رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر خطر پذیری بر روی تمایل یادگیرندگان زبان به پیچیدگی نحوی یا صحت گرامری در دو نوع نگارش توصیفی و توضیحی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور‘ تعداد185 دانشجوی رشته زبان انگلیسی در آزمون تافل شرکت کردند‘ هر کدام دو نوع نگارش نوشتند و یک پرسشنامه خطرپذیری را تکمیل نمودند. از این تعداد 118 نفر از لحاظ مهارت زبانی تقریبا همسطح بودند. آزمودنی ها به سه گروه با میزان خطرپذیری پایین‘ متوسط و بالا تقسیم شدند. روش آماری تجزیه و تحلیل واریانس به منظور تحقیق دربارة رابطة بین خطر پذیری ‘ پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در دو نوع گرایش مورد استفاده قرارگرفت. نتایج تحقیق رابطة عمده ومعنی داری را بین خطر پذیری‘پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در دو نوع نگارش نشان ندادند. با این وجود‘ در هر دو نوع نگارش افراد با میزان خطر پذیری کم بیشتر از گروه های دیگر تمایل به صحیح نوشتن داشتند. همچنین‘ افراد با میزان خطرپذیری متوسط و زیاد بیشتر از افراد با میزان خطرپذیری کم تمایل به نوشتن ساختارهای پیچیده داشتند. یافته های این تحقیق میتواند در آموزش زبان و آزمون سازی کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study investigated the effects of risk-taking on language learners' tendency to complexity or accuracy in descriptive and expository writing tasks. For this purpose, 185 EFL students took a TOEFL, wrote two compositions and filled out a risk-taking questionnaire. Out of this number, 118 subjects were almost at the same level of language proficiency. The researchers divided these subjects
into three subgroups of low, moderate and high risk-takers. Analysis of
Variance was used to investigate the relationship between risk-taking, syntactic complexity and grammatical accuracy in both writing tasks. The results did not show any significant relationship between risk¬taking, syntactic complexity and grammatical accuracy in the writing tasks. However, in both writing tasks low risk-takers tended to be more accurate than others. Moreover, the moderate and high risk-takers tended to write more complicated structures than the low risk-takers. The findings have some implications for language pedagogy and testing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descriptive Writing
  • Expository Writing
  • Grammatical Accuracy
  • Risk-taking
  • Syntactic Complexity