ارائه نظریه نوین انسان چهارم و سوژه لزج: هملت و تیمبوکتو در بوته نقد مطالعات بین رشته‌ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات انگلیسی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

 تقابل دکارتی و استعلای کانتی، تفارق ادبیات و فلسفه را که افلاطون مبدع آن بود؛ تشدید کرد، اما ادبیات به هیچ تقابل، حقیقت یا دانشی آلوده نشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش مطالعات بین رشته‌ای نشان‌دهد که چگونه خوریسموس افلاطونی، رابطة متقابل این دو خواهرخوانده، یعنی فلسفه و ادبیات را تیره و تار کرده‌است. نگارندگان دیدگاه فلسفی جدیدی را ذیل عنوان انسان چهارم و سوژة لزج ارائه می‌دهند که در آن ادبیات هرگونه سوژه‌ مندی و کیفیت بازنمایی را رد می‌کند. هدف مقالة حاضر ارائه انسانی در سپهر ادبیات با رویکرد اخلاقی در فرودین­ترین لایه‌های جامعه است. در عصر رنسانس است که انسان چهارم با حضور بی‌وزن‌ خود به‌صحنه می‌آید و با سوژه‌زدایی یا سوژة لزج اعلام وجود کرده و دوکسای افلاطونی را به‌ایقان تبدیل می­کند. برای این منظور هملت و تیمبوکتو انتخاب شده‌اند تا صیرورت انسان چهارم از دوران رنسانس به‌این سو بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Modern Theory of the Fourth Man and Slippery Subject: An Interdisciplinary Reading of Hamlet and Timbuktu

نویسندگان [English]

  • Saeed Asadi 1
  • Alireza Anushiravani 2
1 Full-time faculty member at IAU, Darrehshahr Branch
2 Profesor at Comparative Literature, English Literature Dep., Shiraz University, Shiraz. Iran
چکیده [English]

Abstract
Cartesian duality and Kantian transcendentalism widend the gap between philosophy and literature inaugurated by Plato, but literature was not corrupted by any duality, truth or knowledge. Through interdisciplinary studies, the present paper aims to show how Platonic Chorismos beclouded the relationship between these two siblings, philosophy and literature The researcher proposes a new philosophical theory named Fourthmanism and Slippery Subject in which literature rejects any representation or subjectivity. The present study aims to offer an ethical man in literature living in the lowest layers of the society. This man comes to the scene in Renaissance, and, through desubjectification, turns Platonic doxa to episteme. In so doing, Hamlet and Timbuktu are chosen to show Fourthmanism from Renaissance onward.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Chorismos
  • Fourth Man
  • Slippery Subject
  • Doxa
  • Episteme
Auster, Paul. Timbuktu. London: Picador Publications, 2009.
Bassnett, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction, Oxford: Blackwell Publishers, 1993.
Bates, Jennifer Ann. Hegel and Shakespeare on Moral Imagination. Albany: State University of New York Pres, 2010.
Blackham, H. J. Six Existentialist Thinkers. New York: Routledge Publications, 1983.
Colebrook, Claire. Gilles Deleuze. Trans., Reza Sirvan. Tehran: Nashr-e Markaz, 2002.
Copleston, Frederich. History of Philosophy. 1st Vol. Trans., Seyed Jalal Mojtabavi. Tehran: Entesharat-e Elmi va Farhangi, 1996.
De Carlo, John F. "Hamlet and the Ghost: A Joint Sense of Time". Philosophy and Literature. Vol. 37. No 1. April 2013. pp. 1-19.
Deleuze, Gilles, and Felix Gutarri. Kafka: Toward a Minor Literature. Trans., Reza Sirvan and Nastaran Guran. Tehran: Rokhdad-e No, 2013.
Dostoevski, Fyodor. Crime and Punishment. Trans., Ahmad Aligholian. Tehran: Nashr-e Markaz, 2018.
Harris, Erva. E. Spinoza’s Philosophy: An Outline. Trans., Seyed Mostafa Sharh Aeini. Tehran: Nashr-e Ney, 2010.
Lechte, John. (1994). Fifty Key Contemporary Thinkers.Routledge Publications: London: 1994.
Maleki, Nasser and Mohammad-Javad Haj’jari. "The Differend in Paul Auster’s City of Glass: A Lyotardian Approach. Facta Universitatis". Linguistics and Literature. Vol. 13. No. 1. 2015. pp. 1-10.
Merleau-Ponty, Maurice. Phenomenology of Perception. Trans., Colin Smith. London: Routledge,1962.
Michel, Foucault. History of Madness. Trans., Fatemeh Valiani. Tehran: Hermes, 2019.
Momeni, Javad and Bahareh Jalali Farahani. "Reading Difference in Identity: Lacanian Reasoning in Paul Auster’s Invisible". Advances in Language and Literary Studies. Vol. 8. No. 3. June 2017. pp. 82-90.
Pascucci, Margherita. "Philosophical Readings of Shakespeare: “Thou Art the Thing Itself”". Shakespeare Quarterly. Vol. 65. Issue 3. Fall 2014. pp. 343-346.
Plato, The Republic. New York: Vintage Classic Edition, 1991.
Quincy, Bernard. "Plato and Shakespeare on Love". History of Philosophy quarterly. Vol.. 26. No. 2. (Apr. 2009). pp. 103-120.
Rorty, Richard. An Ethics for Today. Trans., Ali Sayah. Tehran: Nashr-e Cheshmeh, 2018.
Rorty, Richard. Contingency, Irony, Solidarity. Trans., Payam Yazdanju. Tehran: Nashr-e Markaz, 1996.
Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: Princeton University Press, 1979.
Salimi Kouchi, Ebrahim ; N. Ghassemi. “Baresi beynamatni Haft Vadi eshgh Manteghoteyr Attar dar Mard-e Nimtane va Mosaferash az Andrée Chédid (Intertextual study of Mantiq-ot-Teir's seven valleys of love in "The man-trunk and his traveler" of Andrée Chédid)”. Pazhouhesh-e- Adabiat-e- Moaser-e- Jahan [Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 24, no. 2, University of Tehran, Tehran, 1398/2020, pp. 411-432.
Shakespeare, William. Hamlet. Edited. Robert S. Miola. London: Norton & Company, 2011.
Tonnies, Ferdinand. Community and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Warnock, Mary. Existentialism and Ethics. Trans., Masoud Olya. Tehran: Ghoghnous, 2000.