نفی بندگی و ستایش آزادگی در "مرگ گرگ" نوشته وین یی و "سگ ها و گرگ ها" اثر اخوان ثالث

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز

2 ندارم

چکیده

مفاهیم انسانی در تمامی زمانها، مکانها و زبانهای بشری ارزش یکسانی داشته اند. ازجمله، «آزادگی» که همیشه مورد ستایش بوده و ادبای بسیاری به اشکال گوناگون آن را فریاد زده اند. در تقابل با آن، صفت نکوهیده «بندگی» قرار می گیرد که در طول تاریخ، همواره مذموم بوده است. خوانشی کنجکاوانه و از سر شوق در اشعار وی یی و اخوان ثالث ما را بر آن داشت تا در این مقاله به بررسی دو مفهوم «بندگی» و «بردگی» از نگاه دو شاعر بپردازیم و گوشه هایی ازعقاید این دو طلایه دار قافله شعر و ادب مکتب رمانتیسم فرانسه و جنبش شعر نو فارسی پیرامون فلسفه هستی را پیش چشم دوستداران ادبیات فرانسه و ایران قراردهیم. این پژوهش تحلیلی تطبیقی است از اشعار «مرگ گرگ» اثر وی یی و «سگ ها و گرگ ها» سروده اخوان ثالث که در قالب تمثیل و زبانی نمادین به وضوح مفاهیم «وارستگی» و «وابستگی» را منعکس می کندو درنهایت، «بندگی» را تقبیح و «آزادگی» را تسبیح نموده و خواستار آزادگی انسان و انسانی آزادشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Projection of slavery and appreciation of freedom in «Death of the Wolf» of Alfred de Vigny and «Dogs and Wolves» of Mehdi Akhavan-Sales

نویسندگان [English]

  • Hassan Foroughi 1
  • Zeynab Partchami 2
1 Professor of French Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 -
چکیده [English]

Human concepts have always had similar value in all times, places and languages. For example, the freedom which has always been appreciated and has been celebrated in various forms by different well-reads. In contrast to this concept is the notion of slavery which has always been despicable to human kind in history as a much deplored attribute. A curious and keen reading of the poetry of Alfred de Vigny and Mehdi Akhavan-Sales encouraged us to carry out an examination of the two concepts of slavery and freedom in these two poets and to delineate further on the viewpoints of these two pioneers of Romantic school in France and black verse in Iran concerning philosophy of being. To this purpose, this study is a comparative examination of the poems of «Death of the Wolf» and «Dogs and Wolves», which clearly illustrate the «dependence and independence» using symbolic language and allegory. Findings that both poets denounce slavery and praise liberty while demand human freedom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allegorical expression
  • black verse
  • Freedom
  • Romanticism
  • slavery
[1] اخوان ثالث، مهدی؛ (1391).سه کتاب. چاپ شانزدهم، نشر زمستان، تهران.
[2]؛ (1386). آنگاه پس از تندر. چاپ چهارم، انتشارت سخن، تهران.
[3] ؛ (1335). زمستان. چاپ پنجم، انتشارات زمان، تهران.
[4] اسماعیلی، عصمت؛ (دی 1389). «بررسی حماسه شکست در اشعار مهدی اخوان ثالث». پایان­نامه کارشناسی ارشد، احمد صدری، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی.
[5] آل احمد، جلال؛ (1346). ارزیابی شتابزده. تهران، انتشارات زمان.
[6] برونل، پییر؛ (1386). تاریخ ادبیات فرانسه. مترجم: سید ضیاء الدین دهشیری، چاپ سوم، جلد چهارم: قرن نوزدهم، تهران، انتشارات سمت.
[7] حقوقی، محمد؛(1393). شعر زمان ما (2) : مهدی اخوان ثالث. چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات نگاه.
[8] دهباشی، علی و دیگران؛ (1369). «یادواره مهدی اخوان ثالث»، مجله کلک، شماره 6، شهریور ماه، تهران.
[9] سلیمانی، محمدحسن؛ (20/06/1386). «اخوان شاعر استعاره و نماد»، بانک اطلاعاتی، ققنوس. آدرس سایت:
http://khiaraji.blogfa.com/post-31.aspx
[10] سید حسینی، رضا؛ (1381). مکتب­های ادبی. چاپ دوازدهم، جلد اول، تهران، انتشارات نگاه.
[11] شادروی منش، محمد و برامکی، اعظم؛ (1391). «شگرد­های روایت در شعر­های روایی مهدی اخوان ثالث»، مجله ادب فارسی، دوره 2، شماره 2، شماره پیاپی 10، پاییز و زمستان، تهران.
[12] شیدا، بهروز؛ (1382). « زندگی نامه مهدی اخوان ثالث»، خرداد ماه، بانک اطلاعاتی، سایت الکترونیکی مانی­ها روی این آدرس:
www.ketabnak.com
[13] عمرانپور، محمدرضا؛ (1384). «ساخت­های کهن­گرا در شعر اخوان»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دوره جدید، شماره 18 (پیاپی 15)، زمستان، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
[14] عمید، حسن؛ (1389).  فرهنگ فارسی عمید. چاپ اول، تهران، راه رشد.
[15] قریب، مهدی و بهبودی، محمد علی؛ (1374). شاهنامه فردوسی. تصحیح و ویراسته، تهران، نشر توس.
[16] محجوب، محمد جعفر؛ (1372). سبک خراسانی در شعر فارسی. چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی و جامی.
[17] نفیسی، سعید؛ (1384). فرهنگ فرانسهفارسی. چاپ نهم، جلد دوم، تهران، انتشارات صفیعلی­شاه.
منابع لاتین
[18] BÉNAC, Henri ; (1988). Guide des Idées Littéraires. Paris, Hachette.
[19] BOUTY, Michel ; (1990). Le Dictionnaire des Œuvres et des Thèmes de la Littérature Française. Paris, Hachette.
[20] CIRLOT, J. E ; (2001). A Dictionary of Symbols. Translator: Jack Sage, Second Edition, London, Taylor & Francis e-Library.
[21] Décote, Georges & Dubosclard, Joël ; (1988). Itinéraires Littéraires : XIXe Siècle. Paris, Hatier.
[22] DE VIGNY, Alfred ; (1924). Les Destinées(Les Poésies Philosophiques). Paris, Hachette, Édition Critique, Publié par : Edmond Estève.
[23] DE VIGNY, Alfred ; (1884). Œuvres Complètes. Paris, Éd. Alphonse Lemerre.
[24] LAGARD, André & MICHARD, Laurent ; (1985). Les Grands Auteurs Français Du Programme : XIXe Siècle. Paris, Bordas, coll. Littéraire Lagarde et Michard.
[25] MITTERAND, Henri ; (1992). Dictionnaire des Grandes Œuvres de la Littérature Françaises. Paris, Dictionnaire Le Robert.
[26] REY, Alain ; (2005). Dictionnaire Le Grand Robert de la langue française. 2ème éd, SEJER, version électronique.