تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگله تهران تهران، ایران

چکیده

آلبر کامو، رمان بیگانه را در سال 1942 به‌‌‌چاپ رسانید. بیشتر منتقدان ادبی، این رمان را نمایش ادبی فلسفة آبسورد می‌دانند که پیش از آن در رسالة فلسفی اسطورة سیزیف عرضه شده بود، اما بعدها و برای چاپ ترجمة انگلیسی این رمان، نویسنده مقدمه‌ای نوشت و در آن  به‌پاره‌ای شبهات در بارة شخصیت داستان پاسخ گفت. اهمیت این مقدمه در آن است که در می‌یابیم که هستة اصلی رمان را تقابل میان فرد و اجتماع شکل می‌دهد. این موضوع در نوشته‌های متفکران  پیش از کامو هم به‌چشم می‌خورد. شاید بارزترین و پر معناترین کوشش برای برجسته‌سازی این واقعیت را در اندیشه ژان ژاک روسو بیابیم که انسان طبیعی را در تقابل با جامعة متمدن اخلاقی قرار می‌دهد. مقالة حاضر بر آن است تا نشان دهد که میان انسان طبیعی روسو و شخصیت اصلی رمان بیگانه، شباهت‌های بسیاری وجود دارد، هرچند کامو هرگز اشاره‌ای به‌این شباهت‌ها و یا تاثیرات نکرده است، اما می‌توان در رمان او حضور فیلسوف سدة 18 فرانسه را آشکارا دریافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The confrontation of the Individual and the society: Jean-Jaques Rousseau traced in Albert Camus' The stranger

نویسنده [English]

 • Abbas Farhadneqhad
Assistant Professor, Department of French Language and Literature, University of Tehran Tehran Iran
چکیده [English]

Since its publishing in 1942, the majority of critics have interpreted The Stranger by Albert Camus to be the manifestation of the Absurd philosophy, which was previously introduced in The Myth of Sisyphus. However, Camus later answered the disambiguation concerning the hero of his book in an introduction to this novel’s English translation. The importance of this introduction lies with the fact it gives us the first notion of how the novel centers on the confrontation of the individual and the society. This theme is also present in the previous works of writers and intellects. More specifically, it is thoroughly investigated in the works of Jean- Jaques Rousseau, where he challenges The Human in the State of Nature against the civil and moral society. In this article, we demonstrate how The Stranger’s hero, Meursault, is similar to Rousseau’s Human in the State of Nature, and although never directly mentioned by Camus, how the 18th-century philosopher can be traced in the novel.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Camus
 • Rousseau
 • Absurd
 • Human in the State of nature
 • Society
 • Morality
 • Barthes, Roland, “Darajeye Sefre Neveshtar”, “Le Degré Zéro de L’écriture”, Trans. By Shirindokht Daghighian, Tehran, Hermes Publication, 1398/ 2019.
 • Cahoone, Lawrence E, “ Matnhayi Bargozide az Modernism ta Pos Modernism”, “From modernism to post modernism: an anthology”,” Goftar Dar Babe Oloum Va Honarha”, Jean-Jacques Rousseau, Trans. By Abdolkarim Rashidian, Nashre Ney, 1384/2005.
 • Camus, Albert, “Ostoureye Sizif”,” Le Mythe de Sisyphe”, Trans. By Mahasti Bahreini, Tehran, Niloofar Publication, Tehran, 1393/2014.
 • Camus, Albert, “Bihaneh”, “L’Étranger”, Trans. By Khashayar Deihimi, Mahi Publication, 1398/2019.
 • Camus, Albert, “Bihaneh”, “L’Étranger”, Trans. By Leili Golestan, Tehran, Markaz Publication, Tehran, 1398/2019.
 • Camus, Albert, “Bihaneh”, “L’Étranger”, Trans. By Media Kashigar, Tehran, Game No Publication, 1395/ 2016.
 • Camus, Albert, “Taahode Ahle Ghalam”, Tran. By Mostafa Rahimi, Tehran, Niloofar Publication, 1389/2010.
 • Charrak, André, “Vazhegane Rousseau”, “Le Vocabulaire de Rousseau”, Trans, By Yasaman Manou, Tehran, Nashre Ney, 1386/2007.
 • Durozoi, Gérard, Roussel, André, “Dictionnaire de Philosophie”,Paris, Nathan, 1997.
 • FITCH, Brian T, L’Étranger d’Albert Camus, un texte, ses lecteurs, leurs lectures, Paris, Larousse, 1972.
 • Kamber, Richard, “Falsafeye Camus”, “ On Camus”, Trans. By Khashayar Deihimi, Tehran, Nashre No, 1398/2019.
 •