نو شرق شناسی، تروریسم و «پیشگویی تاریخ» در رمان مائوی دوم اثر دان دلیلو

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، دکترای ادبیات انگلیسی

2 دانشگاه اصفهان، کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی

چکیده

رمان پسایازده سپتامبر ( 9/11 fiction ) جایگاهی ویژه در ادبیات معاصر امریکا دارد. در پی رخداد یازده سپتامبر، گفتمان تروریسم به یکی از دغدغه‌های اصلی ادبیات امریکا بدل گردید. نویسندگان برجسته‌ای چون مارتین ایمیس، جان آپدایک و دان دلیلو به طور مستقیم به بازنمایی و طرح داستانی این موضوع پرداختند. در این میان رمان‌های دان دلیلو، به دلیل چند دهه پیشینه در پرداختن به تروریسم و شیفتگی به این موضوع، مورد توجه و اقبال ویژة جوامع ادبی قرار گرفت. برای مثال، به طور خاص از رمان مائوی دوم با تعبیراتی هم چون «پیش‌بینی» و «پیش‌گویی» حادث? یازده سپتامبر یاد می‌شود. در این جستار، نویسندگان ابتدا بازتولید انگاره‌های گفتمان چیرة نوشرق‌شناسی در رمان مائوی دوم را بررسی کرده و سپس با مقایسة برخی قرائت‌های حاکم از رخداد یازده سپتامبر و آن‌چه در قالب گفتمان شرق‌شناسانة رمان، تروریسم معرفی می‌شود به ریشه‌یابی و اسطوره‌زدایی از «پیش‌گویی»های نویسنده از این واقعه می‌پردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neo-Orientalism, Terrorism, and “Anticipation of History” in Don DeLillo’s Mao II

نویسندگان [English]

  • Hossein Pirnajmuddin 1
  • Abbasali Borhan 2
1
2
چکیده [English]

The post-9/11 fiction is regarded as one of the indispensable parts of contemporary American literature. Prominent novelists such as Martin Amis, John Updike, and Don DeLillo have directly addressed the 9/11 terrorist events in their fiction. DeLillo’s novels, however, have been of especial interest to the literary circles due to their decades-long preoccupation with the issue of terrorism in its different forms. For instance, Mao II is particularly described to be the historical prescience and anticipation of the 9/11 attacks. In this article, the writers explore the re-inscription of the dominant discourse of neo-Orientalism in Mao II and make a comparison between some of the dominant accounts of the 9/11 event and what is being introduced as terrorism through the framework of Orientalist discourse within the novel. The objective is to expose the roots of the novel’s “anticipations” of the 9/11 and thereby de-mythologize the author’s status as a guru of terrorist novel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 9/11
  • Anticipation
  • Don DeLillo
  • History the U.S.
  • Mao II
  • Neo-Orientalism
  • terrorism