بررسی نظریه‌‌ی آرایه‌ی ادبی ژان کوئن و تطبیق آن با زبان شعر کلاسیک فارسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

ژان کوئن در مقاله‌ی دشواریابِ نظریه‌ی آرایه‌ی ادبی ‌کوشیده بر مبنای منطق و معناشناسی، آرایه‌های مبتنی بر تناقض را با ادراکی عمیق و به شکلی سامان‌یافته و منسجم تدوین کند. چنین دیدگاه نوینی برای بررسی‌های شعر فارسی که شاید به دلیل آمیختگی با اندیشه‌های عرفانی و تاثیرپذیری از زبان پر تناقض عرفا سرشار از تعبیرات متناقض‌نماست، مناسبت خاصی دارد. در مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر هسته‌ی اصلی مطلب و مقایسه‌ی تعاریف و یافتن مثال‌های مشابه در صناعات ادبی فارسی، نخست سعی شده اساسی‌ترین افکار کوئن با بیانی  آسان‌ و روشن ارائه گردد. در گام بعد  با نگاهی تطبیقی، این نظریه برای بررسی و تحلیل و طبقه‌‌بندی آرایه‌های شعر فارسی و مخصوصا شعر حافظ که در اندیشه و زبانِ وی، اصل تناقض نقشی کلیدی دارد، به‌کار گرفته شده است. این کار با گذر از  ساختارهای واژگانی و نحوی و توجه به  بنیادهای ژرف‌ساختی آرایه‌ها انجام گرفته است. از طرف دیگر بر اساس اندیشه­ی کوئن پیرامون درجه‌بندی مقدار تضاد در انواع تناقض، می‌توان طیفی گسترده از ساخت‌های منطقی و زبانی را برای توضیح انواع تناقض، تضاد و تقابل  تدوین کرد. یافته‌های تحقیق علاوه بر تایید مناسبت کلی این دیدگاه برای بررسی شعر فارسی نشان می‌دهد که زوایای نامکشوف این آرایه‌ها با تدوین چنین الگویی باید بازهم مورد مطالعه‌ای تفصیلی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of Jean Cohen’s Theory of Figures of Speech and its Adaptation in the Language of Classical Persian Poetry

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Amini
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Jean Cohen has attempted a thorough study of the figures of speech founded on contradiction from a logical and semantic point of view in a long and difficult article titled “Theory of Figures”.  His views on figures of contradiction can be fruitfully applied to Persian poetry with its plentiful and rich contradictory expressions inherited from mystical literature and culture. In the current study, and in the first step, the main core of Cohen’s theory is explained and then the definitions of figures are compared precisely with their Persian counterparts and examples drawn from Persian poetry and especially those of Hafez. The findings of the research not only confirm the general appropriateness of Cohen’s theory to study the contradictional figures in Persian poetry but also it shows that the unknown dimensions of these figures require to be restudied in detail by developing a comprehensive and appropriate model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poetry Language Analysis
  • Persian figures of speech
  • Hafez Poetry
  • Contradiction
  • oxymoron
  • Paradox
Amini, Mohammadreza. “Tahlil-e Beyti az Sa’di va Hafez baray Dark-e Behtar-e Yek Mafhum-e Bonyadin-e                      Suratgeraii” [“A Single-Verse Analysis of Sa’di’s and Hafez for a Better Understanding of a Basic Concept of Formalism”]. She’r Pazhuhi [Journal of Boostan-e Adab of Shiraz University], vol.11, no.1(Spring 1391): 21-40.
 Cohen, Jean. “Nazaryy-e Arayey-e Adabi” [“Theory of Figures of Speech”]. Translated by Media. Kashigar.      Zibashenakht, no.1 (Fall and Winter 1378): 63-88.
---. “Théorie de la Figure”. Communication, Recherche Rhétorique, no. 16, (1970) : 3-25.
Faryamanesh, Masud. “To Magar Bar Lab-e Juii Be Havas Nanshini” [“The Refelection of Narsis Myth in a verse of Hafez”]. Etela’at-e Hekmat va Ma’refat, no.11 (Winter 1396): 31-39.
Fletcher, F.T.H. “Montesquieu’s Influence on Anti-Slavery Opinion in England”. The Journal of Negro History, vol. 18, no. 4 The University of Chicago Press, (October 1933): 416-425
Gholamhoseynzade, Gharib Reza. “Hafez va Mantegh-e Mokaleme, Rouykardi Bakhtini be ashar-e Hafeze Shirazi, [“Hafez and the Logic of Dialogue, a ‘Bakhtinian’ Approach to Hafez Shirazi's Poems”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 12, no. 39 (Summer 1386): 95-110. 
Ghoreyshi, Zahra Sadat et al. “Gozar az Afsane-e Narsis be Khishtan dar ghazalyyat-e Sham”. Pazhuheshhay-e Adab-e Erfani, vol.28, no.1 (Spring and Summer 1394): 1-34.
Hafez, Shams-oddin Mohammad. Divan-e Hafez [Divan of Hafez]. Tehran, Asatir, 1371.
Homaii, Jalal-oDin. Fonun-e Balaghat va Sena’at-e Adabi. Tehran, Sokhan, 1394.
Khansari, Mohammad. Mantegh-e Sury [Formal Logic]. Tehran, Tehran University Press, 1359.
Levi-Bruhl, Lucien. Karkardhay-e Zehni dar Javame’-e Aghabmandeh [How Natives Thinks]. Translated by Yad-ollah Mughen. Tehran, Hermes, 1389/2010.
Mansouri, Mehrzad. “Naghsh-e Mahdudiyatha va Ghabeliyatha-ye Zabani dar Shekgiri-e Adabiyat-e Manzum: Tahlil-e Ashari az Hafez va Shakespeare”. [“Language Specificities and Poetry: A Comparison of the Poem Hafez and Shakespeare”]. Research in Contemporary World Literature [Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 15, no. 60 (Winter 1389): 93-112. 
Montesquieu, Charles-Louis. Rooh-ol Ghavanin [The Sprit of the Laws]. Translated by Ali Akbar-e Mohtadi. Tehran, Amirkabir, 1349.
Nezami Ganjavi. Khamsey-e Nezami, Leyli va Majnun. Tehran, Javidan, 1366.
Pommier, René. “Défence de Montesquieu. Sur une Lecture absurde du chapitre « De l’esclavage des nègres »”. Paris, Eurédit, 2014.
Rajaii, Khalil. Ma’alem-ol Balagha. Shiraz, Shiraz University Press, 1359.
Sa’di.  Kolliat. Edited by Mohammad Ali forughi. Tehran, Amirkabir, 1394.
Sala-Molins, Louis. Dark Side of Light: Slavery and the French Enlightment. Translated and Introducted by John Conteh-Morgan. University Minnesota Press, Minnesota, 2006.
---.   Les misères des Lumières : sous la raison, l’outrage. Paris, Editions Robert Laffont, 1992.
Shamisa, Sirus. Bayan [Figures of Speech]. Tehran, Ferdows, 1370.
Tobner, Odile. Du racisme francais. Paris, Les Arenes Editions, 2007.
Yavari, Hura. “Narsis-e Yunani va Narges-e Irani” [“The Greek Narsis and The Iranian Narges”]. Bokhara, no.132, o (Summer 1398): 82-95.