پدیدارشناسی تاریخ و بدن-سوژه در بوطیقای چارلز اولسون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تهران مرکزی،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شعر پسامدرن آمریکا به‌رهبری چارلز اولسونْ با نگاهی مرکب از رویدادهای (پیشا)تاریخی و تجریه‌های شخصی، بستری پویا برای بررسی پدیدارشناختی فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر بوطیقای اولسون را از دیدگاه پدیدارشناسی موریس مرلو-پونتی بررسی می‌کند. «ادراک» و «بدن-سوژه» دو مفهوم کلیدی در اندیشة مرلو-پونتی‌، برای بررسی نخستین شعر پسامدرن اولسون، «مرغان ماهیخوار»، به‌کار می‌رود. پژوهشگر به‌دو پرسش پاسخ می‌دهد: رویکرد اولسون به‌تلاقی هویت معاصر و تاریخ چیست؟ او چگونه هویت آمریکایی را در ارتباط با تاریخ باستان بازخوانی می‌کند؟ بدن-سوژه، کلافی از اساطیر، تاریخ معاصر و باستان، ذهن (نا)خودآگاه و کهن‌الگوها است که در هجوم ابژه‌های پیرامون، می‌کوشد به‌ادراک برسد. اما ادراک، بدون میانجیگری بدن و حواس ناممکن است. اولسون، ادراک را امری تنانه و متزلزل می‌بیند که در معرض داده‌های حواس قرار دارد و به‌دلیل تأثیر خاطرات مبهم، تاریخ معاصر آمریکا، اساطیر اروپا و آیین‌های باستانی آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین دچار گسست می‌شود. بررسی پدیدارشناسانة شعرپردازی اولسون نشانگر آن‌ست که ادراک پسامدرن، التقاطی از برانگیزش‌های تاریخی، اساطیری و تناورانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of History and Body-Subject in Charles Olson’s Poetics

نویسنده [English]

  • Narges Montakhabi Bakhtvar
Department of English Language and Literature, Faculty of Foreign Languages, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Postmodern American poetry pioneered by Charles Olson, with its combination of the (pre)historical and the personal, provides a dynamic platform for phenomenological analysis. This research scrutinizes Olson’s poetics from the perspective of Maurice Merleau-Ponty’s phenomenology. “Perception” and “body-subject” are the key concepts in Merleau-Ponty’s thought utilized in analyzing Olson’s first major poem, “The Kingfishers”. In the present study the researcher attempts to answer these questions: What is Olson’s approach to contemporary identity and history? And how does he reread American identity in relation to ancient history? The  concept of body-subject is a nexus of myths, contemporary and ancient history, (un)conscious mind, and archetypes trying to achieve perception through the torrents of objects. However, perception cannot be obtained without body’s intermediation and its senses. Olson conceives of perception as an embodied and unstable phenomenon that is exposed to sensory data. It is fragmented due to the impact of vague memories, contemporary American history, European mythology, and ancient Southeast Asian and Latin American cults. A phenomenological study of Olson’s poetry reveals that postmodern perception is a composite of historical, mythological, and embodied impulses.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Charles Olson
  • Maurice Merleau-Ponty
  • phenomenology
  • perception
  • body-subject
  • history
Cook, Jon. Poetry in Theory: An Anthology 1900-2000. Wiley, 2004.  
Davenport, Guy. “Scholia and Conjectures for Olson’s ‘The Kingfishers’.” Boundary 2, vol. 2, no. 1/2, 1974, pp. 250-262.
Ferguson, Margaret, et al., editors. The Norton Anthology of Poetry. W. W. Norton & Company, 2005.
Fusar-Poli, P. and G. Stanghellini. “Maurice Merleau-Ponty and the ‘Embodied Subjectivity’.” Medical Anthropology Quarterly, vol. 23, no. 2, 2009, pp. 91-3. 
Greenspan, Cory R. “Charles Olson: Language, Time and Person.” Boundary 2, vol. 2, no. 1/2, 1974, pp. 340-357.
Hatlen, Burton. “Kinesis and Meaning: Charles Olson’s ‘The Kingfishers and the Critics’.” Contemporary Literature, vol. 30, no. 4, 1989, pp. 546-572. 
Khatat, Nasrindokht, and Issa Amnkhani. “Adabiyat va Falsafey-e Vojoudi (Existentialism and Literature)”. Pazhouhesh-e- Adabiate- Moaser-e- Jahan [Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 13, no. 45, 1387/2008, pp. 47-64. 
Landes, Donald A. The Merleau-Ponty Dictionary. Bloomsbury, 2013. 
Lehman, David, editor. The Oxford Book of American Poetry. Oxford University Press, 2006.
Marratto, Scott L. The Intercorporeal Self: Merleau-Ponty on Subjectivity. State University of New York Press, 2012.  
Maud, Ralph. What Does Not Change. Associated University Presses, 1998.
Merleau-Ponty, Maurice. In Praise of Philosophy and Other Essays. Translated by John O’Neill, Northwestern University Press, 1988.   
---. Institution and Passivity: Course Notes from the Collège de France. Translated by Leonard Lawlor, Northwestern University Press, 2010.  
---. Phenomenology of Perception. Translated by Colin Smith, Routledge, 2005.
Merrill, Thomas F. “‘The Kingfishers’: Charles Olson’s Marvelous Maneuver.” Contemporary Literature, vol. 17, no. 4, 1976, pp. 506-528. 
Rothenberg, Jerome. “Ethnopoetics & (Human) Poetics.” Conjunctions, no. 6, 1984, pp. 232-240.
Samkhaniyani, Ali Akbar. “Tahlil-e Negarey-e Padidarshenasi dar Shenakht-shenasi Shazdeh Kouchoulou (An Analysis of Husserl’s Phenomenological Theory in The Little Prince)”. Pazhouhesh-e- Adabiate- Moaser-e- Jahan [Research in Contemporary World Literature/ Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji], vol. 18, no. 1, 1392/2013, pp. 95-112. 
Stimpson, Catherine R. “Charles Olson: Preliminary Images.” Boundary 2, vol. 2, no. 1/2, 1974, pp. 151-72.