زیست‌سیاست و تولد اردوگاه؛ شکل‌گیری «حیات برهنه» در ‌نمایشنامه‌ی زاده‌شده اثر ادوارد باند

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان، بخش زبان‌های خارجی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

ادوارد باند ازجمله نویسندگان معاصر انگلستان است که سلطه‌ی سرمایه‌داری غربی بر جامعه‌ی معاصر و تأثیر سازوکارهای مبتنی بر آن را بر زیست ‌اجتماعی افراد بررسی می‌کند. از دیدگاه باند، سرمایه‌داری متأخر و عناصر تشکیل‌دهند‌ی آن، نظیر فناوری عنان‌گسیخته و سازمان‌های اداری-مالیِ غول‌آسا، این قدرت را دارند که ساحت زیست اجتماعی افراد را تسخیر کنند. نتیجه‌ی دست‌اندازی‌های این سازوکارها بر زندگی شهروندان نیز ضعیف‌تر شدن خدمات اجتماعی، تخریب روابط انسانی و تبدیل شدن جامعه به میدانِ خشونت است؛ ازاین‌رو، باند ‌جامعه‌ی برساخته توسط سرمایه‌داری متأخر را جامعه‌ای اردوگاهی تصویر می‌کند که ساکنانش مردمانی بی‌روح و مردگانی متحرک هستند. او در ‌نمایشنامه‌ی زاده‌شده جامعه‌ای آخرالزمانی در آینده را به تصویر می‌کشد که انسان‌هایی در حال احتضار در جای‌جای آن گام می‌زنند و خشونت سراسر آن را فرا گرفته است. دو انگار‌ی «پیکرهای درهم‌شکسته» و «‌جامعه‌ی اردوگاهی» مفاهیمی است که جورجو آگامبن، جامعه‌شناس ایتالیایی، از ‌آنها برای تبارشناسی خود از زیست‌سیاست غربی بهره می‌گیرد. از دیدگاه او، دولت‌های غربی از دوران یونان باستان تا عصر حاضر زیست طبیعی انسان‌ها را در گستر‌ه‌ی دولت‌شهر در اختیار خود گرفته‌ و آن را بر اساس امیال و صلاح‌دید خود دائماً تعریف کرده‌اند؛ ازاین‌رو، این پژوهش بر آن است با استفاده از نظریه‌های آگامبن دربار‌ه‌ی چگونگی شکل‌گیری زیست‌سیاست در ‌جامعه‌ی معاصر، مفاهیمی نظیر «حیات برهنه» و «شکل‌گیری اردوگاه» را در ‌نمایشنامه‌ی زاده‌شده بررسی کند. نتیجه‌ی این پژوهش حاکی از آن است که سازوکارهای موجود در زیست‌سیاست غربی عاملِ تولد «اردوگاه» و ایجاد «حیات برهنه» در سطح ‌جامعه‌ی جهانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biopolitics and the Birth of Camp: The Formation of “Bare Life” in Edward Bond’s Born

نویسنده [English]

