بررسی مفاهیم هویت و شدن در رمان "همه‌چیز از هم می‌پاشد" اثر چینوآچه‌بهاز منظر تئوری دلوز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی دگرگونی دو نسل در پذیرش یا عدم‌پذیرش تغییر است. این مقاله بر آن است تا تفاوت شخصیت‌های داستان در تاثیر پذیری از تغییر و شدن و انطباق نسل‌ها در مواجهه با تغییرات بنیادین فردی و هویتی را با خوانشی منطبق بر تعاریف ژیل دلوز از "شدن" ، مورد نقد و بررسی قرار دهد. مقاله پیش رو رمان " "همه‌چیز از هم می‌پاشد" " نوشته چینوآچه‌به را که سراسر کارزار درگیری و تقابل دو نسل در پذیرش یا عدم پذیرش تغییر، چرایی و چگونگی آن، در سرزمینی به شدت سنتی و استعمار زده مورد پژوهش قرار داده است. ژیل دلوز از مهم‌ترین فیلسوفان پساساختارگرای معاصر است که اندیشه‌های او معرف زدودن هرگونه ساختار و مرکزیت است. دلوز "شدن" را انقلابی می‌داند که انسان را به زندگی جدید و تفکر جدید وا می‌دارد. لذا با توجه به ماهیت رمان و فضای تقابل و تضادی که بر شخصیت‌های آن حاکم است و همچنین خوانش دلوزی آن، دو رویکرد عدم تغییر یا فردگرایی با پذیرش تغییر یا قلمروزدایی در جدال هستند. رویکرد فردیّت هر نوع سلسه مراتب را از بین می‌برد و وجود هیچ اصل متعالی را برای تبیین هستی نمی‌پذیرد. خلاف آن، رویکرد قلمروزدایی هستی را یک ساختار ناشناخته می‌داند که باید کشف شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Deleuzian Analysis of the Concepts of Identity and Becoming in Things Fall Apart by Chinua Achebe

نویسندگان [English]

  • maryam sadeghi
  • Fatemeh Azizmohammadi
  • Mojgan Yarahmadi
Department English, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the transformation of two generations in accepting or rejecting change. Drawing upon Gilles Deleuze's definitions of "becoming", this study aims to explore the difference between the characters in the novel Things Fall Apart, written by Chinua Achebe,  in their susceptibility to change and the adaptation of generations in the face of fundamental individual and identity changes. Achebe’s novel has researched the entire campaign of conflict and confrontation between two generations in accepting or rejecting change, and why and how the change is possible in a highly traditional and colonized land.  Gilles Deleuze is one of the most important contemporary post-structuralist philosophers whose ideas represent the removal of any structure and centrality. Deleuze considers "becoming" as a revolution that leads man to a new life and new way of thinking. Therefore, according to the nature of the novel and the atmosphere of confrontation and conflict that governs its characters, as well as Deleuze's reading of it, the two approaches of no change or individualism are in conflict with the acceptance of change or deterritorialization. The approach of individuality destroys any kind of hierarchy and does not accept the existence of any supreme principle to explain existence. In contrast, deterritorialization considers existence as an unknown structure that needs to be discovered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Becoming"
  • Chinua Achebe"
  • Deterritorialization"
  • Generations"
  • "
  • Individuality"
Achebe, Chinua. Hame Chiz Az Ham Mipashad [ Things Fall Apart]. Translated by Ali Hodavand. Tehran, Ketabe Nashre Nika, 1391.
---. Hame Chiz Foroo Mipashad [Things Fall Apart]. Translated by Kamrava Ebrahimi. Tehran, Nashre Afraz, 1398.
Ardalani, Hossein. Pasa-sakhtargeraee dar Falsafeh Honari Gilles Deleuze. Hamedan, Entesharat Daneshgahe Azade Eslami Vahede Hamadan, 1395.
Athari Nik Azm, Marzie, and Donya Beyki. “Tahlil Taghirat Ehsas dar Roman Zan dar Rig Ravan” [“In the Abyss of Modification: a Semiotic Analysis of the Process of Emotional Changes in The Woman in the Dunes]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji],  vol. 26, no. 2 (February 2022): 548-575.
Colbrook, C.  Understanding Deleuze (Crow’s Nest, Allen & Unvin), 2002.
Deleuze, Gilles. Essays Critical and Clinical, "Literature and Life". Translated by Daniel W.Smith and Michael A.Greco. Verso Press, 1998.
---. Bayan Tekniki dar Laype Nits. Translated by Peyman Gholami and Iman Ganji.  Tehran, Rokhdad No, 1392
Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. What is philosophy, New York Columbia. University press, 1994.
Holland, Eugene W. Deleuze and Guattari's A Thousand Plateaus, A Reader's Guide. London, Bloomsbury, 2013.
Javidshad, Mehdi, and Alireza Nikooei. “Adabiat Aghaliat va Tardid dar Masihiat be onvane fararavayate rastegari” Research in contemporary World Literature [ Pazhuhesh-e Adabiate Moaser Jahan], no. 2 (winter 1399): 382-413
Kulbaruk, Keler. Gilles Deleuze. Translated by Reza Sirvan. Tehran, Nashre Markaz, 1387.
Mahmoodi, MohammadAli. “Barrasi Revayat dar Dastan Nevisi”.  Majale Zaban va Adabiate Farsi Dneshgahe Sistan va Baloochestan, no. 12. (Spring and winter 1387): 121-144.
Parr, Adrian. The Deleuze Dictionary. Revised Edition. Edinburgh University Press, 2005
Patton, Paul, and John Protev. Between Deleuze and Derrida. Continuum Press, 2003.
Pyton, Pal.  Deleuze va Amre Siasi. Translated by Mohammad Rafeh, Tehran, Gaame No, 1387.
 Rashidiyan, Abdolkarim. Farhange Pasa-Modern, Tehran, Nashre Ney, 1393.
 
Sajadi, Seyyed Mehdi, and Ali Imanzadeh. “Tabyeen va Tahlil Delalathaye Tarbiyati Didgahe Maarefat shenakhti Gilles Deleuze va Naghde Delalathaye an bar Taalim va Tarbiayat”. Andishehaye Novin Tarbiyati, no. 8 (winter 1399): 53-80.
Sajadi, Seyyed Mehdi, and Zohre Bagherinezhad. “Ruykarde Rizomatic be Maarefat va Naghde Chaleshhaye an baraye Tarbiyate Eslami”. Majaleye Tarbiat Eslami, vol. 13, no.6 (1390): 123-144.