تحلیل تطبیقی مکتب سوسیالیسم در رمان «سال های ابری» اثر علی اشرف درویشیان و آثار ماکسیم گورکی (مادر و سه گانه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی-تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

سوسیالیسم در اروپای پس از رنسانس، در دورۀ شکوفایی علمی و اجتماعی، سرانجام در روسیه، با انقلاب اکتبر 1917 وروی‌کار امدن اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی، به‌اوج پیروزی خود رسید. این انقلاب، کشورهای جهان، بخصوص همسایگان شوروی کمونیستی همانند ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. آثار مورد نظر، روایت فرایند انقلاب­های دو کشور در سدة میلادی گذشته و زندگانی این نویسندگان چپ­گرا­ است که تفکرات سوسیالیستی را در تضاد با وضع موجود جوامع پیش رویشان بیان می­کنند. در این پژوهش با توجه به‌اصول سوسیالیسم، بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، به‌واکاوی شباهت­ها و تفاوت­های پنداشت‌های سوسیالیسم در جوامع ایران و روسیه پرداخته می‌شود. بررسی­ها مشخص می­کند که در آثار مورد توجه، انتقادهایی در زمینۀ مالکیت خصوصی سرمایه­داران محلی، خصومت اجتماعی پدید آمده در پی اختلاف طبقاتی، فئودالیتۀ مدرن، ظلم و جور تحمیل­شده به‌روستاییان، تخریب جایگاه اجتماعی زن در برابر مرد و عدم وجود امکان آموزش برای همۀ اقشار جامعه، با شدت و ضعف­ها و تفاوت­های فرهنگی، بیان شده­اند که نشان از تأثیرپذیری جامعۀ ایرانی از اندیشه­های انقلاب اکتبر 1917 روسیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the school of socialism in the novel "The cloudy years" by Ali-Ashraf Darvishian and Maxim Gorky's works (The Mother and The Trilogy)

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Jahadi Hoseini 1
  • Hamidreza Kharazmi 1
  • Hesam Khaloie 2
1 Assistant Professor Department of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
2 Department of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

 
Abstract:
After Renaissance in Europe and the following period of scientific and social prosperity, socialism ultimately reached its peak in Russia with the revolution of October 1917.  This event has greatly affected the countries of the world, especially the Communist Soviet neighbors, such as Iran. The Cloudy Years by Ali-Ashraf-Darvishian and Maxim Gorky’s trilogy are narratives of the lives of these socialist writers which disclose the inherent contradictions between socialist ideas and the present state of their societies. In this study, according to the goals and principles of socialism, and based on the American School of Comparative Literature, the similarities and differences between socialist thinking in Iranian and Russian societies will be addressed and analyzed.  It is shown that these acclaimed works, while taking into consideration the severities and weaknesses and cultural differences, express criticism and denunciation of private ownership of local capitalists, social hostility caused by class differences, modern feudalism, tyranny and violence imposed upon villagers, and the destruction of women's social status as against men. Through these observations the influence of Russian Revolution on the context of ideas in the Iranian society is revealed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Cloudy Years
  • My Childhood
  • In the World
  • My Universities
  • Darvishian
  • Gorky
  • socialism
Afrakhteh, Hossein. “City-village mutual relations”. Journal of Social Sciences and Humanities, Shiraz University, no. 32, 1380/2001: pp. 49-73.
Ahmadi, M.Ali. Left-wing extremists - Iran - History - 19-20th century. Tehran: Qoqnoos Publishing, 1396/2017.
Darvishian, Ali. The cloudy years. Tehran: Cheshmeh Publishing, 1387/2008.
Ebenstein, William and E.Fogelmon. Today's isms: communism, fascism, capitalism, socialism. Translated by H.A. Nozari. Tehran: Gostareh Publishing, 1366/ 1987.
Farsian, Mohammadreza. “Analytical study of the sallhay-e-Abri and Abshooran by Darvishian upon the main elements of naturalism”. Pazhouhesh-e- Adabiat-e- Moaser-e- Jahan [Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 22, no. 2, Autumn & Winter 1396/2017: pp. 501-524.
Gorky, Maksim. Mother. Translated by A.A. Soroush. Tehran: Hirmand Publishing, 1382/2003.
_____________. My Childhood. Translated by K. Keshavarz. Tehran: Negah Publishing, 1388/2009.
_____________. My Universities. Translated by A.A. Helalian. Tehran: Negah Publishing, 1391/2012.
_____________. In the World. Translated by A. Sadegh. Tehran: Negah Publishing, 1392/2013.
Katz, Claudio et al. The socialist polis. Transated by A. Afsari. Tehran: Hermes Publishing, 1380/2001.
Kolakowski, Leszek. Main currents of Marxism: its rise, growth, and dissolution. Translated by A. Milani. Tehran: Agah Publishing, 1385/2006.
Kouchekian, Taher and Kh. Ghorbani. “Reflection of socialist society and realism in the cloud years”. Humanities, University of Tabriz, no. 220, 1389/2010: pp. 85-105.
Lukacs, Gyorgy. Studies in European realism. Translated by A. Afsari. Tehran: Elmi Farhangi Publishing, 1373/1994.
Motamedi, Azar. “Worldview of Realism”. Pazhouhesh-e- Adabiat-e- Moaser-e- Jahan [Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], no. 23, Spring 1384/2005: pp. 79-92.
Neda, Taha. Comparative literature. Translated by H. Nazari Moghaddam. Tehran: Ney Publishing, 1393/2014.
Rafipoor, Faramarz. “Infrastructural elements of Iranian society, tribal system, anti-government and feudal structure”. Journal of Humanities, Shahid Beheshti University, no. 41&42, 1383/2004: pp. 37-52.
Rahimi, Mostafa. Marx and his Shadows. Tehran, Hermes Publishing, 1384/2005.
Remak, Henry. “Definition and function of comparative literature”. Special letter of the Academy, vol. 3, no. 2, 1391/2012: pp. 54-73.
Sedillot, Rene. History of Socialisms. Translated by A.H. Mahdavi. Tehran: Farhang-e Nashr-e Now Publishing, 1387/2008.