بررسی اینترسکشنال-دیاسپورا در آثار نویسندگان زن نسل سوم کارائیبی-آمریکایی: جامائیکا کینید و الیزابت نونز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان، واحد سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی، سلماس،ایران.

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان، واحدپرند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران..

10.22059/jor.2022.347098.2336

چکیده

با در نظر گرفتن تبعیض ها و محرومیت های افراد مهاجر، این مطالعه موارد نابرابری‌ و بی عدالتی مهاجرین را بررسی می کند. نظریه اینترشکشنال- دیاسپورا برای بررسی نقش همپوشانی عوامل دخیل در طرد اجتماعی، درحاشیه قرارگرفتن، تبعیض و نابرابری شغلی، تبعیض طبقاتی، جنسیت و جایگاه اجتماعی شخصیت های زن در آثار دو نویسنده زن مهاجر کارائیبی جامایئکا کینکید و الیزابت نونز مطرح می شود. نظریه اینترسکشنالیتی، بررسی شکل‌دهی هویت افراد مهاجر در بافت دیاسپورا و نقش اینترسکشنال عوامل متعدد که منجر به در حاشیه قرارگرفتن این گروه وهمچنین نحوه ایجاد و خنثی کردن بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی توسط سیستم‌های قدرتهای مسلط را امکان پذیر می سازد. چندین شاخص در دو روایت مشابه برای نشان دادن پتانسیل سیاسی و ضد هژمونیک نظریه اینترسکشنالیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه به این نتیجه رسیده است که مفاهیم دوگانه قدیمی سفیدپوست/سیاهپوست، اربابی/برده گی و مرد/زن جای خود را به ابعاد متعدد درهم تنیده ای داده اند که هویت دیاسپوریک را برافراد مهاجر تحمیل می کنند. در مقایسه دو روایت، مشخص می‌شود که هر دو هویت دیاسپوریک کارائیبی در اینترسکشن وپیوستگی سلسله‌ مراتب‌های اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و جنسیتی بوجود آمده اند که در جایگاه یک مهاجر لاجرم تجربه‌هایی از قبیل عدم تعلق، غرابت، در حاشیه قرارگرفتن ، بی عدالتی و نابرابری اجتماعی خواهند داشت. علاوه بر این، این مطالعه نشان داد که وقتی حس عدم تعلق به مکانی که به عنوان خانمان (وطن) تصور می شود رخ می دهد، مفاهیم تغییر، جایگاه سیال و دگرگونی هویتی به طرز محسوسی پدیدار می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Intersectional-Diaspora in the Third Generation Caribbean-American Female Narratives: Jamaica Kincaid and Elizabeth Nunez

نویسندگان [English]

  • Soheyla PourAli 1
  • Razieh Eslamieh 2
  • Shohreh Chavoshian 2
1 Department of English, Salmas Branch, Islamic Azad University, Salmas, Iran..
2 Department of English, Parand Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran..
چکیده [English]

Considering the evolving intersected marginalization of in-transit individuals, the study addresses the reciprocally constructed phenomena of intersectionality casting wrapped social inequalities. Thereby, the intersectionality related coined concept diaspora-intersectionality is presented to acknowledge the role of the overlapping interplay of interconnected factors in social exclusion, labor marginalization, class discrimination, genderization, and social locationality of diasporic female characters in the two Caribbean women writers' works: Jamaica Kincaid's Lucy (1987) and Elizabeth Nunez's Boundaries (2011). As an analytical tool, the recently-formulated intersectionality theory enables an analysis to explore how diaspora context shapes marginalized shifting identities and how dominant power systems construct and neutralize social injustice and inequality. Correspondingly, several specific parallel denominators on the two counterpart narratives are studied to test and also demonstrate the political and counter-hegemonic potentiality of intersectionality theory. The study has reached the conclusion that the longstanding binaries of white/black, master/slave and male/female have given place to multiple interlinked dimensions imposing diasporic identity. In comparing the two complementary-narratives, it emerges that Caribbean diasporic identities are constructed at the intersection of social, familial, economic and gendered hierarchies to endure experiences of alienation, marginality and inequality. Furthermore, blurring the demarcations, the domains of home, belonging and identification are challenged and the intersectional identities are formed outside the constraints of space and border defined as outsider within.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diaspora-intersectionality
  • Marginality
  • Outsider Within
  • Structural Intersectionality
  • Situated Intersectionality
References
Anthias, Floya. "Hierarchies of Social Location, Class and Intersectionality: Towards a Translocational Frame." International Sociology, vol. 28. no.1 (2012):121-138.
---. "Evaluating Diaspora: Beyond Ethnicity?", Sociology, vol. 32. no. 3 (1998): 557- 580.
Berger, Michele Tracy. & Kathleen Gidroz, eds. The Intersectional approach: Transforming the Academy through Race, Class, and Gender. Chapel Hill: University of North California Press, 2009.

