بررسی تأثیر نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و گونه گفتمانی بر عملکرد زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی (C-Test)

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر نوع متن و گونه گفتمانی بر عملکرد خواندن زبان‌آموزان در امتحان کلوزسی است. آزمون‌شوندگان مشتمل بر یکصد و بیست دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی بودند که براساس امتحان تعیین سطح بسندگی تافل از جامعــه بزرگ‌تری انتخاب شده و به چهار گروه همگن تقسیم شدند. ابزار تحقیق شامل چهار امتحان کلوزسی بودند که بر اساس دو نوع متن (اصلی و تألیفی/ ترجمه‌ای) و دو نوع گونه گفتمــانی (ادبی و سیاسی) تهیه شدند. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون شفه استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنادار هر دو عامل مستقل در این تحقیق بر عملکرد خواندن آزمون‌شوندگان بود ولی تعامل این دو عامل اثر قابل ملاحظه‌ای بر متغیر وابسته نداشت. یافته‌های این تحقیق مؤید این مطلب می‌باشند که نوع متن و گونه گفتمانی را می‌توان از عوامل تأثیرگذار در شیوه آزمون‌های خواندن کلوز تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Effect of Text Authenticity & Genre on EFL Learners' Performance in C-Tests

کلیدواژه‌ها [English]

  • C Test
  • Literary genre
  • Method facet
  • Political genre
  • Text authenticity