تحلیل مقایسها‌ی کارکرد روایت در داستان‌های آدمی و سگ اعظم رهنورد زریاب و پِشَک‌هایی1 که آدم می‌شوند سپوژمی زریاب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه تاریخ، دانشکدۀ هنر، دانشگاه پنسلوانیای آمریکا

چکیده

قصد اصلی نوشته‌ی حاضر، این است که کارکرد و شناخت ساختار و عناصر هسته­ای و اصلی روایت را در متن­های روایی، یکی از عوامل کلیدی در شناخت درون­مایه‌ی اصلی اثر روایی معرفی کند. تحلیل سطوح روایت و طرح پیرنگ در درون دنیای داستانی، نشان می­دهد که تم اصلی متن داستانی چیست و داستان­نویس با چه ترفندهایی می­تواند این تم یا درون­مایه‌ی اصلی را برای خواننده‌ی اثرش به ­نمایش بگذارد؟ برای رسیدن به ­این مهم، سطح روایی و طرح پیرنگ دو داستان از نویسندگان به­نام و پرکار افغانستان را به­گونه‌ی مقایسه­ای تحلیل و تبیین کرده­ایم. داستان آدمی و سگ نوشته‌ی رهنور زریاب، از نویسندگان نام­آشنای افغانستان در طول چند دهه‌ی اخیر است. فعالیت­های پیوسته و تعدّد آثارش، او را در رأس پرکارترین نویسنده­های افغانستانی در حوزه‌ی ادبیات داستانی قرار داده است. داستان پِشَک‌هایی که آدم می‌شوند، نوشته‌ی سپوژمی2 زریاب است که او نیز یکی از داستان­نویسان به­نام بوده و آشنایی­اش با زبان فرانسه توانسته بر کیفیت ساختاری داستان­های او اثر بگذارد. تحلیل مقایسه­ای روایت­شناختی این داستا­ن­ها به­خوبی می­تواند درون­مایه‌ی اصلی داستان­ها را مشخص سازد. مخاطب، با خوانش این داستان­ها بدون تشخیص ساختارهای روایی، شاید درون­مایه‌ی اصلی آن­ها را به­سادگی درک نکند، اما با دقت و توجه روی ساختارهای روایی، به ­این مهم به­راحتی دست می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of narration function in stories of “Man and Stone” by Azam Rahnavard Zaryab and “insects that become human” by Spozhmi Zaryab

نویسندگان [English]

  • Shirzad Tayefi 1
  • Nasir Ahmad Arian 2
1 Department of Persian Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Department of History, Faculty of Liberal Arts at Penn State University, Pennsylvania, United States of America
چکیده [English]

Analysis of the levels of narration and Pirang design within the fictional world shows that “what is the main theme of the text” and “with what tricks can a storyteller show this theme or main theme to the reader of his work?” To achieve this, we have analyzed and explained the level of narration and plot of two stories by well-known and active Afghan writers. The story of “Man and Stone” by Rahnavar Zaryab, is one of Afghanistan` s most famous writers over the past few weeks. The story of “the insects that become human” is written by Spozhmi Zaryab, who is also one of the famous storytellers and his knowledge about the French language affects the structural quality of his stories. A comparative narrative analysis of these stories can well illustrate the main theme of them. The audience by reading these stories without recognizing the narrative structures, may not easily understand their main content, but with care and attention to the narrative structures, they can easily achieve this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narration
  • Pirang
  • Spozhmi Zaryab
  • Rahnavar Zaryab
  • Afghanistan Story
Abbasi, Ali. Applied Narratology. Tehran, Shahid Beheshti University, 2014.
Adel Zadeh, Parvaneh, et al.  “The Review of ‘Maasum e Avval’ [The First Immaculate], a Short Story by Houshang Golshiri; Based on Structural narratology techniques of Gerard Genette”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 24, no. 2 (2018): 495-521.
Alavi, Farideh, et al. “A Structural Analysis of Samad Behrangi and Charles Perrault’s Stories Based on Propp and Bremond’s Models”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 25, no. 2 (2019): 540-561.
Eagleton, Terry. An Introduction to Literary Theory [Pish-daramadi bar nazariehaye adabi]. Translated by Abbas Mokhber. Tehran, Markaz, 1989.
Herman, David. Fundamental Elements in Narrative Theories [Anasore bonyadin dar nazarihaye adabi]. Translated by Hossein Safi. 2nd Edition. Tehran, Nei, 2015.
Lent Volt, Jap. A Treatise on the Typology of Point of View Narration. Translated by Ali Abbasi and Nosrat Hejazi. Tehran, Elmi va Farhangi, 2011.
Lotte, Jacob. An Introduction to Narrative in Literature and Cinema [Moghadamei bar ravayat va adabiat va sinama]. Translated by Omid Nik Farjam. 2nd Edition. Tehran, Minoy-e Kherad, 2009.
Martin, Wallace. Narrative Theories. Translation by Mohammad Shahba. 7th Edition. Tehran, Hermes, 2015.
Owhadi Esfahani, Ali. “Speech About Ccontemporary Dari Literature in Afghanistan”. Iranian Studies Magazine, vol. 3, no. 4 (1992): 586-601.
Scholes, Robert. Story Eelements [Anasore dastan]. Translated by Farzaneh Taheri. 6th Edition. Tehran, Markaz, 2016.
Sojoodi, Farzan, et al. “The Discursive Function of Silence in the Construction of the Narrative of the Short Story”. Comparative Language and Literature Research Quarterly, vol. 2 (2010): 69-88.
Zaryab, Azam Rahnavard. ... And the Sheikh Said. 2nd Edition. Kabul, Zaryab, 2015. 
Zaryab, Espozhmai. Cain Plain. Mashhad, Sepideh-Bavaran, 2013.