نقش حافظه در فرایند یادگیری زبان خارجی

نویسنده

چکیده

فلاسفه جزء اولین کسانی بودند که به حافظه توجه نمودند و سعی در کشف ویژگی ها و ارائه مفهومی روشن از آن داشتند. نگاه فلسفی صرف‘ پاسخگوی سایر سؤالات بشر در خصوص توانایی های حافظه در امور مختلف نبود. از این رو‘ روانشناسی با هدف بررسی دنیای ذهنی انسان ازدرون فلسفه زاده شد و تلاش کرد تا جایگاه حافظه را در فرایند یادگیری‘ بررسی و تبیین کند. بسیاری از شناخت علمی انسان از حافظة خود‘ مبتنی بر یافته های یک قرن و نیم پیش است. در دهه های اخیر ‘ بعداز گذر از مکتب رفتارگرایی و پیدایش مکتب شناخت گرایی‘ تحول عظیمی در شناخت انسان از عملکرد حافظه به هنگام یادگیری ایجاد شد. در پی تحقیقات فراوان‘ بخش های مختلف مغز و حافظه ‘ مانند حافظة کوتا مدت‘ حافظة کاری‘ حافظة بلند مدت‘ حافظة معنایی که ارتباط تنگاتنگی با فرایند یادگیری زبان خارجی دارند‘ شناسایی شدند. در این مقاله‘ نقش حافظه درفرایند یادگیری زبان خارجی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Philosophers were the first people who paid attention to memory, and who tried to identify its characteristics and to give a clear definition of it.
However, the pure philosophical outlook left other questions about the capacity of memory in different fields as unanswered. It was then that psychology within philosophy tried to study the place of memory in the
process of learning. This scientific study dates back to a century and a half ago. In the last decade, after the doctrines of behaviorisim and the birth of cognitivism, a great evolution occurred in the knowledge of man on the mechanisms of the memory. Following numerous research, the various parts of the brain and memory were identified, like short-term memory, working memory, long-term memory, semantic memory which are all closely related to the process of a foreign language learning. In this article, the role of memory in the process of the foreign language learning will be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign language learning
  • long-term memory
  • Memory
  • memory span
  • semantic memory
  • short-term memory
  • working memory