  • Jalal Dehkordi
Department of English Language and Literature, of English, Imam Sadiq (pbuh) University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Edward Bond is among those contemporary British playwrights who stage the influence of late capitalism on contemporary society and the individual’s social life. Bond’s work depicts the ways in which late capitalism and its components, including rampant technology and gratuitous bureaucracy, intrude into people’s lifeworld. Such impingements result in the impoverishment of social welfare, the impairment of human relations, and the escalation of violence in society. Bond effectively portrays the capitalist society as a camp inhabited by the walking dead. In Born (2006), he presents an apocalyptic, violent society within which posthumous bodies wander. Comparable to Bond’s views, in his archeology of the Western bio-politics, the Italian sociologist Giorgio Agamben utilizes the two concepts of “camp” and “broken bodies” in order to argue that Western governments from Ancient Greece to present time have seized the biological life (zoe) of citizens and politicized it within the polis according to the political exigencies. Accordingly, employing Agamben’s ideas about the formation of bio-politics, this paper examines the concepts of “bare life” and “camp” in Born so as to demonstrate how Bond’s play regards the biopolitical mechanisms of Western governments as the key factor in the generation of “bare life” within the global community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agamben
  • Foucault
  • Edward Bond
  • zoe
  • inclusive exclusion
Agamben, Giorgio. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford, Stanford University Press,1998.
-------. Means without End: Notes on Politics, Theory out of Bounds. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2000.
-------. “No to Biopolitical Tattooing.” Communication and Critical/Cultural Studies, vol 5, no. 2 (2008): 201–2.
-------. Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive. Translated by D. Heller-Roazen, New York, Zone, 1999.
-------. State of Exception. Translated by Kevin Attell. Chicago, The University of Chicago Press, 2005.
Aristotle. The Politics. Translated by T. A. Sinclair. Middlesex, Penguin, 1942.
Billingham, Peter. Edward Bond: A Critical Study. New York, Palgrave, 2014.
Bond, Edward. “Born.” Plays 8. London, Methuen. 2006: 3-68.
-------. Hidden Plot: Notes on Theatre and State. London: Bloomsbury Methuen Drama, 2000.
-------. “Introduction.” Plays 3. London, Methuen, 1987: 3-54.
Bond, Edward, and John Tusa. “Interview with Edward Bond”. British Broadcasting Corporation.4 June 2008.
Bush, George. W. “President Bush’s Addresses the Nation” The Washingtin Post Sep, 20, 2001. https://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html
Costa, William. “Life as a (bio)political input: critical genealogies of Michael Foucault and Giorgio Agamben”. Griot: Revista de Filosofia, vol. 21, no. 1(2021): 261-282.
Foucault, Michel. Discipline and Punish, the Birth of Prison. New York, Vintage, 1997.
-------. Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–78. New York: Palgrave, 2007.
-------. Society Must Be Defended: Lectures at the College de France, 1975 -1976. Edited by M. Bertani & A. Fontana, Translated by D. Macey. New York, Picador, 2003.
-------. The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979. New York, Palgrave, 2008.
-------. The History of Sexuality (Volume I: An Introduction). Translated by R. Hurley. New York, Pantheon Books, 1978.
Farzaneh Dehkordi, Jalal. “Terorizm dar barabare Zistghodrat” [“Terrorism against Biopower: The Study of Post-panopticism and Liquid Surveillance in Edward Bond’s The Under Room.”] Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], no.  24 (Summer 1398): 147-157.
Garner, Stanton B. “Post-Brechtian Anatomies: Weiss, Bond, and the Politics of Embodiment”. Theatre Journal 42 (1990): 145-64.
Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity. Stanford, Polity Press, 1990.
Gholamalipoor, Pooya and Mohammadali Alaeddini. “Ama o Agharhaye Bereshti dar Nemayeshnamehaye Jangal va Sorkh, Siah va Nadan” [“Brechtian Elements in Edward Bond’s Red, Black and Ignorant and Caryl Churchill’s Mad Forest”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], no.  21 (Autumn 1395): 147-157.
Gregory, Derek (2007). “Vanishing Points Law, Violence, and Exception in the Global War Prison.” Violent Geographies: Fear, Terror, and Political Violence Edited by D. Gregory and A. Pred. New York, Routledge, 2007: 205-236.
Gritzner, Karoline. Adorno and Modern Theatre: The Drama of Damaged Self in Bond, Rudkin, Barker and Kane. New York, Palgrave, 2015.
Hudson, James. “Absent Friends: Edward Bond’s Corporeal Ghosts”. Platform, vol. 7, no. 1 (On Corporeality) 2013: 12-25.
Minca, Claudio. “The return of the Camp.” Progress in Human Geography, vol. 29, no. 4, 2005: 405–412.
Perezalonso, Andrés. “The Message of Torture: Biopolitics and Bare Life in the US Discourse of the War on Terror”, Global Discourse, vol.1, no.2. (2010):147-165.
Ralph, Joseph. America’s War on Terror: The State of the 9/11 Exception from Bush to Obama. Oxford, Oxford University Press, 2013.
Tuaillon, David. Edward Bond: The Playwright Speaks. London, Bloomsbury Methuen Drama, 2013.
Whyte, Jessica. Catastrophe and Redemption, the Political Thought of Giorgio Agamben, New York, Sunny Press, 2013.