مفهوم مقبولیت در «وجـدِ پنهان» به قلم سر دیوید هِر از نگرگاه نوتاریخ‌گرایانه میشل فوکو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر. ایلام

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

3 دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دبیر آموزش و پرورش

10.22059/jor.2019.264277.1737

چکیده

نوتاریخ‌گرایی رویکردی دیگرگــونه است که در آن عینی بودنِ تاریخ رد شده و به جانبداری‌های شخصی و تأثیر آن در تفسیر تاریخ تأکید می‌شود. در نگرش فوکو، تاریخ امری قائم به ذات نیست و یکی از بسیار گفتمان‌ها و یا شیوه‌های دیدن و اندیشیدن گرداگرد هستی است. هر دوره تاریخی از طریق زبان و اندیشه، پنداشت‌های ویژه خود راجع به ماهیت واقعیت را به وجود می‌آورد و سنجه‌هایی برای قضاوت درباره درستی یا نادرستی را بنیان می‌نهد و با گستردن آن، مفهوم «مقبولیت» را شکل می‌دهد. نمایشنامه«وجد پنهان» نمایه‌ای از چهره‌های متن ارائه می‌کند که هر شخصیت نماینده طبقــه‌ای از جامعه انگلستان دهه1980 میلادی است و هر کدام باربرِ بخشی از بدنه قدرت هژمونی سیاست‌های دولت تاچر هستند. یکایک شخصیت‌ها، فراخور موقعیت اجتماعی‌شان به نوعی تلاش می‌کنند در نیل به مقبولیت، داستان خود را مقبول‌تر جلوه دهند. مقاله حاضر تلاشی است تا از دل نمایشنامه‌ «وجد پنهان» شخصیت‌ها و رویدادها را با رویکرد نوتاریخ‌گرایانه استخراج کرده، نمایان سازد و تصویری نزدیک به واقعیت پیش روی مخاطبین قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plausibility in Sir David Hare's The Secret Rapture from Foucauldian New Historicism

نویسندگان [English]

  • Saeed Asadi 1
  • narjes tohidifar 2
  • Hojjat Goodarzi 3
1 Full-time faculty member at IAU, Darrehshahr Branch
2 am
3 phd student
چکیده [English]

New historicism is a different approach in which the subjectivity of the history is seriously questioned and emphasizes the personal bias affecting the interpretation of the history. In Foucault's beliefs, history is not self-sufficed; instead, it is one of the discourses or attitudes concerning ideologies. Through language and thought, each era tends to shape or fashion its perception about the identity of the reality and creates touchstones based on which the truth and non-truth is judged. In this sense, the concept of Plausibility is fashioned. Secret Rapture presents a panorama of characters in which each character stands for and represents a certain class in England in the 80s, and they carry the emblem of Thatcher's political hegemony. Each character struggles to present his or her story in the most plausible way to attain the opportunistic goals. This study is intended through new historicism to shed light on the characters' lives and stories to dig out a rather closer presentation of the reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New historicism
  • Hegemony
  • Ideology
  • discourse
  • Absent characters