تأثیر بکارگیری ذهنی (concept mapping) در نگارش انشاء انگلیسی بر خودتنظیمی (self-regulation) دانشجویان زبان انگلیسی

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تأثیر استراتژی مفاهیم ذهنی (concept mapping) در نگارش انشاء انگلیسی بر خود تنظیمی (self-regulation) دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی می‌پردازد. تصور بر این است که آموزش استراتژی‌های ذهنی می‌تواند سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران در زمینه‌های مختلف آموزشی شود (هکر، دانلوسکی، گریسر 1998). شرکت کنندگان در این تحقیق عبارت از شصت دانشجوی (دختر و پسر) کارشناسی زبان انگلیسی گرایش مترجمی و ادبیات بوده که به دو گروه سی نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. نتایج تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که تدریس استراتژی مفاهیم ذهنی می تواند سبب ارتقاء خود تنظیمی دانشجویان با سطح زبانی متوسط شود. یافته‌های این تحقیق دارای کاربردهای آموزشی، عملی و نظری در زمینه آموزش استراتژی‌های یادگیری به ویژه آموزش مفاهیم ذهنی در مهارت نوشتاری دانشجویان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Explicit Teaching of Concept Mapping in Expository Writing on EFL Students’ Self-regulation

چکیده [English]

The present paper investigated the effectiveness of concept mapping as a learning strategy on EFL students’ self-regulation (metacognitive self-regulation, time and study environment, effort regulation, peer learning, and help seeking). Sixty university students participated in the study. They were randomly assigned to control and experimental groups, each including thirty students. They were at the intermediate level of English proficiency and studying English either Translation or Literature. Their language proficiency was determined by the Michigan Test of English Language Proficiency (MTELP) (Corrigan, 1979). The instrument to collect data on the students’ self-regulation was the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) (Printrich et al., 1991). The findings revealed that students gained higher self-regulation in writing tasks as the result of the explicit instruction of the concept mapping strategy. The findings have implications for pedagogy as well as for research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept mapping
  • Learning Strategies
  • self regulation
  • strategy teaching