نویسنده = روح الله حسینی
تعداد مقالات: 2
1. اندیشة مرگ به‌مثابة پایان همه چیز در آثار هدایت

دوره 11، شماره 36، پاییز و زمستان 1385

روح الله حسینی؛ اسدالله محمدزاده


2. بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1385

روح الله حسینی؛ اسدالله محمدزاده