نگرش ضد نظام ارباب- رعیتی در یادداشت‌های شکارچی اثر ایوان سرگیویچ تورگنیف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات روسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان روسی، دانشکدة زبان‌ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فئودالیسم یا نظام ارباب- رعیتی، نظامی اجتماعی- اقتصادی بود که از قرن نهم تا نیمۀ دوم قرن نوزدهم میلادی، روسیه و شرق اروپا را دربرگرفت. در این نظام، قدرت سیاسی در میان زمین‌داران بزرگ تقسیم می‌شد و هر ارباب، دارای جماعتی رعیت بود. همین موضوع دستمایة کار نویسندگانی از جمله تورگنیف شد که خود از طبقة اشراف بود، اما رعیت را مایملک ارباب نمی‌دید. مجموعة یادداشت‌های شکارچی، در بستر جریان ادبی ناتورالیسم شکل گرفت. این جریان ادبی، براساس اصول رئالیسم و دموکراتیسم، زندگی جامعة روسیه را با اولویت­بخشیدن به اقشار آن به‌درستی به تصویر کشید. در پژوهش حاضر چگونگی بازنمایی نظام طبقاتی در آثار ادبی روسیه در این داستان، از دیدگاه منتقدان معاصر و نیز بنیانگذاران نقد ادبی روسیه بررسی می­شود. دیدگاه­های ناباکوف، نویسنده و منتقد سدة 20 میلادی همراه با دیگر منتقدان مانند بلینسکی به‌عنوان بنیانگذار نقد ادبی روسیه، ماکسیم گورکی سمبل هنر پرولتاریا و پیشتاز سبک رئالیسم سوسیالیستی، بردیایف منتقد ادبی اگزیستیالیست راهگشای این پژوهش­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anti-feudalism A Sportsman's Sketches by Ivan Sergeyevich Turgenev

نویسندگان [English]

  • Bahram Zeinali 1
  • Roohangiz Gholizadeh 2
چکیده [English]

Turgenev was born in a respected and wealthy family that had piled up great wealth in feudalism system.He witnessed how his mother treated their workers and gradually developed deep enmity with the system. Ivan Sergeyevich Turgenev published “A Sportsman’s Notebook” in 1852.
He did not see the peasant as properties of the landlords and pictured their characteristics as key elements with realistic and objective destiny. In light of this, he started a new era in Russian Literature.
A Sportsman’s Notebook was created in the literal movement of naturalism, which mainly tries to picture Russian’s life (mainly the poor) with lots of details.
The present study is an attempt to survey the picture of social classes system (feudalism) in Russian literal works from Russian literature critics’ viewpoint with focus on Turgenev’s work “A Sportsman’s Notebook.”
Critics such as Blinsky as founder of literal criticism of Russia, Maxim Georgy the symbol and defender of proletarian art and pioneer of socialist realist style, and Berdieve the existentialist literature critic are some of the critics to name but a few. In this regard, academic works of the renown Turgenev expert Nicolai Ivenovich Yakoshin is notable as well

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turgenev
  • Peasants
  • landlords
  • feudalism system
  • A sportsman’s notes
اشتری، بیژن.، تورگنیف؛ خالق نخستین بلشویک تاریخ، مجلة تجربه، شمارة 17، تهران، 1391.
سعادت، اسماعیل، فرهنگ آثار، سروش، 1384
ناباکوف، ولادیمیر، درس‌هایی درباره ادبیات روس، ترجمه فرزانه طاهری، انتشارات نیلوفر، 1371.
Александров, К., (1993) Второе крепостное право. Деревня и государство в 1929 году. Журнала "История",№ 19/2005, Издательский дом "Первое сентября, Санкт-петербург,.
Алексеев, М, П., (1955) Мировое значение «Записок охотника» И.С.Тургенева. Орел,
Антонов, С, П., (1979)И.С.Тургенев. «Эало». Избранные произведения в двух томах. Т 2, Москва,
Белинский, В, Г., Поллное собрание сочинений., Т 15., Москва
…Белинский, В, Г., Поллное собрание сочинений., Т 6., Москва
Бердяев, И. (1990), Истоки и смысл русского коммунизма. Москва, Издательство «Наука»,.
Бялый, Г. (1990), «Записки охотника». В книги: Бялый Г. Русский реализм от Тургенева к Чехову. Ленинград,
Ваксберг, А. (1997), Тайны Горького. Париж, Издательство «Albin Michel ».
Винникова, Г, С. (1977), Тургенев и Россия. Москва,
Голубков, В, В. (1955), Художественное мастерство И.С.Тургенева. Москва,
Горький, М. (1969), История русской литературы., Москва,
...Горький, М. (1924), Русский крестьянин. Париж, Издательство « Le Sagittaire »,....
Гришунин, А, (1991). Л, и другие., И.С.Тургенев. Записки охотника И.С.Тургенева. Москва., Издательство «Наука».,.
Громов, В, А. (1987), «Записки охотника»- книга всех времен. Москва., Издательство «Наука».
Громова-Опульская, Л. (1994), Тургенев и Лев Толстой. Журнал«Русская литература», № 4,.
Давлатова, А, М. (1991), Романтизм и реализм в ранних произведениях И.С.Тургенева,Москва,.
Ильин, И, А. (1990), Наши задачи. Историческая судьба и будушее России. Статьи 1948-1954 годов, Т.1, Москва, Издательство «Личная библиотека»,.
Петров, С, М. (1957)., О «Записках охотника» И.С.Тургенева. Москва, Учпедгиз,
Тургенев, И, С. (1956), Избранные произведения. Москва-Ленинград., Гослитиздат,
Тургенев, И, С. (1962), Полное собрание сочинений в 28 тт, Т.12, Москва-Ленинград,
Фридлендер, Г, М. (1983), Литература в движении времени. Исторические литературные и теоритические очерки. Москва,