بحران ‌هویت و تاثیرگذاری مولفه جامعه در رمان‌های بازمانده روز و هرگز ترکم مکن بر اساس آراء اریک اریکسون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ادبیات نمایشی، دانشکده‌ی هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه ادبیات نمایشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه نقاشی، دانشکده‌ی هنر، دانشگاه سور تهران، تهران، ایران.

10.22059/jor.2022.335454.2253

چکیده

تحلیل روان‌شناختی آثار ادبی در قرن اخیر افزایش چشمگیری داشته است. با ظهور روان‌کاوی‌ مبتنی بر نظریات فروید این رویکرد به طور جدی‌تری رشد کرد. اریک ‌اریکسون از شاگردان ممتاز فروید که برای اولین ‌بار مفهوم بحران هویت را ابداع کرد، رویکردی تجربی در باب حیات انسان برگزید و با تقسیم عمر انسان به هشت مرحله تمامیت آن را در برگرفت: نوزادی، اوایل‌کودکی، پیش‌دبستانی، دبستانی، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و سالمندی. اریکسون در شاکله نظریه‌اش عباراتی چون اصل ‌اپی‌ژنتیک، ریتوآلیزاسیون، ریتوآلیسم و سایکوشال ‌موراتوریوم را معرفی نمود. در این مقاله پژوهشگران در صدد آن برامدند تا شخصیت‌های «آقای‌استیونز» در رمان بازمانده ‌روز و شخصیت «کتی» در رمان هرگز ترکم مکن را مورد ‌واکاوی روان‌شناسانه قرار دهند و با بررسی عمیق روابط شخصیت‌ها و جامعه به تاثیر و تاثر میان آن‌ها بپردازند و بحران هر یک را به طور جداگانه تحلیل نمایند. در بررسی‌های انجام شده این نتیجه حاصل شده است که جامعه و محیط به عنوان اتمسفر و اهرم فشار به شخصیت‌ها آنان را به سوی بحران‌های‌ هویتی سوق داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identity Crisis and the Effect of Society in the The Remain of the Day and Never Let Me Go through the Lens of Eric Erikson

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Bagheri heydari 1
  • Esmaeil Najar 2
  • Rozhan Bagheri heydari 3
1 Department of Drama, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Drama, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Department of Painting, Soore University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Psychoanalytical exploration of literary works in our contemporary era has prominently increased and indisputably Freud's theories on dramatic characters played a significant role in this momentum. Eric Erikson, one of Freud's prominent students, was the first psychoanalyst who introduced the concept of identity crisis into the world. He selected an experimental approach towards human life and studied human life and psyche in totality by classifying it into eight distict stages: infancy, early childhood, preschool, school age, adolescence, young adulthood, middle adulthood and maturity. In his theory, he proposed concepts such as epigenetic principle, ritualization, ritualism and psychosocial moratorium. In this research, we will analyze "Mr. Stevens" as the main character of The Remains of the Day and "Kathy" the main character of Never Let Me Go from the standpoint of Erickson’s theory and will thoroughly investigate the relationships between characters and their societies to illustrate how they mutually affect one another. We conclude that this reciprocal encounter of characters with both society and environment lead to the characters’ identity crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erik Erickson
  • Identity Crisis
  • Kazuo Ishiguro
  • The Remain of the Day
  • Never Let Me Go
References
Ardelt, Monika. "Antecedents and Effect of Wisdom in Old Age: Research on Aging." Sage Publications. Vol. 22, No. 4 (July 2000): 360-394.
Arezomand, Mehran. Negahi Bar Chand Nazarieh. Tehran: Asma Publishing, 2009.
Bradley, C. L. and J. E. Marcia. “Generativity-Stagnation: A Five-category Model.” Journal of Personality. Vol. 66, No. 1 (1998): 39-64.
Dwirasanti, Evita. “Identity Construction of Skeeter in the Movie The Help 2011." Journal Kaijan Budaya . Vol. 3, No. 2 (2013): 132-142.
Erikson, Erik. Identity and Identity Diffusion. New York: Wiley, 1968.
---. "Reflections on Dr. Borg's Life Cycle". The MIT Press. Vol. 105, No. 1 (1976):1-28.
---. Childhood and Society. New York: Norton, 1997.
---. Identity and Life Cycle. Translated by S. Khodaverdian and S. Hassanzadeh. Tehran: Pendartaban Publishing, 2018.
Fist, Jess. Theories of Personality. Translated by Y. Mohammadi. Tehran: Ravan Publishing, 2018.
Ganji, Hamzeh, and Mehdi Ganji. Personality Theory [Nazariehaye Shakhsiat]. Tehran: Savalan Publishing, 2014.
Hal, Vernon. A Guide to Psychologists and Their Concepts. Translated by A. BehPazhoh and Ramezan Rajabi. Tehran: Tarbiat Publishing, 2007.
Ishiguro, Kazuo. The Remain of the Day. Translated by Najaf Daryabandari. Tehran: Karnameh Publishing, 2020.
---. Never Let Me Go. Translated by Mehdi Ghabraei. Tehran: Ofogh Publishing, 2018.
Moosavi Sabet, Fatemeh and Mohamad Ali Mahmoodi. “Investigation of ‘personality’ in the Novel Karamazov Brothers by Dostoevsky Based on the Theory of Personality from Sigmund Freud." Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 26, no. 1 (Summer 2021): 341-364.
Orlofsky, J. L., et all, "Ego Identity Status and the Intimacy Versus Isolation Crisis of Young Adulthood". Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 27, No. 4 (1973): 211-219.
Purnomo, Garcia. "The Maturity Process of Pi in Life of Pi." Journal Kata Kita. Vol. 7, No 3 (2019): 288-294.
Ryckman, Richard. Theories of Personality. Translated by M. Firozbakht. Tehran: Arasbaran Publishing, 2012.
Rezaei Dasht Arzhaneh, Mahmoud. “A Psychological Approach to Arvin D. Yalom's When Nietzsche Wept." Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol 16, no 4 (Winter 2013): 21-36.
Schultz, Duan. Theories of Personality. Translated by Y. Karimi. Tehran: Arasbaran Publishing, 2013.