تأثیر آموزش از طریق روش تدریس ژانر- مدار بر عملکرد دانشجویان در نامه‌نگاری انگلیسی

نویسنده

چکیده

کاربرد روش نوظهور ژانر- مدار در آموزش نگارش زبان دوم و تأثیر احتمالی کاربرد این روش بر عملکرد فراگیران زبان در نگارش به طور کامل در تحقیقات اخیر آموزش زبان بررسی نشده است. در پژوهش حاضر تأثیر آموزش نامه نگاری از طریق روش ژانر– مدار بر جنبه های کمی و کیفی نامهنگاری گروهی از دانشجویان رشته زبان انگلیسی به شیوه شبه تجربی بررسی شد. 140 دانشجوی رشته زبان انگلیسی شامل 26 مرد و 114 زن از دانشگاههای اصفهان و کاشان در دو گروه آزمایشی و گروه شاهد در ایــن تحقیق شرکت کردند. گروه آزمایشی (70 نفر) از طریق شیوه ژانر- مدار نحوه نوشتن تقاضا نامههای شغلی به زبان انگلیسی را آموختند ولی گروه شاهد از این آموزش بیبهره بودند. پس از پایان آزمایش شاخصهای کمی و کیفی نگارش کلیه دانشجویان شرکت کننده مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تدریس از طریق روش ژانر– مدار تأثیر مثبت و به سزایی بر کیفیت نگارش دارد ولی از لحاظ کمیت نگارش تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق نقاط ضعف و قوّت شیوه ژانر– مدار در آموزش نگارش بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Teaching Genre Moves on EFL Learners’ Performance in Letter Writing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genre based Instruction
  • Genre Move
  • Job Application Letters
  • L2 writing
  • Letter Writing
  • Writing Instruction