کاربست عناصر انسجام متن بر اساس نظریه هالیدی و حسن در غزلی از حافظ و ترجمه روسی آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

2 گروه زبان روسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jor.2023.337926.2319

چکیده

برخی از نظریه‌های زبان‌شناسی در دهه‌های اخیر برای تحلیل متن و به منظور نشان دادن انسجام آثار ادبی مورد استفاده قرار می‌‎گیرند که نظریه انسجام متنی هالیدی و حسن (1976) نیز یکی از آن‌هاست. بر اساس این نظریه، یکی از ویژگی‌های اصلی متن، «انسجام» است. میزان این انسجام با بررسی کاربست عناصر انسجامی در سه رده واژگانی، دستوری و پیوندی سنجیده می‌شود. در مقاله حاضر به بررسی و استخراج عناصر انسجام متن درغزل «ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر» حافظ و ترجمه آن به قلم کنستانتین لیپسکاروف، به منظور مقایسه علمی میزان انسجام غزل اصلی و متن ترجمه آن پرداختیم. با این تحلیل علمی مشخص گردید که درصد انسجام دستوری واژگانی در غزل حافظ از ترجمه آن بیشتر است ولیکن میزان انسجام پیوندی در اصل غزل و ترجمه با یکدیگر برابرند. در نهایت با نتایج به دست آمده می‌توان گفت انسجام ترجمه روسی این غزل در مقایسه با اصل آن قابل قبول است و به تعبیر دیگر، متن ترجمه این اثر نیز متن منسجمی به شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of elements of text coherence based on Halliday and Hassan's theory in a sonnet by Hafez and its Russian translation

نویسندگان [English]

