بررسی رویکرد تکلیف محور: تأثیر جنسیت و سطوح مختلف دانش زبانی بر پیشرفت مهارت مکالمه

نویسندگان

چکیده

این تحقیق کوشیده است تا کارایی رویکرد وظیفه‌محور بر گسترش مهارت مکالمه را مورد مطالعه قرار دهد. هدف اول تحقیق حاضر، بررسی تأثیر جنسیت بر توانایی مکالمه تحت تأثیر رویکرد وظیفه‌محور بوده است. به بیان دیگر، این تحقیق کوشیده است تا توفیق زبان‌آموزان یک جنسیت را نسبت به زبان‌آموزان جنس مخالف مورد مطالعه قرار دهد. هدف دوم این مطالعه آن بوده است تا تأثیر سطوح مختلف زبان‌آموزان را بر میزان پیشرفت آنها تحت تأثیر رویکرد وظیفه‌محور بررسی نماید. بدین منظور محقق دو گروه را به عنوان گروه‌های کنترل و تجربی به صورت تصادفی مشخص کرد، سپس هر کدام از این گروه‌ها به دو گروه زن و مرد و سپس هر گروه از زبان‌آموزان زن و مرد به دو گروه زبان‌آموزان متوسط و پیشرفته تقسیم شدند. برای زبان‌آموزان گروه تجربی تکنیک‌ها و اصول رویکرد وظیفه‌محور اعمال شد و تمرینات مکالمه مناسبی متناسب با ماهیت گفتگوهای کتاب درسی که توسط محقّق طراحی شده بود در طول نیم‌سال انجام شد، حال آنکه زبان‌آموزان گروه کنترل از روش‌های سنتی پیشرفت توانایی مکالمه مانند حفظ و تکرار گفتگوها بهره بردند. به منظور بررسی آماری کارایی رویکرد وظیفه‌محور و میزان تأثیر جنسیت و سطوح مختلف زبان‌آموزان بر گسترش توانایی مکالمه آنها، از تکنیک آماری t-test استفاده شد. همین‌طور برای آنکه بتوان راجع به برهم‌کنش احتمالی این دو عامل بر میزان پیشرفت زبان‌آموزان در مهارت مکالمه تحت تأثیر رویکرد وظیفه‌محور نظر داد، محقق از روش آماری ANOVA دوطرفه (MANOVA) بهره جست. با در نظر گرفتن نتایجی که از اعمال روش‌های آماری حاصل شد، به نظر می‌رسد که جنسیت نقش چندانی بر موفّقیت زبان‌آموزان نداشت حال آنکه کارایی رویکرد وظیفه ‌محور به وضوح روشن گشت. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده سطوح مختلف زبان‌آموزان به عنوان عاملی مؤثر بر گسترش مهارت مکالمه معرفی شد به طوری که زبان‌آموزان پیشرفته از میزان پیشرفت بیشتری نسبت به زبان‌آموزان متوسط برخوردار بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Task-based Approach: The Effects of Task- based Techniques, Gender, and Different Levels of Language Proficiency on Speaking Development

چکیده [English]

The present research was an attempt to provide new evidence for the efficacy of task-based techniques to speaking proficiency development. The primary focus of the study was to investigate the effects of task-based techniques on speaking proficiency development. In the second place, it tried to scrutinize the effect of gender on speaking proficiency development under task-based principles of language teaching. In better words, the study is an attempt to find out which gender group would become more proficient in speaking after the task-based course came to an end. The study also tried to put possible different effects of task-based approach on foreign language learners of different levels of language proficiency under focus. Accordingly, the participants were categorized into two categories of 81, as the control and the experimental groups of the study. In continuation, each category was divided into two groups of males and females and finally, each male and female group of each category was classified into two classes of intermediate and advanced. In this way, each of the control and the experimental group contained some intermediate and some advanced male and female language learners .In order to determine whether task-based techniques to teaching speaking were effective and also to figure out which gender and proficiency level had a higher degree of improvement in speaking under task-based approach, a set of independent sample t-tests were conducted. Furthermore, in order to comment on the possible interaction between gender and different levels of language proficiency, a two-way ANOVA (MANOVA) was also conducted. It was found that the students of the experimental group, who experienced task-based principles of teaching speaking, performed remarkably better than those of the control group on the final speaking post-test. It was also concluded that gender was not a determining factor in speaking development under task-based approach but difference in language proficiency levels was shown to be an influential factor in speaking development since advanced language learners of the experimental group had performed ostensibly better than those of intermediate learners of the same group on the final speaking post-test. Ultimately, it was deduced that there was not a meaningful interaction between gender and different levels of language proficiency for a better development of speaking ability. In other words, it was not possible to determine a specific pattern of interaction between them by their simultaneous presence in the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • based approach
  • Independent sample t test
  • Information gap task
  • Opinion gap task
  • Task