قلمروی ‌فانتاستیک براساس آرای تودوروف در داستان‌های گوگول (شنل، دماغ و بلوار نفسکی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران،ایران

2 گروه تئاتر ‏عروسکی، دانشکدة هنرهای نمایشی پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران،‌تهران،‌ایران

چکیده

گوگول در میانه­ی سنت ادبی رومانتیسم و رئالیسم داستان می­نوشت. اگر فرض بر این باشد که خیال ویژگی رومانتیسم و واقعیت مبنای رئالیسم قلمداد می شوند، آثار گوگول می­توانند در میانه­ی خیال و واقعیت قرار گیرند که این حوزه  به باور تودوروف قلمروی فانتاستیک است. تودوروف اولین کسی بود که نظریه­ی کامل و مدونی برای فانتزی  نوشت و دامنه­ی معنایی فانتزی را از به دو سوی شگفت و غریب وسعت بخشید. از آنجایی که آثار گوگول می توانند در حوزه ی معنایی فانتزی قرار ­گیرند و در منابع فارسی کمتر به مفهوم فانتزی و آثار گوگول که پرداخته شده­ است، به نظر می رسد این بررسی امکان ایجاد معیارهایی برای سنجش یا خلق قلمرو فانتاستیک در ادبیات ایجاد خواهد کرد. این نوشتار سعی دارد ابتدا به مطالعه­ی قلمرو فانتاستیک بر اساس آراء تودوروف پرداخته و در ادامه از این دیدگاه سه سطح فانتزی را به عنوان عناصر تحلیل انتخاب کرده و سپس در انتها ویژگی­های این سطوح در داستان­های بلوار نفسکی، دماغ و شنل گوگول را بازیابی کند. در سطح نحوی زبان و راوی، در سطح معنایی توصیف­های جاندارانگارانه، توصیف جز از کل و موجودات خیالی و در سطح کاربردی میانه­ی رویا و واقعیت و مداخله­های راوی قلمرو فانتاستیک  خلق می­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fantastic realm based on Todorov's views in Gogol's Stories (Nevsky Prospekt, Nose and The Overcoat)

نویسندگان [English]

  • Shiva Massoudi 1
  • Nafiseh Saadat 2
1 Department of Performing Arts, Faculty of Fine Arts, University of Tehran., Tehran, Iran
2 Department of Performing Arts, Faculty of Fine Arts, University of Tehran., Tehran, Iran
چکیده [English]

Gogol wrote in the midst of the literary tradition of Romanticism and Realism. If fantasy is the characteristic of romanticism and reality is the basis of realism, Gogol's works can be placed between fantasy and reality, which, according to Todorov, is the realm of fantasy. In this article, by studying the realm of fantasy based on Todorov's views, three levels of fantasy are selected from his point of view as elements of analysis. Afterwards, The characteristics of these levels are retrieved in ‘Nevsky Prospekt’, ‘Nose’ and ‘The Overcoat’ stories. In syntactic level the narrator and Language, In Semantic level Animistic descriptions, Synecdoche and Imaginary creatures and in Pragmatic level the midst of dream and reality and narrator's intervention, create fantastic realm. This article explores how to achieve the realm of fantasy in Gogol's stories and introduces methods that have been retrieved according to the characteristics and elements of narrative of them. These methods can be used as a measure of the fantastic realm or a way to create it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fantasy
  • Todorov
  • Gogol
  • Nevsky Prospekt
  • Nose
  • The Overcoat
Barati, Parviz. Divnameh: Recognizing the Faces of Imaginary Creatures in Iranian Narratives. Tehran: Cheshme Publication, 1399.
Berman, Marshal. The Experience of Modernity. Translated by Morad Farhadpour. Tehran: Tarhe No Publication,1392.
Bloom, Harold. Nikolai Gogol. Philadelphia: Chelsea House Publishers,2003.
Todorov, Tzutan. "Literary Theory: Texts from the Russian Formalists, Realism in literature, formalism (literary criticism), the art of poetry - history and criticism of Russian literature - history and criticism". Translated by Atefeh Tahayi. Tehran: Akhtaran publication, 1385.
Gogol, NikolaiDiary of a Mad Man. Translated by Khashayar Dehimi. Tehran: Ney Publication, 1388.
Horri, Abolfazl. The Fantastic Trick of the Boutique of Horrible Literature. Tehran: Ney, 1393.
Jackson, Rosemary. Fantastic as a Method.  Translated by Amir Ahmadi Arian and Ehsan Norouzi. Farabi Quarterly. vol. 14, no. 1(2013): 8-31.
Masoudi, Shiva. An Introduction to Fantasy. Tehran: Namayesh, 1387.
Metlaw, Ralph. E. Nikolai Vasilievich Gogol. Translated by Khashayar Dehimi. Tehran: Ney Publication, 1372.
Mohamadi, Zahra, and Raheleh Mahmoudi. "Signs of the collapse and social transformation of Russia in ‘The killer and his little friend’ by Zakhar Prilepin". Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 23. no. 2 (February 2019): 533-550.
Nabokov, Vladimir va hamkaran. Daftarhaye Theatre, daftar 11. Translated by Lida Shirmard. Tehran: Nila Publications,1391.
Priestley, J. B. Litrature and western man. Translated by Ebrahim Yunsi. Tehran: Amirkabir Publications,1372.
Seyyed Hosseini, Reza. Literary Schools. Tehran: Zaman Publication, 1365.
Segel, Harold, B. Pinocchio Progney. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1995.
Sicher, Efraim. “Dialogization and Laughter in the Dark, or How Gogol’s Nose Was Made: Parody and Literary Evolution in Bachtin’s Theory of the Novel”. Russian Literature. XXVIII. North-Holland. 1990: 211-234.
Spycher, Peter. “Gogol’s The Nose: A Satirical Comic Fantasy Born of an Impotence Complex”. The Slavic and East European Journal. American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, vol. 7, no. 4 (1989): 361-374.
Thompson, Philip. Grotesque in Literature. Translated by Gholamreza Emami, Shiraz: Shiva Publication, 1369.
Tinyanov, Yuri. About Fyodor Stoyovsky and Nikolai Gogol, in Andover Field, a Series of Russian literary criticisms. Translated by Ebrahim Yunsi. Tehran: Negah Publications, 1391.
Todorov, Tzutan. “From Strange to Amazing”. Translated by Anoushirvan Ganjipour. Arghonun, no. 25. (2008): 77-63.
---. Mikhail Bakhtine: Le pfincipedialogique. Pads [Mikhail Bakhtin: The Dialogical Principle]. WladGodzich, Minneapolis: 1981.
Vinaver, E. Whitehead, F.” Romance, Literature, and Performance”. Accessed 1 Jan. 2021.” https://www.britannica.com/art/romance-literature-andperformance.
Waszink, Paul. “Mythical Traits in Gogol's The Overcoat”. The Slavic and East European Journal, American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, vol. 22, no.3 (1978) :287-300.
Zeynali, Bahram and H. Gholizade. “Examining the Personality Dimensions of the Heroine Eugene Onegin as a Continuation of the Golden Generation of Russia”. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], no. 18. (Summer 1392)97-108.