 • Mahnush Eskandari 1
 • Ali Saeidi 2
1 Department of Russian Language, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Department of Russian Language, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Some linguistic theories have been used in recent decades to analyze the text and to show the coherence of literary works, and the textual coherence theory of Halliday and Hassan (1976) is one of them. According to this theory, one of the main characteristics of the text is "coherence". The degree of this coherence is measured by examining the use of coherence elements in three categories: lexical, grammatical and conjunctive. In this article, we examined and extracted elements of coherence in the text of Ghazli by Hafez and its translation by Konstantin Lipskarov. With this analysis, it was found that the percentage of lexical grammatical coherence in Hafez's sonnet is higher than its translation, but the amount of syntactic coherence in the original sonnet and translation is equal to each other. Finally, with the obtained results, it can be said that the consistency of the Russian translation of this sonnet is acceptable compared to its original.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Halliday and Hassan'
 • s theory of textual coherence
 • Hafez'
 • s sonnet
 • translation
 • Lipskarov
 • lexical coherence
 • grammatical coherence
 • syntactic coherence
References
Abbasi, Mahmoud, et al. “Ensejam e Vajegani Dar Matn e Surrealistiye Buf e Kur Bar Payeye Nazariyeye Halliday va Hasan” [“Lexical cohesion in the surrealist text of Bufe-Kur based on Halliday and Hassan's theory”]. Bi-monthly Journal of Linguistic Essays, Vol. 6 (2015): 283-305.
Ahmadi Givi, Hasan and Hassan Anvari. Dastur e Zaban e Farsi 1 [Persian grammar 1]. Tehran: Fatemi Publications, 1375.
Beloshapkova, V.A. Sovremennyj Russkij Jazyk [Modern Russian language: Handbook for philology. specialist. Univ.] Moscow: Graduate School. 1989.
Amiri Khorasani, Ahmed and Halima Alinejad. “Barrasiye Anaser e Ensejam e Matn Dar Nafsath al Masdur Bar Asas e Nazariyeye Halliday va Hasan” [“Investigation of elements of text coherence in Naftha al-Masdur based on the theory of Halliday and Hasan”]. Literary Text Research, Vol. 63 (2014): 7-32.
Fani Eski, Razieh and Ali Safai. “Barrasiye Peykarbandi Dar Ghazalhaye Saadi ba Tekye Bar Nazariyeye Halliday va Hasan” [“Examining embodiment in Saadi's sonnets based on the theory of Halliday and Hassan”]. Poetry Research Magazine (Bostan Adeb) Shiraz, Year 12, Vol. 2 (2019): 171-187.
Homai, Jalaluddin. Fonun e Balaghat va Senaat e Adabi [Rhetoric techniques and literary industries]. Tehran: Homa, 1996.
Horri, Abolfazl. “Karkard e Tasrif Dar do Sureye Qoraniye Nazer be Dastan e Afarinesh Dar Partove Farakarkard e Matniye Halliday” [Tasrif in the Quranic Story of Creation in the Light of Halliday's Textual Meta-function]. Research in Contemporary World Literature (Research in Foreign Languages), Vol. 55, (Winter 2008): 101-116.
Ishani, Tahereh. “Tahlil e Moghayeseiye Avamel e Ensejam Dar Do Ghazal e Hafez va Saadi” [“Comparative analysis of cohesion factors in two sonnets of Hafiz and Saadi and its effect on the cohesion of the text”]. Scientific-Research Quarterly of Al-Zahra University Linguistics, Vol. 10 (2013): 9-35.
Khamegar, Mohammad. “Karayiye Nazariyeye Halliday Dar Tarsim e Ensejam e Matniye Surehaye Qoran” [“Efficiency of Halliday's Theory in Delineating the Textual Coherence of the Surahs of the Qur'an”]. Qur'anic Researches, Year 23, Vol. 1 (2017): 4-29.
Lotfipour Saedi, Kazem. Daramadi be Osul va Ravesh e Tarjome [An introduction to the principles and methods of translation]. Tehran: University Press, 2006.
Masbouq, Mehdi and Shahram Delshad. “Barrasiye Anaser e Ensejam e Matn Dar Dastan e Hazrat e Musa (Alayhi Ssalam) ba Ruykard e Zabanshenasiye Naghshgara” [“Investigation of elements of text coherence in the story of Prophet Moses (peace be upon him) with the approach of role-oriented linguistics”]. Qur'anic Literary Research Quarterly, Vol. 1 (2015): 114-129.
Mohajer, Mehran and Mohammad Nabavi. Be Suy e Zabanshenasiye Sher, Rahyafti Naghshgara [Towards the linguistics of poetry, a role-oriented approach]. Tehran: Markaz, 1997.
Mohammadi Badr, Narges. “Naqsh e Tarjome Dar Taamolat e Farhangie Iran va Rusie” [“The Role of Translation in Cultural Interaction between Iran & Russia”]. Research in Contemporary World Literature (Research in Foreign Languages), Vol. 43, (Spring 2007): 121-139.
Mokhtari Ardakani, Mohammad Ali. Hefdah Goftar Dar Osul, Ravesh va Nghd e Tarjome [Seventeen discourses on the principles, method and criticism of translation]. Tehran: Rahnama, 1996.
Molla Ebrahimi, Ezzat, and Fatemeh Garhami. Ertebat e Tanasob va Ensejam e Sefat e Payani ba Mohtavaye Ayat Dar Sureye Shoara” [“The relationship between the appropriateness and coherence of the final attributes with the content of the verses in Surah al-Shaara”]. Quarterly Journal of Literary Studies of Islamic Texts, Year 2, Vol. 2 (2016): 31-62.
Molla Ebrahimi, Ezzat and Zahra Rezaei. “Karayiye Nazariyeye Halliday va Hasan Dar Tarsim e Ensejam e Matniye Sureye Mozazammel” [“Efficiency of Halliday's and Hassan's theory in drawing the textual coherence of Surah Muzamal”]. Quarterly Journal of Literary Studies of Islamic Texts, 5th year, Vol. 17 (2019): 9-31.
Natel Khanleri, Parvez. Dastur e Zaban e Farsi [Persian grammer]. Tehran: Iran Culture Foundation, 1351.
Qazvini, Mohammad and Qasim Ghani. Divan-e-Hafez [Divan of Hafez]. Tehran: Sina, 2013.
Shafii Kodkani, Mohammad Reza. Musighiye Sher [Poetry music]. Tehran: Agah, 2004.
Valini, Yunus et al. “Avamel e Ensejam e Matni Dar Sureye Nuh” [“Factors of textual cohesion in Surah Nuh”]. Bi-Quarterly Journal of Qur'an Linguistic Research, Vol. 1 (2015): 69-82.
Zanus, Ahad Pasha and Maryam Nabipour. “Avamel e Ensejam Dar Sureye Zelzal (Bar Asas e Nazariyeye Halliday va Hasan” [“Factors of cohesion in Surah Zelzal (based on Halliday and Hassan's theory)”]. Research Journal of Quran Studies, Year 8, Vol. 30 (2016): 81-101.