحنه، شمارة 94، صص77 ـ 88.

محمّدی فشارکی، محسن؛ خدادادی، فضل الله؛ افشارنیا، یوسف (1392)، «بررسی و تحلیل عناصر ساختاری گروتسک در برخی داستان‌های خارجی و ایرانی»، مجلّة مطالعات و تحقیقات ادبی، شمارة 17، صص89 ـ 109.

مقدادی، بهرام (1378)، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران: فکر روز.

کادن، جان آنتونی (1386)، فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد، چاپ اوّل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کربلایی محمّد، افسانه و شعبانلو، علیرضا (1395)، «بررسی تطبیقی گروتسک (طنز سیاه) در آثار صادق چوبک و هوشنگ گلشیری»، مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه، دورة 2، شمارة 1 / 2، صص 655 ـ 675 .

کوندرا، میلان (1383)، هنرداستان نویسی، پرویز همایون پور، چاپ ششم، تهران: نشر قطره.

لوتر آدامز، جیمز و ویلسون یتس (1389)، گروتسک در هنر ادبیات، چاپ دوم، آتوسا راستی، تهران: قطره.

مکاریک، ایرنا ریما (1384)، دانش‌نامة نظریه‌های ادبی معاصر، مهران مهاجر و محمّد نبوی، چاپ چهارم، تهران: آگه.

ولک، رنه (1373)، تاریخ نقد جدید، ترجمة شیرانی، چاپ اوّل، تهران: نیلوفر.

Cross, David, (2006). Some Kind of Beautiful: The Grotesque Body in Contemporary Art, Brisbane: Queensland University of Technology.

Goodwin, James, (2009). Modern American Grotesque: Literature and Photography, The Ohio State University Press.

Hornby, A. S. (2000). Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Jonathan Crowther (ed.), Oxford: Oxford University Press.