بررسی "شخصیت "در رمان "برادران کارامازوف" اثر "داستایفسکی" برپایه ی نظریه ی شخصیت از دیدگاه " زیگموند فروید"

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

"برادران کارامازوف" شاهکارداستایفسکی روسی، از پیشگامان نویسندگی روانشناختی در ادبیات روسیه و جهان می‌باشد. از نظرطراحی شخصیت ها، اثری است با ویژگی های روانشناختی. شخصیت داستایفسکی ورمانش، مورد توجه زیگموند فروید قرار گرفت. او در مقاله "داستایفسکی و پدر کشی" این رمان راعالی ترین رمان و در موضوع پدر کشی  آن را همپای "هملت" و "ادیپ "دانست.
در مقاله ی حاضر، به‌صورت تحلیل روانکاوانه، بر اساس نظریه ی "شخصیت" فروید، به‌بررسی رمان و بیان شواهد مثال برای اثبات این مدعا پرداخته شدکه هر کدام از پسران کارامازوف، نماینده ی یکی ازجنبه های سه گانه ی شخصیت پدرشانند. دمیتریِ سرکش، "نهاد"، ایوانِ تحصیلکرده و اسمردیاکفِ توسری خورده،"من"، و آلیوشای مهربان، نماینده ی "فرامن" کارامازوف پیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of "personality" in the novel "Karamazov Brothers" by Dostoevsky based on the theory of personality from "Sigmund Freud"

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Moosavi Sabet 1
  • Moham Alimad Mahmoodi 2
1 University of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor, Department of Literature and Humanities
چکیده [English]

karamazov s brothers is the masterwork of Fyodor Dastayavsky who is pioneer in psychological writing in world literature. About personality structure, we can purpose this work, as a affective work whit exclusivity of psychological theme. As this novel, purposed whit Zigmund Freud and he wrote article" Dastayavsky and patricide". Freud at this article,called this novel as upmost novels which is written. He called this novel equivalent whit Hamlet and Odipus, on the ground of patricide topic too. In this article, whit Analytical method I surveyed whit psychological criticism, sights of personality on grand Karamazov on base of Freud notion and showed that either pron of Karamazov s sons are ilka from one of sights of triple grand Karamazov s personality.
Rowdy and oversexed Dmitri is representative from Libido, cultured Ivan and underdog Smerdyakov, jointly, are representative from ego and kind hearted Alyosha isrepresentative from superego in grand Karamazov s personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality aspects
  • Freud
  • Brothers Karamazov
  • libido
  • ego
  • superego
Bakhtin, Mikhail. Porseshhay e  Butiqay-e Dostoevsky / Dostoevskys Poetic Questions. Translated by  Saied  SolhJoo. Tehran:  Niloofar. 1395/2016.
Challaye ,Felicien. Freud va  Freudism/ Freud and Freudism. Translated by Ishaq Vakili. Tehran: 1349/1970.
Dostoevsky, Feodor. Baradaran-e Karamazof/ Karamazofs  Brothers. Translated  by Saleh Hosseini. Tehran: Nahid. 1386/2007.
 Eagleton, Terry. An Introduction to Literary Theory.Translate by Abbas Mokhber. Tehran:Markaz.1380/2001.
Freud, Sigmund.” Khod Va Nahad/ Ego and Libido”. Translated  by Hossein Payandeh. Faslnameh-ye Arghanoon.Tehran:  Vol 21. Spring 1382/2003. P.p 1-23.
Freud, Sigmund.   “Dostoevsky Va Pedarkoshi/ Dostoevsky and paternalism”. Translated  by Hossein Payandeh. Faslnameh-ye Arghanoon.Tehran: Vol 3. 1382/2003. P.p 272-353. 
Freud, Sigmund. Ravanshenasi/ Psychology. Translated  by Mahdi Afshar.Tehran: Kavian. 1363/1984.
Greene, Wilfred.and… Mabani-ye Naghd-e Adabi/ The basis of  literary criticism. Translated by Farzaneh Taheri. Tehran: Niloofar. 1385/2006. 
Henri, Troyat. Dostoevsky ,Zendegi va naghd-e Asar/  Dostoevsky,Life and Critique of works. Translated by Hossein Ali Heravi. Tehran: Nahid. 1388/2009.
Ivanov, Wichslaw   .Azadi va Zendegi-e Tragic (Pajuheshi darbare-e Dostoevsky /Freedom and Tragic Life. (Research  on  Dostoevsky).  Translated  by Reza Rezaei. Tehran: Mahi. 1386/2007.
Jabbarilar Khosrowshahi, Hanieh; Moshfeghi, Arash. Naghd-e Roman-e Sang-e Saboor ba tekyeh bar Naghd-e Ravanshenasi-e Freud /Critique of the novel Sang-e Saboor based on Critique of Freud Psychology. Anjoman-e Tarvije Zaban va Adab-e  Farsi-e Iran. Zanjan University.  Shahrivar. 1392/2013.
Jones,Malcolm v. Dostoevsky pas az Bakhtin/ Dostoevsky after  Bakhtin. Translated  by Omid Nikfarjam. Tehran: Minoo-e Kherad. 1388/2009.
Kamus, Albert. Ensan-e Taghi/ Rebel Man. Translated  by Mahbod Irani Talab. Tehran: GHatreh.1374/1995. Karimi,