Bezdoode, Zakarya. Undecidability and Identity Crisis in Martin Amis’s Night Train.”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 21.no. 2 (Mehr 1395): 46-61

Bloom, Harold. ed. Bloom's Modern Critical Views: Jamaica Kincaid. New York: Infobase
          Publishing, 2008
Boogaard, Brendy. & Conny Roggeband. "Paradoxes of Intersectionality: Theorizing Inequality in the Dutch Police Force Through Structure and Agency." Organization, vol.17 (2010): 53–75.
Brah, Avtar & Ann Phoenix. "Ain't I A Woman? Revisiting Intersectionality." Journal of International Women's Studies, vol. 5. no. 3 (2004): 75-86.
Caratathis, Ann. Intersectionality: Origins, Contestations, Horizons. Lincoln: University of Nebraska Press, 2016.

---. "The Concept of Intersectionality in Feminist Theory." Philosophy Compass, vol.9.    no.5 (2014).

Cho, Sumi, et al. "Toward a Field of Intersectionality Studies: Theory, Applications, and Praxis." Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 38. no. 4, (2015): 785–810.

Cole, Elizabeth. "Coalitions as a Model for Intersectionality: From Practice to Theory."Sex Roles, vol. 59 (2008): 443–453.
Collins, Patricia. Hill & Sirma Bilge.  Intersectionality. Malden, MA: Policy Press, 2016.
Collins, Patricia. Hill. Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and The Politics of Empowerment.  (2nd Ed.). New York: Routledge, 2009.
---. "Learning from the Outsider Within: The Sociological Significance of Black Feminist Thought." Social Problems, vol. 33. no. 6 (1986):14–32
.---. "Reflections on the Outsider within". Journal of Career Development, vol.26. no.1(1999).
Crenshaw, Kimberle՛. Williams. "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color." Stand ford Law Review, vol.43, no. 6 (1994).
---. "Beyond Racism and Misogyny: Black Feminism and 2 Live Crew." Words That       Wound, (2018): 111–132.
---. "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of       Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." University of      Chicago Legal Forum, (1989): 139-167.
Edwards, Justin. Understanding Jamaica Kincaid. South Carolina: South Carolina UP, 2007.
Hill Collins, Patricia. Black Feminist Thought. London: HarperCollins, 1990.
Hughes, Michael. and Bradely Hertel." The Significance of Color Remains: A Study of Life Changes, Mate Selection, and Ethnic Consciousness Among Black Americans". Social Forces, vol. 68, no. 4 (1990):1105-1120.
Keith, Verna. M. & Cedric Herring. " Skin Tone and Stratification in the Black Community." American Journal of Sociology, vol. 97(1991): 760-778.          
Khattat, NasrinDokht and Amankhani, Issa. “Adabiyat va Falsafeye Vojoudi” [“Literature and Existential Philosophy”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 4, no.45 (Summer 1387): 47-6
La Barbera, Maria." A Path towards Interdisciplinary Research Methodologies in Human and Social Sciences." The International Journal of the Humanities, vol.9.no.12 (2013):192-201.
Lowe, Lowe. Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics. Durham: Duke UP, 1996.
Kincaid, Jamaica. Lucy. New York: Macmillan, 1995.
Nash, Jennifer. "Re-Thinking Intersectionality." Feminist Review, 89 (2008):1-5.
Nunez, Elizabeth. Boundaries. New York: Akashic Books, 2011.

Mousavi jeshvaghani, Maryam, et al. A comparative Aesthetic Study of Selected Short Stories by Tow Contemporary Women Writers from Iran and Russia based on Collingwood s Expression Theory. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 27. No.2 (Bahman 1401):697-722

Robbins, Bruce. Feeling Global: Internationalism in Distress. New York: New York UP, 1999.
Romero, Mary. Introducing Intersectionality. Medford: Polity Press, 2018.
Simmons, Diane. Jamaica Kincaid. New York: Twayne Publishers, Print, 1994.
Yuval-Davis, Nira. "Situated Intersectionality and Social Inequality." Dans Raisons Politiques, vol.58 (2015).