نویسنده = ������ ������������ �� ������ ���������� ���� ���� ������
تنفر، حقارت، عشق در آثار لرمانتف

دوره 8، شماره 14، فروردین 1382

گئورگى و لاد یمیرو یچ ما سکو ین؛ شهناز محمدزاده یاغچى