ساختار تراژیک در تراژدی و دیدگاه فریدریش شیلر دربارۀ آن با استناد به ژاندارک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات آلمانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تحلیلی هنر تراژیک در تراژدی اصیل در ادبیات قرن هجدهم آلمان می‌پردازد. دلایل درخشش تراژدی در کنار دیگر انواع ادبی ادبیات نمایشی، ساختار و محتوای تراژیک آن است. این بحث بر اشارات ارزندة ارسطو در کتاب فن نویسندگی استوار است و شالودة تفکر تراژدی­نویسان بزرگی مانند لسینگ و فریدریش شیلر نیز برگرفته از همین نکات است. در این پژوهش، نمایشنامة مشهور ژاندارک اثر شیلر مطالعه می‌شود تا ساختار و هنر تراژیک از نظر او به‌طور ملموس و با مثال نشان داده شود. هدف اصلی این پژوهش، معرفی دیدگاه‌های متفاوت نویسندگان آلمانی به‌خصوص شیلر درمورد هنر تراژیک و آشنایی با ویژگی­های یک تراژدی واقعی از نظر ارسطوست تا به کمک این یافته‌ها بتوان یک تراژدی واقعی را به‌درستی تحلیل و تفسیر کرد. تمرکز این مقاله، بر جهان‌بینی شیلر درمورد ماهیت جسمی و معنوی انسان و نظر او دربارۀ هنر تراژیک است که برای آن، دو شرط اساسی، یعنی ترسیم پیروی انسان از غرایز نفسانی و مقاومت اخلاقی او دربرابر آن‌ها قائل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Tragic Structure in Tragedy and Friedrich Schillers View in Relation to Die Jungfrau von Orleans

نویسنده [English]

  • Ebrahim Estarami
چکیده [English]

An Analysis of Tragic Structure in Tragedy and Friedrich Schiller's View in Relation to Die Jungfrau von Orleans

The present study is an analysis of the art of tragedy in the original tragedy of the eighteenth-century Germany. The reasons for the glory of tragedy among other genres of drama definitely lie in its tragic structure and content. For this reason, Die Jungfrau von Orleans, Schiller's famous play, is analyzed to illustrate his views on the structure and art of tragedy with many examples. Along with familiarizing the reader with the features of a real tragedy, this study aims at introducing the various perspectives German writers, especially Schiller, hold on the art of tragedy so that we will be at a better position to analyze and interpret a real tragedy. The focus of this paper is on Schiller's world view concerning physical and spiritual identity and his opinion on the art of tragedy, for which he assumes two conditions.
Keywords: tragedy, structure and art of tragedy, Die Jungfrau von Orleans, false requirement, balanced personality, sympathy, ethical resistance

…………………………………

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: tragedy
  • structure and art of tragedy
  • Die Jungfrau von Orleans
  • false requirement
  • balanced personality
  • sympathy
  • ethical resistance
داد، سیما (1378). فرهنگ اصطلاحات ادبی. واژه‌نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی به شیوه تطبیقی و توضیحی. تهران: اتشارات مروارید.
خدایی، نرجس (1386). تحول مفهوم زیبایی در متون زیبایی شناختی فریدریش شیلر. در: مجله پژوهش زبان‌های خارجی 40، نشریه دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، ص 83 تا 104.
سخنور، جلال (1385). ساخت نمایش. تهران: انتشارات رهنما.
Albert, Claudia. (1988). Friedrich Schiller. Die Jungfrau von Orleans. Grundlagen und Gedanken zum Verständnis des Dramas. (Friedrich Shiller, The Maid of Orleans, Fundamentals and thought for understanding the drama). Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg.
Aristoteles. (1982).Poetik (Poetic). Übersetzt und herausgegeben von Manfred Fuhrmann. Stuttgart:
Verlag Reclam.
Freytag, Gustav. (2003).Die Technik des Dramas (The technique of the drama). Berlin: Autorenhaus Verlag.
Goethe,Wolfgang von. (1982). Gespräch mit Freidrich von Müller vom 6.6.1824 (Interwiev with Friedrich Müller from 6.6.1824). In: Kanzler Friedrich von Müller, Unterhaltungen mit Goethe (Conversations with Goethe), hrsg. von R. Grumach, München, Literatur und Modernität (Literature and Modernity), Frankfurt am Main: Klostermann, S. 136.
Kluge, Manfred; Radler, Rudolf. (hrsg. von) (1974). Hauptwerke der deutschen Literatur. Einzeldarstellungen und Interpretationen (Major worksof German literature.Individualrepresentationsand interpretations).München: Kindler Verlag.
Kubin, Wolfgang. (2009).Das traditionelle chinesische Theater vom Mogolendrama bis zur pekinger Oper (the traditional chinese theater, from the Mongols to the drama beijing opera), in: Geschichte der chinesischen Literatur (History of chinese Literature), Bd. 6, München: Verlag K.G. Saur.
Lessing,Gotthold, Ephraim. (1978).Hamburgische Dramaturgie (Hamburg Dramaturgy), Hrsg. von Otto Mann, 3. Aufl., Stuttgart: Kröners Taschenausgabe.
Sauder, Gerhard. (1992). Die Jungfrau von Orleans (The Maid of Orleans.). In: Interpretationen Schillers Dramen (Interpretations of Shillers Dramas), herausgegeben von Walter Hinderer. Stuttgart: Reclam, S. 336-384.
Schiller, Friedrich. (1990).Die Jungfrau von Orleans (The Maid of Orleans). Stuutgart: Reclam.
Schiller, Friedrich. (1970).Vom Pathetischen und Erhabenen. Schriften zur Dramentheorie (From the pathetic and sublime. Writings on the theory of drama). Herausgegeben von Klaus L. Berghahn. Stuttgart: Reclam.